کروم

کروم (Cr)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۲۴
عدد اتمی24
عدد جرمی51.9961
عدد جرمی52
گروه6
تناوب4
بلوکd
پروتون24 p+
نوترون28 n0
الکترون24 e-
Animated مدل بور of Cr (کروم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۰ pm
حجم مولی
۷٫۲۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۲ pm
Metallic Radius
۱۱۹ pm
شعاع یونی
۷۳ pm
Crystal Radius
۸۷ pm
شعاع واندروالسی
۲۰۶ pm
density
۷٫۱۵ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: کروم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۷۹۱٫۳ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۰٫۶۶۶ eV/particle
ionization energy
۶٫۷۶۶۵۱ eV/particle
ionization energy of Cr (کروم)
آنتالپی تبخیر
۳۴۲ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۹۷٫۴۸ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 13, 1
مدل بور: Cr (کروم)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Cr (کروم)
آرایش اتمی[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced مدل بور of Cr (کروم)
Orbital Diagram of Cr (کروم)
عدد اکسایش-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی
1.66
Electrophilicity Index
۱٫۱۳۱۹۱۷۷۵۹۷۴۶۷۲۶۳ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۹۴۴٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۱۸۰٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۹۳٫۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۴۹ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۳٫۳۵ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۴۴۹ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۷٫۹ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۳ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeantiferromagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۴۵ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۱۴ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۳۱۷۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
۳۹۳ K
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۲٫۸۸ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۸٫۵ MPa
مدول حجمی
۱۶۰ GPa
مدول برشی
۱۱۵ GPa
مدول یانگ
۲۷۹ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۱
سرعت صوت
۵٬۹۴۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۷۶۸٫۴ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۸۳ ± ۱۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۶۰۲ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۳٫۱
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۲۱
عدد کوانتومی7S3
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های کرم

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

عدد جرمی41
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۴۱٫۰۲۱۹۱۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

42Cr

عدد جرمی42
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۰۰۷۵۷۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۳ ± ۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1996
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

عدد جرمی43
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۹۹۷۸۸۵ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۱ ± ۰٫۳ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

عدد جرمی44
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۹۸۵۵۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۵۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲٫۸ ± ۰٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

عدد جرمی45
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۹۷۹۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰٫۹ ± ۰٫۴ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

عدد جرمی46
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۵٫۹۶۸۳۶۰۹۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۲۹۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲۴٫۳ ± ۱٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

عدد جرمی47
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۹۶۲۸۹۴۹۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۵۷۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶۱٫۶ ± ۱٫۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

عدد جرمی48
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۹۵۴۰۲۹۴۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۸۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۵۶ ± ۰٫۰۳ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

عدد جرمی49
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۹۵۱۳۳۳۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۶۳ Da
g-factor
۰٫۱۹۰۴ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲٫۳ ± ۰٫۱ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1942
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

عدد جرمی50
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۴۶۰۴۲۲۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۴٫۳۴۵ ± ۰٫۰۱۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

51Cr

عدد جرمی51
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۴۴۷۶۵۳۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۷۸ Da
g-factor
۰٫۲۶۶۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷٫۷۰۱۵ ± ۰٫۰۰۱۱ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

52Cr

عدد جرمی52
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۴۰۵۰۴۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۸۳٫۷۸۹ ± ۰٫۰۱۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته+

53Cr

عدد جرمی53
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۴۰۶۴۶۳۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۲۴ Da
g-factor
natural abundance
۹٫۵۰۱ ± ۰٫۰۱۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۵ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1930
پاریته-

54Cr

عدد جرمی54
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۳۸۸۷۷۳۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۴۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲٫۳۶۵ ± ۰٫۰۰۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

55Cr

عدد جرمی55
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۴۰۸۳۶۶۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴۹۷ ± ۰٫۰۰۳ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

56Cr

عدد جرمی56
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۴۰۶۴۸۹۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۹۴ ± ۰٫۱ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

57Cr

عدد جرمی57
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۴۳۶۱۲۱۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۱ ± ۱ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

58Cr

عدد جرمی58
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۴۴۱۸۴۵۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

59Cr

عدد جرمی59
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۴۸۳۴۵۴۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٬۰۵۰ ± ۹۰ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

60Cr

عدد جرمی60
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۴۹۶۴۱۶۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹۰ ± ۱۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

عدد جرمی61
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۵۴۳۷۸۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۳ ± ۹ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

عدد جرمی62
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۵۶۱۴۲۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰۶ ± ۱۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

عدد جرمی63
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۶۱۱۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۷۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۹ ± ۲ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

عدد جرمی64
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۶۳۸۸۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۳ ± ۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

عدد جرمی65
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۶۹۶۰۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷٫۵ ± ۲٫۱ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

عدد جرمی66
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۷۳۰۱۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۸ ± ۱٫۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

عدد جرمی67
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۷۹۳۱۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

عدد جرمی68
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۸۳۱۵۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

عدد جرمی69
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۸۹۶۶۲ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

عدد جرمی70
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۹۳۹۴۵ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفLouis Vauquelin
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1797
ریشه‌شناسیGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱۰۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۰۳ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۳ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۱۵ %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668