તાંબુ

તાંબુ (Cu)

chemical element with symbol Cu and atomic number 29
Atomic Number29
Atomic Weight63.546
mass number63
Group11
Period4
Blockd
પ્રોટોન29 p+
neutron34 n0
ઈલેક્ટ્રોન29 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Cu (તાંબુ)

Physical Property

Atomic Radius
135 pm
molar volume
Covalent Radius
112 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
46 pm
Crystal Radius
60 pm
Van der Waals radius
196 pm
density
8.96 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: તાંબુ0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
655.3 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7.72638 eV/particle
ionization energy of Cu (તાંબુ)
enthalpy of vaporization
304.6 kJ/mol
enthalpy of fusion
13.01 kJ/mol
standard enthalpy of formation
337.4 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 1
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Cu (તાંબુ)
valence electron1
Lewis structure: Cu (તાંબુ)
electron configuration[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Cu (તાંબુ)
Orbital Diagram of Cu (તાંબુ)
oxidation number-2, 0, 1, 2, 3, 4
વિદ્યુતઋણતા
1.9
Electrophilicity Index
1.546403297611602 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,833.15 K
Melting Point
1,357.77 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Copper
appearancered-orange metallic luster
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000165 1/K
molar heat capacity
24.44 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.385 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
59 MS/m
electrical resistivity
0.000000017 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000108 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000686 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000963
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3.61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3 MPa
bulk modulus
140 GPa
shear modulus
48 GPa
Young's modulus
130 GPa
Poisson's ratio
0.34
અવાજની ઝડપ
3,570 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
632.4 kJ/mol
polarizability
46.5 ± 0.5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
allotrope
Neutron cross section
3.78
Neutron Mass Absorption
0.0021
quantum number2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

mass number52
neutron number23
relative atomic mass
51.997982 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

53Cu

mass number53
neutron number24
relative atomic mass
52.985894 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

54Cu

mass number54
neutron number25
relative atomic mass
53.977198 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

55Cu

mass number55
neutron number26
relative atomic mass
54.966038 ± 0.000167 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
55.9 ± 1.5 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

mass number56
neutron number27
relative atomic mass
55.958529278 ± 0.000006864 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80.8 ± 0.6 ms
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

mass number57
neutron number28
relative atomic mass
56.949211686 ± 0.000000537 Da
g-factor
1.7213333333333 ± 0.0046666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
196.4 ± 0.7 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1976
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

mass number58
neutron number29
relative atomic mass
57.944532283 ± 0.000000604 Da
g-factor
0.571 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.204 ± 0.007 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

mass number59
neutron number30
relative atomic mass
58.939496713 ± 0.000000566 Da
g-factor
1.2620666666667 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
81.5 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

mass number60
neutron number31
relative atomic mass
59.937363787 ± 0.000001731 Da
g-factor
0.61 ± 0.00025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
23.7 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

mass number61
neutron number32
relative atomic mass
60.933457375 ± 0.00000102 Da
g-factor
1.4071333333333 ± 0.00033333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.343 ± 0.016 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

mass number62
neutron number33
relative atomic mass
61.932594803 ± 0.000000683 Da
g-factor
-0.38 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.672 ± 0.008 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

mass number63
neutron number34
relative atomic mass
62.929597119 ± 0.000000457 Da
g-factor
natural abundance
69.15 ± 0.15
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.015
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી-

64Cu

mass number64
neutron number35
relative atomic mass
63.929764001 ± 0.000000458 Da
g-factor
-0.2166 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.7004 ± 0.0013 h
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

mass number65
neutron number36
relative atomic mass
64.927789476 ± 0.00000069 Da
g-factor
natural abundance
30.85 ± 0.15
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.204 ± 0.014
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી-

66Cu

mass number66
neutron number37
relative atomic mass
65.928868804 ± 0.000000696 Da
g-factor
-0.2826 ± 0.0008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.12 ± 0.014 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

67Cu

mass number67
neutron number38
relative atomic mass
66.92772949 ± 0.000000957 Da
g-factor
1.6780666666667 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
61.83 ± 0.12 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

68Cu

mass number68
neutron number39
relative atomic mass
67.929610887 ± 0.0000017 Da
g-factor
2.396 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30.9 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

69Cu

mass number69
neutron number40
relative atomic mass
68.929429267 ± 0.0000015 Da
g-factor
1.8943333333333 ± 0.00066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.85 ± 0.15 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Cu

mass number70
neutron number41
relative atomic mass
69.932392078 ± 0.000001161 Da
g-factor
0.22801666666667 ± 0.000083333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
44.5 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

71Cu

mass number71
neutron number42
relative atomic mass
70.932676831 ± 0.0000016 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.4 ± 1.4 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Cu

mass number72
neutron number43
relative atomic mass
71.935820306 ± 0.0000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.63 ± 0.03 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Cu

mass number73
neutron number44
relative atomic mass
72.936674376 ± 0.000002084 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.2 ± 0.12 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

mass number74
neutron number45
relative atomic mass
73.93987486 ± 0.0000066 Da
g-factor
-0.5335 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.606 ± 0.009 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

mass number75
neutron number46
relative atomic mass
74.941523817 ± 0.00000077 Da
g-factor
0.40276 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.224 ± 0.003 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

mass number76
neutron number47
relative atomic mass
75.945268974 ± 0.00000098 Da
g-factor
-0.36356666666667 ± 0.0005
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
637.7 ± 5.5 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

mass number77
neutron number48
relative atomic mass
76.947543599 ± 0.0000013 Da
g-factor
0.63852 ± 0.00068
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
470.3 ± 1.7 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

mass number78
neutron number49
relative atomic mass
77.951916524 ± 0.000014312 Da
g-factor
0.039666666666667 ± 0.0005
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
330.7 ± 2 ms
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

mass number79
neutron number50
relative atomic mass
78.9544731 ± 0.0001127 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
241.3 ± 2.1 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

mass number80
neutron number51
relative atomic mass
79.960623 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
113.3 ± 6.4 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

mass number81
neutron number52
relative atomic mass
80.965743 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
73.2 ± 6.8 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

mass number82
neutron number53
relative atomic mass
81.972378 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
34 ± 7 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

mass number83
neutron number54
relative atomic mass
82.97811 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

mass number84
neutron number55
relative atomic mass
83.985271 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકKnown to the ancients.
શોધનું સ્થળ
શોધની તારીખ
etymologySymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
ઉચ્ચારKOP-er (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0.00025 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.0001 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.011 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.00007 %
Abundance in Universe
0.000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576