مس

مس (Cu)

chemical element with symbol Cu and atomic number 29
عدد اتمی29
عدد جرمی63.546
عدد جرمی63
گروه11
تناوب4
بلوکd
پروتون29 p+
نوترون34 n0
الکترون29 e-
Animated مدل بور of Cu (مس)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۷٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۱۲ pm
Metallic Radius
۱۱۸ pm
شعاع یونی
۴۶ pm
Crystal Radius
۶۰ pm
شعاع واندروالسی
۱۹۶ pm
density
۸٫۹۶ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: مس0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۶۵۵٫۳ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۱٫۲۳۵ eV/particle
ionization energy
۷٫۷۲۶۳۸ eV/particle
ionization energy of Cu (مس)
آنتالپی تبخیر
۳۰۴٫۶ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۳٫۰۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۳۷٫۴ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 1
مدل بور: Cu (مس)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Cu (مس)
آرایش اتمی[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced مدل بور of Cu (مس)
Orbital Diagram of Cu (مس)
عدد اکسایش-2, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.9
Electrophilicity Index
۱٫۵۴۶۴۰۳۲۹۷۶۱۱۶۰۲ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۸۳۳٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۳۵۷٫۷۷ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
مس
appearancered-orange metallic luster
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۴۰۱ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۶۵ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۴٫۴۴ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۳۸۵ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۵۹ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۷ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۶ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۹۶۳
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۳٫۶۱ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۳ MPa
مدول حجمی
۱۴۰ GPa
مدول برشی
۴۸ GPa
مدول یانگ
۱۳۰ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۴
سرعت صوت
۳٬۵۷۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
۶۳۲٫۴ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۴۶٫۵ ± ۰٫۵ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۲۵۳ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۳٫۷۸
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۲۱
عدد کوانتومی2S1/2
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های مس

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

عدد جرمی52
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۹۷۹۸۲ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

53Cu

عدد جرمی53
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۸۵۸۹۴ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

54Cu

عدد جرمی54
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۷۷۱۹۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

55Cu

عدد جرمی55
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۶۶۰۳۸ ± ۰٫۰۰۰۱۶۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵٫۹ ± ۱٫۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

عدد جرمی56
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۵۸۵۲۹۲۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۸۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰٫۸ ± ۰٫۶ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

عدد جرمی57
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۴۹۲۱۱۶۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۱٫۷۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۶٫۴ ± ۰٫۷ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

عدد جرمی58
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۴۴۵۳۲۲۸۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۰۴ Da
g-factor
۰٫۵۷۱ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲۰۴ ± ۰٫۰۰۷ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

عدد جرمی59
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۳۹۴۹۶۷۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۶۶ Da
g-factor
۱٫۲۶۲۰۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۱٫۵ ± ۰٫۵ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

عدد جرمی60
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۳۷۳۶۳۷۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۳۱ Da
g-factor
۰٫۶۱ ± ۰٫۰۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۷ ± ۰٫۴ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

عدد جرمی61
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۳۳۴۵۷۳۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۲ Da
g-factor
۱٫۴۰۷۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳۴۳ ± ۰٫۰۱۶ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

عدد جرمی62
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۳۲۵۹۴۸۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۸۳ Da
g-factor
‎−۰٫۳۸ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۶۷۲ ± ۰٫۰۰۸ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

عدد جرمی63
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۲۹۵۹۷۱۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۵۷ Da
g-factor
natural abundance
۶۹٫۱۵ ± ۰٫۱۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۲ ± ۰٫۰۱۵
تاریخ کشف1923
پاریته-

64Cu

عدد جرمی64
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۲۹۷۶۴۰۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۵۸ Da
g-factor
‎−۰٫۲۱۶۶ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۷۰۰۴ ± ۰٫۰۰۱۳ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

عدد جرمی65
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۲۷۷۸۹۴۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۹ Da
g-factor
natural abundance
۳۰٫۸۵ ± ۰٫۱۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۰۴ ± ۰٫۰۱۴
تاریخ کشف1923
پاریته-

66Cu

عدد جرمی66
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۲۸۸۶۸۸۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۹۶ Da
g-factor
‎−۰٫۲۸۲۶ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱۲ ± ۰٫۰۱۴ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

67Cu

عدد جرمی67
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۲۷۷۲۹۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۹۵۷ Da
g-factor
۱٫۶۷۸۰۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱٫۸۳ ± ۰٫۱۲ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

68Cu

عدد جرمی68
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۲۹۶۱۰۸۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
۲٫۳۹۶ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۹ ± ۰٫۶ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

69Cu

عدد جرمی69
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۲۹۴۲۹۲۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
۱٫۸۹۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸۵ ± ۰٫۱۵ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1966
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

70Cu

عدد جرمی70
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۳۲۳۹۲۰۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۶۱ Da
g-factor
۰٫۲۲۸۰۱۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴٫۵ ± ۰٫۲ s
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1971
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

71Cu

عدد جرمی71
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۷۰٫۹۳۲۶۷۶۸۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۴ ± ۱٫۴ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

72Cu

عدد جرمی72
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۷۱٫۹۳۵۸۲۰۳۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۶۳ ± ۰٫۰۳ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

73Cu

عدد جرمی73
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۷۲٫۹۳۶۶۷۴۳۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۸۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲ ± ۰٫۱۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

عدد جرمی74
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۷۳٫۹۳۹۸۷۴۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۶ Da
g-factor
‎−۰٫۵۳۳۵ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۰۶ ± ۰٫۰۰۹ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

عدد جرمی75
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۷۴٫۹۴۱۵۲۳۸۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۷ Da
g-factor
۰٫۴۰۲۷۶ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲۲۴ ± ۰٫۰۰۳ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

عدد جرمی76
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۷۵٫۹۴۵۲۶۸۹۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۹۸ Da
g-factor
‎−۰٫۳۶۳۵۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۳۷٫۷ ± ۵٫۵ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

عدد جرمی77
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۷۶٫۹۴۷۵۴۳۵۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
۰٫۶۳۸۵۲ ± ۰٫۰۰۰۶۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۷۰٫۳ ± ۱٫۷ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

عدد جرمی78
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۷۷٫۹۵۱۹۱۶۵۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۳۱۲ Da
g-factor
۰٫۰۳۹۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳۰٫۷ ± ۲ ms
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

عدد جرمی79
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۷۸٫۹۵۴۴۷۳۱ ± ۰٫۰۰۰۱۱۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۱٫۳ ± ۲٫۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

عدد جرمی80
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۷۹٫۹۶۰۶۲۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۳٫۳ ± ۶٫۴ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

عدد جرمی81
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۸۰٫۹۶۵۷۴۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۳٫۲ ± ۶٫۸ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

عدد جرمی82
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۸۱٫۹۷۲۳۷۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴ ± ۷ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

عدد جرمی83
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۸۲٫۹۷۸۱۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2017
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

عدد جرمی84
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۸۳٫۹۸۵۲۷۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
pronunciationKOP-er (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۶۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۲۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۱ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۱۱ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۷ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۶ %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576