செப்பு

செப்பு (Cu)

உலோகம்
Atomic Number29
Atomic Weight63.546
திணிவெண்63
Group11
Period4
Blockd
நேர்மின்னி29 p+
நொதுமி34 n0
எதிர்மின்னி29 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Cu (செப்பு)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
112 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
46 pm
Crystal Radius
60 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
196 pm
அடர்த்தி
8.96 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: செப்பு0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
655.3 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
7.72638 eV/particle
ionization energy of Cu (செப்பு)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
304.6 kJ/mol
enthalpy of fusion
13.01 kJ/mol
standard enthalpy of formation
337.4 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 1
போர் அணு மாதிரி: Cu (செப்பு)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Cu (செப்பு)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Cu (செப்பு)
Orbital Diagram of Cu (செப்பு)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, 0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9
Electrophilicity Index
1.546403297611602 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,833.15 K
Melting Point
1,357.77 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Copper
appearancered-orange metallic luster
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000165 1/K
molar heat capacity
24.44 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.385 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
59 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.000000017 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.00000000108 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.0000000000686 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.00000963
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3.61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3 MPa
அமுங்குமை
140 GPa
shear modulus
48 GPa
யங்கின் மட்டு
130 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.34
ஒலியின் விரைவு
3,570 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
632.4 kJ/mol
polarizability
46.5 ± 0.5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
allotrope
Neutron cross section
3.78
Neutron Mass Absorption
0.0021
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

திணிவெண்52
neutron number23
relative atomic mass
51.997982 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

53Cu

திணிவெண்53
neutron number24
relative atomic mass
52.985894 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

54Cu

திணிவெண்54
neutron number25
relative atomic mass
53.977198 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

55Cu

திணிவெண்55
neutron number26
relative atomic mass
54.966038 ± 0.000167 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
55.9 ± 1.5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

திணிவெண்56
neutron number27
relative atomic mass
55.958529278 ± 0.000006864 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
80.8 ± 0.6 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

திணிவெண்57
neutron number28
relative atomic mass
56.949211686 ± 0.000000537 Da
g-factor
1.7213333333333 ± 0.0046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
196.4 ± 0.7 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

திணிவெண்58
neutron number29
relative atomic mass
57.944532283 ± 0.000000604 Da
g-factor
0.571 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.204 ± 0.007 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

திணிவெண்59
neutron number30
relative atomic mass
58.939496713 ± 0.000000566 Da
g-factor
1.2620666666667 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
81.5 ± 0.5 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

திணிவெண்60
neutron number31
relative atomic mass
59.937363787 ± 0.000001731 Da
g-factor
0.61 ± 0.00025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.7 ± 0.4 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

திணிவெண்61
neutron number32
relative atomic mass
60.933457375 ± 0.00000102 Da
g-factor
1.4071333333333 ± 0.00033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.343 ± 0.016 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

திணிவெண்62
neutron number33
relative atomic mass
61.932594803 ± 0.000000683 Da
g-factor
-0.38 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.672 ± 0.008 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

திணிவெண்63
neutron number34
relative atomic mass
62.929597119 ± 0.000000457 Da
g-factor
natural abundance
69.15 ± 0.15
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.015
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity-

64Cu

திணிவெண்64
neutron number35
relative atomic mass
63.929764001 ± 0.000000458 Da
g-factor
-0.2166 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.7004 ± 0.0013 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

திணிவெண்65
neutron number36
relative atomic mass
64.927789476 ± 0.00000069 Da
g-factor
natural abundance
30.85 ± 0.15
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.204 ± 0.014
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity-

66Cu

திணிவெண்66
neutron number37
relative atomic mass
65.928868804 ± 0.000000696 Da
g-factor
-0.2826 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.12 ± 0.014 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

67Cu

திணிவெண்67
neutron number38
relative atomic mass
66.92772949 ± 0.000000957 Da
g-factor
1.6780666666667 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
61.83 ± 0.12 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

68Cu

திணிவெண்68
neutron number39
relative atomic mass
67.929610887 ± 0.0000017 Da
g-factor
2.396 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.9 ± 0.6 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

69Cu

திணிவெண்69
neutron number40
relative atomic mass
68.929429267 ± 0.0000015 Da
g-factor
1.8943333333333 ± 0.00066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.85 ± 0.15 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Cu

திணிவெண்70
neutron number41
relative atomic mass
69.932392078 ± 0.000001161 Da
g-factor
0.22801666666667 ± 0.000083333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
44.5 ± 0.2 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

71Cu

திணிவெண்71
neutron number42
relative atomic mass
70.932676831 ± 0.0000016 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.4 ± 1.4 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Cu

திணிவெண்72
neutron number43
relative atomic mass
71.935820306 ± 0.0000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.63 ± 0.03 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Cu

திணிவெண்73
neutron number44
relative atomic mass
72.936674376 ± 0.000002084 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.2 ± 0.12 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

திணிவெண்74
neutron number45
relative atomic mass
73.93987486 ± 0.0000066 Da
g-factor
-0.5335 ± 0.0006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.606 ± 0.009 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

திணிவெண்75
neutron number46
relative atomic mass
74.941523817 ± 0.00000077 Da
g-factor
0.40276 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.224 ± 0.003 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

திணிவெண்76
neutron number47
relative atomic mass
75.945268974 ± 0.00000098 Da
g-factor
-0.36356666666667 ± 0.0005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
637.7 ± 5.5 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

திணிவெண்77
neutron number48
relative atomic mass
76.947543599 ± 0.0000013 Da
g-factor
0.63852 ± 0.00068
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
470.3 ± 1.7 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

திணிவெண்78
neutron number49
relative atomic mass
77.951916524 ± 0.000014312 Da
g-factor
0.039666666666667 ± 0.0005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
330.7 ± 2 ms
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

திணிவெண்79
neutron number50
relative atomic mass
78.9544731 ± 0.0001127 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
241.3 ± 2.1 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

திணிவெண்80
neutron number51
relative atomic mass
79.960623 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
113.3 ± 6.4 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

திணிவெண்81
neutron number52
relative atomic mass
80.965743 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
73.2 ± 6.8 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

திணிவெண்82
neutron number53
relative atomic mass
81.972378 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34 ± 7 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

திணிவெண்83
neutron number54
relative atomic mass
82.97811 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

திணிவெண்84
neutron number55
relative atomic mass
83.985271 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Symbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
pronunciationKOP-er (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00025 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.0001 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.011 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00007 %
Abundance in Universe
0.000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576