கலசியம்

கலசியம் (Ca)

chemical element with symbol Ca and atomic number 20
Atomic Number20
Atomic Weight40.078
திணிவெண்40
Group2
Period4
Blocks
நேர்மின்னி20 p+
நொதுமி20 n0
எதிர்மின்னி20 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ca (கலசியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
180 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
171 pm
Metallic Radius
174 pm
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
231 pm
அடர்த்தி
1.54 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: கலசியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.02455 eV/particle
ionization energy
6.1131552 eV/particle
ionization energy of Ca (கலசியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
153.6 kJ/mol
enthalpy of fusion
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
177.8 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Ca (கலசியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Ca (கலசியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ca (கலசியம்)
Orbital Diagram of Ca (கலசியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
1
Electrophilicity Index
0.7734001442996138 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,757.15 K
Melting Point
1,115.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000223 1/K
molar heat capacity
25.929 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.647 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
29 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000003399999999999 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000138 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.0000000005531 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.00002139
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5.58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.75 MPa
அமுங்குமை
17 GPa
shear modulus
7.4 GPa
யங்கின் மட்டு
20 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.31
ஒலியின் விரைவு
3,810 m/s
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
160.8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2,163 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.43
Neutron Mass Absorption
0.00037
குவாண்டம் எண்1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Calcium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

திணிவெண்33
neutron number13
relative atomic mass
33.033312 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

34Ca

திணிவெண்34
neutron number14
relative atomic mass
34.015985 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

35Ca

திணிவெண்35
neutron number15
relative atomic mass
35.005572 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.7 ± 0.2 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

திணிவெண்36
neutron number16
relative atomic mass
35.993074388 ± 0.000042941 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
100.9 ± 1.3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

திணிவெண்37
neutron number17
relative atomic mass
36.985897849 ± 0.00000068 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
181 ± 0.9 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

திணிவெண்38
neutron number18
relative atomic mass
37.976319223 ± 0.000000208 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
443.7 ± 0.25 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

திணிவெண்39
neutron number19
relative atomic mass
38.970710811 ± 0.00000064 Da
g-factor
0.68093333333333 ± 0.00010666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
860.3 ± 0.8 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.038 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

திணிவெண்40
neutron number20
relative atomic mass
39.96259085 ± 0.000000022 Da
g-factor
0
natural abundance
96.941 ± 0.156
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

41Ca

திணிவெண்41
neutron number21
relative atomic mass
40.962277905 ± 0.000000147 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
99.4 ± 1.5 ky
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.0665 ± 0.0018
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

42Ca

திணிவெண்42
neutron number22
relative atomic mass
41.95861778 ± 0.000000159 Da
g-factor
0
natural abundance
0.647 ± 0.023
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

43Ca

திணிவெண்43
neutron number23
relative atomic mass
42.958766381 ± 0.000000244 Da
g-factor
-0.37638 ± 0.000017142857142857
natural abundance
0.135 ± 0.01
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.0408 ± 0.0008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity-

44Ca

திணிவெண்44
neutron number24
relative atomic mass
43.955481489 ± 0.000000348 Da
g-factor
0
natural abundance
2.086 ± 0.11
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

45Ca

திணிவெண்45
neutron number25
relative atomic mass
44.95618627 ± 0.000000392 Da
g-factor
-0.37897142857143 ± 0.00037142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
162.61 ± 0.09 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.038 ± 0.012
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ca

திணிவெண்46
neutron number26
relative atomic mass
45.953687726 ± 0.000002398 Da
g-factor
0
natural abundance
0.004 ± 0.003
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

47Ca

திணிவெண்47
neutron number27
relative atomic mass
46.954541134 ± 0.000002384 Da
g-factor
-0.40182857142857 ± 0.00031428571428571
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.536 ± 0.003 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.084 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

48Ca

திணிவெண்48
neutron number28
relative atomic mass
47.952522654 ± 0.000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
0.187 ± 0.021
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56 ± 10 Ey
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

திணிவெண்49
neutron number29
relative atomic mass
48.955662625 ± 0.00000019 Da
g-factor
-0.91993333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.718 ± 0.006 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.036 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

50Ca

திணிவெண்50
neutron number30
relative atomic mass
49.957499215 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.45 ± 0.05 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

51Ca

திணிவெண்51
neutron number31
relative atomic mass
50.960995663 ± 0.00000056 Da
g-factor
-0.69973333333333 ± 0.00073333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10 ± 0.8 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.036 ± 0.012
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

திணிவெண்52
neutron number32
relative atomic mass
51.963213646 ± 0.00000072 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

திணிவெண்53
neutron number33
relative atomic mass
52.968451 ± 0.000047 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
461 ± 90 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

திணிவெண்54
neutron number34
relative atomic mass
53.972989 ± 0.000052 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
90 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

திணிவெண்55
neutron number35
relative atomic mass
54.979978 ± 0.000172 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22 ± 2 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

திணிவெண்56
neutron number36
relative atomic mass
55.985496 ± 0.000268 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

திணிவெண்57
neutron number37
relative atomic mass
56.992958 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

திணிவெண்58
neutron number38
relative atomic mass
57.998357 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

திணிவெண்59
neutron number39
relative atomic mass
59.006237 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

திணிவெண்60
neutron number40
relative atomic mass
60.011809 ± 0.000751 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

திணிவெண்61
neutron number41
relative atomic mass
61.020408 ± 0.000859 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir Humphrey Davy
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1808
சொற்பிறப்பியல்Latin: calx, calcis (lime).
pronunciationKAL-si-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
41,500 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
412 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
1.4 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
1.1 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.007 %
Abundance in Universe
0.007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602