குரோமியம்

குரோமியம் (Cr)

அணு எண் 24 கொண்ட வேதிப்பொருள்.
Atomic Number24
Atomic Weight51.9961
திணிவெண்52
Group6
Period4
Blockd
நேர்மின்னி24 p+
நொதுமி28 n0
எதிர்மின்னி24 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Cr (குரோமியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
140 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
206 pm
அடர்த்தி
7.15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: குரோமியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
791.3 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
6.76651 eV/particle
ionization energy of Cr (குரோமியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
342 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
397.48 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 13, 1
போர் அணு மாதிரி: Cr (குரோமியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Cr (குரோமியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Cr (குரோமியம்)
Orbital Diagram of Cr (குரோமியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.66
Electrophilicity Index
1.1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,944.15 K
Melting Point
2,180.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
93.9 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000049 1/K
molar heat capacity
23.35 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
7.9 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000013 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeantiferromagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000445 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000002314 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0003177
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
393 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
2.88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
8.5 MPa
அமுங்குமை
160 GPa
shear modulus
115 GPa
யங்கின் மட்டு
279 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.21
ஒலியின் விரைவு
5,940 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
768.4 kJ/mol
polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Neutron cross section
3.1
Neutron Mass Absorption
0.0021
குவாண்டம் எண்7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

திணிவெண்41
neutron number17
relative atomic mass
41.021911 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

42Cr

திணிவெண்42
neutron number18
relative atomic mass
42.007579 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.3 ± 1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

திணிவெண்43
neutron number19
relative atomic mass
42.997885 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.1 ± 0.3 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

திணிவெண்44
neutron number20
relative atomic mass
43.985591 ± 0.000055 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.8 ± 0.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

திணிவெண்45
neutron number21
relative atomic mass
44.97905 ± 0.000038 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60.9 ± 0.4 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

திணிவெண்46
neutron number22
relative atomic mass
45.968360969 ± 0.000012295 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
224.3 ± 1.3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

திணிவெண்47
neutron number23
relative atomic mass
46.962894995 ± 0.000005578 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
461.6 ± 1.5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

திணிவெண்48
neutron number24
relative atomic mass
47.954029431 ± 0.000007848 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.56 ± 0.03 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

திணிவெண்49
neutron number25
relative atomic mass
48.95133372 ± 0.000002363 Da
g-factor
0.1904 ± 0.0012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.3 ± 0.1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1942
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

திணிவெண்50
neutron number26
relative atomic mass
49.946042209 ± 0.0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4.345 ± 0.013
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

51Cr

திணிவெண்51
neutron number27
relative atomic mass
50.944765388 ± 0.000000178 Da
g-factor
0.26685714285714 ± 0.0014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.7015 ± 0.0011 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

52Cr

திணிவெண்52
neutron number28
relative atomic mass
51.940504714 ± 0.00000012 Da
g-factor
0
natural abundance
83.789 ± 0.018
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity+

53Cr

திணிவெண்53
neutron number29
relative atomic mass
52.940646304 ± 0.000000124 Da
g-factor
natural abundance
9.501 ± 0.017
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.15 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity-

54Cr

திணிவெண்54
neutron number30
relative atomic mass
53.938877359 ± 0.000000142 Da
g-factor
0
natural abundance
2.365 ± 0.007
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

55Cr

திணிவெண்55
neutron number31
relative atomic mass
54.940836637 ± 0.000000245 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.497 ± 0.003 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

56Cr

திணிவெண்56
neutron number32
relative atomic mass
55.940648977 ± 0.00000062 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.94 ± 0.1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

57Cr

திணிவெண்57
neutron number33
relative atomic mass
56.943612112 ± 0.000002 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.1 ± 1 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

58Cr

திணிவெண்58
neutron number34
relative atomic mass
57.944184501 ± 0.0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

59Cr

திணிவெண்59
neutron number35
relative atomic mass
58.948345426 ± 0.00000072 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1,050 ± 90 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Cr

திணிவெண்60
neutron number36
relative atomic mass
59.949641656 ± 0.0000012 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
490 ± 10 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

திணிவெண்61
neutron number37
relative atomic mass
60.95437813 ± 0.000002 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
243 ± 9 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

திணிவெண்62
neutron number38
relative atomic mass
61.95614292 ± 0.0000037 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
206 ± 12 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

திணிவெண்63
neutron number39
relative atomic mass
62.961161 ± 0.000078 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
129 ± 2 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

திணிவெண்64
neutron number40
relative atomic mass
63.963886 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
43 ± 1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

திணிவெண்65
neutron number41
relative atomic mass
64.969608 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.5 ± 2.1 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

திணிவெண்66
neutron number42
relative atomic mass
65.973011 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.8 ± 1.8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

திணிவெண்67
neutron number43
relative atomic mass
66.979313 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

திணிவெண்68
neutron number44
relative atomic mass
67.983156 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

திணிவெண்69
neutron number45
relative atomic mass
68.989662 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

திணிவெண்70
neutron number46
relative atomic mass
69.993945 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Louis Vauquelin
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1797
சொற்பிறப்பியல்Greek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
102 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0003 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.000003 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.3 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.002 %
Abundance in Universe
0.0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668