કૅલ્શિયમનો

કૅલ્શિયમનો (Ca)

કેલ્શિયમ
Atomic Number20
Atomic Weight40.078
mass number40
Group2
Period4
Blocks
પ્રોટોન20 p+
neutron20 n0
ઈલેક્ટ્રોન20 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ca (કૅલ્શિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
180 pm
molar volume
Covalent Radius
171 pm
Metallic Radius
174 pm
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waals radius
231 pm
density
1.54 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: કૅલ્શિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
0.02455 eV/particle
ionization energy
6.1131552 eV/particle
ionization energy of Ca (કૅલ્શિયમનો)
enthalpy of vaporization
153.6 kJ/mol
enthalpy of fusion
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
177.8 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ca (કૅલ્શિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Ca (કૅલ્શિયમનો)
electron configuration[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ca (કૅલ્શિયમનો)
Orbital Diagram of Ca (કૅલ્શિયમનો)
oxidation number1, 2
વિદ્યુતઋણતા
1
Electrophilicity Index
0.7734001442996138 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,757.15 K
Melting Point
1,115.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000223 1/K
molar heat capacity
25.929 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.647 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
29 MS/m
electrical resistivity
0.00000003399999999999 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000138 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000005531 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00002139
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5.58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.75 MPa
bulk modulus
17 GPa
shear modulus
7.4 GPa
Young's modulus
20 GPa
Poisson's ratio
0.31
અવાજની ઝડપ
3,810 m/s
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
160.8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2,163 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.43
Neutron Mass Absorption
0.00037
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Calcium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

mass number33
neutron number13
relative atomic mass
33.033312 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

34Ca

mass number34
neutron number14
relative atomic mass
34.015985 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

35Ca

mass number35
neutron number15
relative atomic mass
35.005572 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.7 ± 0.2 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

mass number36
neutron number16
relative atomic mass
35.993074388 ± 0.000042941 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
100.9 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

mass number37
neutron number17
relative atomic mass
36.985897849 ± 0.00000068 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
181 ± 0.9 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

mass number38
neutron number18
relative atomic mass
37.976319223 ± 0.000000208 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
443.7 ± 0.25 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

mass number39
neutron number19
relative atomic mass
38.970710811 ± 0.00000064 Da
g-factor
0.68093333333333 ± 0.00010666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
860.3 ± 0.8 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.038 ± 0.003
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

mass number40
neutron number20
relative atomic mass
39.96259085 ± 0.000000022 Da
g-factor
0
natural abundance
96.941 ± 0.156
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1922
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

41Ca

mass number41
neutron number21
relative atomic mass
40.962277905 ± 0.000000147 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
99.4 ± 1.5 ky
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.0665 ± 0.0018
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

42Ca

mass number42
neutron number22
relative atomic mass
41.95861778 ± 0.000000159 Da
g-factor
0
natural abundance
0.647 ± 0.023
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

43Ca

mass number43
neutron number23
relative atomic mass
42.958766381 ± 0.000000244 Da
g-factor
-0.37638 ± 0.000017142857142857
natural abundance
0.135 ± 0.01
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.0408 ± 0.0008
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી-

44Ca

mass number44
neutron number24
relative atomic mass
43.955481489 ± 0.000000348 Da
g-factor
0
natural abundance
2.086 ± 0.11
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1922
પૅરિટી+

45Ca

mass number45
neutron number25
relative atomic mass
44.95618627 ± 0.000000392 Da
g-factor
-0.37897142857143 ± 0.00037142857142857
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
162.61 ± 0.09 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.038 ± 0.012
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ca

mass number46
neutron number26
relative atomic mass
45.953687726 ± 0.000002398 Da
g-factor
0
natural abundance
0.004 ± 0.003
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)

47Ca

mass number47
neutron number27
relative atomic mass
46.954541134 ± 0.000002384 Da
g-factor
-0.40182857142857 ± 0.00031428571428571
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.536 ± 0.003 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.084 ± 0.006
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

48Ca

mass number48
neutron number28
relative atomic mass
47.952522654 ± 0.000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
0.187 ± 0.021
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
56 ± 10 Ey
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

mass number49
neutron number29
relative atomic mass
48.955662625 ± 0.00000019 Da
g-factor
-0.91993333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.718 ± 0.006 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.036 ± 0.003
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

50Ca

mass number50
neutron number30
relative atomic mass
49.957499215 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.45 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

51Ca

mass number51
neutron number31
relative atomic mass
50.960995663 ± 0.00000056 Da
g-factor
-0.69973333333333 ± 0.00073333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.036 ± 0.012
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

mass number52
neutron number32
relative atomic mass
51.963213646 ± 0.00000072 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.6 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

mass number53
neutron number33
relative atomic mass
52.968451 ± 0.000047 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
461 ± 90 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

mass number54
neutron number34
relative atomic mass
53.972989 ± 0.000052 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
90 ± 6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

mass number55
neutron number35
relative atomic mass
54.979978 ± 0.000172 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22 ± 2 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

mass number56
neutron number36
relative atomic mass
55.985496 ± 0.000268 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11 ± 2 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

mass number57
neutron number37
relative atomic mass
56.992958 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

mass number58
neutron number38
relative atomic mass
57.998357 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

mass number59
neutron number39
relative atomic mass
59.006237 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

mass number60
neutron number40
relative atomic mass
60.011809 ± 0.000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

mass number61
neutron number41
relative atomic mass
61.020408 ± 0.000859 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકSir Humphrey Davy
શોધનું સ્થળEngland
શોધની તારીખ1808
etymologyLatin: calx, calcis (lime).
ઉચ્ચારKAL-si-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
41,500 mg/kg
natural abundance (ocean)
412 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
1.4 %
natural abundance (ઉલ્કા)
1.1 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.007 %
Abundance in Universe
0.007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602