ડિસ્પ્રોઝિયમનો

ડિસ્પ્રોઝિયમનો (Dy)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number66
Atomic Weight162.5
mass number164
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન66 p+
neutron98 n0
ઈલેક્ટ્રોન66 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Dy (ડિસ્પ્રોઝિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
175 pm
molar volume
Covalent Radius
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
107 pm
Crystal Radius
121 pm
Van der Waals radius
231 pm
density
8.55 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ડિસ્પ્રોઝિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5.93905 eV/particle
ionization energy of Dy (ડિસ્પ્રોઝિયમનો)
enthalpy of vaporization
291 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
290.4 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 28, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Dy (ડિસ્પ્રોઝિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Dy (ડિસ્પ્રોઝિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f10 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Dy (ડિસ્પ્રોઝિયમનો)
Orbital Diagram of Dy (ડિસ્પ્રોઝિયમનો)
oxidation number0, 2, 3, 4
વિદ્યુતઋણતા
1.22
Electrophilicity Index
0.8854697492974827 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,840.15 K
Melting Point
1,685.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
10.7 W/(m K)
thermal expansion
0.00001 1/K
molar heat capacity
28.16 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.173 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1.1 MS/m
electrical resistivity
0.00000091 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000545 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000885625 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.046603
magnetic ordering
Curie temperature
87 K
Néel temperature
178 K
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
41 GPa
shear modulus
25 GPa
Young's modulus
61 GPa
Poisson's ratio
0.25
અવાજની ઝડપ
2,710 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
950
Neutron Mass Absorption
0.2
quantum number5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Dysprosium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes7
Isotopic Composition16428.26%16428.26%16225.48%16225.48%16324.90%16324.90%16118.89%16118.89%1602.33%1602.33%1560.06%1560.06%1580.10%1580.10%

138Dy

mass number138
neutron number72
relative atomic mass
137.9625 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

139Dy

mass number139
neutron number73
relative atomic mass
138.959527 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
600 ± 200 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

mass number140
neutron number74
relative atomic mass
139.95402 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2002
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Dy

mass number141
neutron number75
relative atomic mass
140.95128 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
900 ± 140 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1984
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Dy

mass number142
neutron number76
relative atomic mass
141.946194 ± 0.000782 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.3 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

mass number143
neutron number77
relative atomic mass
142.943994332 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.6 ± 1 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Dy

mass number144
neutron number78
relative atomic mass
143.939269512 ± 0.0000077 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.1 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Dy

mass number145
neutron number79
relative atomic mass
144.937473992 ± 0.000007 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.5 ± 1 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Dy

mass number146
neutron number80
relative atomic mass
145.932844526 ± 0.000007187 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33.2 ± 0.7 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

mass number147
neutron number81
relative atomic mass
146.931082712 ± 0.0000095 Da
g-factor
-1.83 ± 0.018
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
67 ± 7 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

mass number148
neutron number82
relative atomic mass
147.927149944 ± 0.000009365 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.3 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

mass number149
neutron number83
relative atomic mass
148.927327516 ± 0.000009858 Da
g-factor
-0.034 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.2 ± 0.14 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.62 ± 0.05
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

mass number150
neutron number84
relative atomic mass
149.925593068 ± 0.000004636 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.17 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

mass number151
neutron number85
relative atomic mass
150.926191279 ± 0.000003486 Da
g-factor
-0.27 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.9 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.05
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

mass number152
neutron number86
relative atomic mass
151.924725274 ± 0.00000493 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.38 ± 0.02 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

mass number153
neutron number87
relative atomic mass
152.925771729 ± 0.000004295 Da
g-factor
-0.20342857142857 ± 0.0017142857142857
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.4 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.15 ± 0.09
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

mass number154
neutron number88
relative atomic mass
153.92442892 ± 0.000007977 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3 ± 1.5 My
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

155Dy

mass number155
neutron number89
relative atomic mass
154.925758049 ± 0.000010354 Da
g-factor
-0.22466666666667 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.9 ± 0.2 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.96 ± 0.02
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

mass number156
neutron number90
relative atomic mass
155.924283593 ± 0.00000106 Da
g-factor
0
natural abundance
0.056 ± 0.003
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

157Dy

mass number157
neutron number91
relative atomic mass
156.925469555 ± 0.000005532 Da
g-factor
-0.20066666666667 ± 0.0013333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.14 ± 0.04 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.29 ± 0.02
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

mass number158
neutron number92
relative atomic mass
157.924414817 ± 0.000002509 Da
g-factor
0
natural abundance
0.095 ± 0.003
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

159Dy

mass number159
neutron number93
relative atomic mass
158.925745938 ± 0.000001544 Da
g-factor
-0.236 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
144.4 ± 0.2 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.37 ± 0.02
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

160Dy

mass number160
neutron number94
relative atomic mass
159.925203578 ± 0.000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
2.329 ± 0.018
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

161Dy

mass number161
neutron number95
relative atomic mass
160.926939425 ± 0.000000748 Da
g-factor
-0.1916 ± 0.0012
natural abundance
18.889 ± 0.042
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
2.51 ± 0.02
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

162Dy

mass number162
neutron number96
relative atomic mass
161.926804507 ± 0.000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
25.475 ± 0.036
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

163Dy

mass number163
neutron number97
relative atomic mass
162.928737221 ± 0.000000744 Da
g-factor
0.2684 ± 0.0016
natural abundance
24.896 ± 0.042
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
2.65 ± 0.02
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી-

164Dy

mass number164
neutron number98
relative atomic mass
163.929180819 ± 0.000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
28.26 ± 0.054
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

165Dy

mass number165
neutron number99
relative atomic mass
164.931709402 ± 0.000000748 Da
g-factor
-0.148 ± 0.0017142857142857
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.332 ± 0.004 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
3.48 ± 0.07
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Dy

mass number166
neutron number100
relative atomic mass
165.93281281 ± 0.000000862 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
81.6 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Dy

mass number167
neutron number101
relative atomic mass
166.935682415 ± 0.0000043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.2 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Dy

mass number168
neutron number102
relative atomic mass
167.937134977 ± 0.000150303 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.7 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Dy

mass number169
neutron number103
relative atomic mass
168.940315231 ± 0.000322781 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
39 ± 8 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1990
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Dy

mass number170
neutron number104
relative atomic mass
169.94234 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
54.9 ± 8 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

171Dy

mass number171
neutron number105
relative atomic mass
170.946312 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.07 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Dy

mass number172
neutron number106
relative atomic mass
171.948728 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.4 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Dy

mass number173
neutron number107
relative atomic mass
172.953043 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.43 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

174Dy

mass number174
neutron number108
relative atomic mass
173.955845 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

175Dy

mass number175
neutron number109
relative atomic mass
174.960569 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

176Dy

mass number176
neutron number110
relative atomic mass
175.963918 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Dysprosium1

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
શોધનું સ્થળFrance
શોધની તારીખ1886
etymologyGreek: dysprositos (hard to get at).
ઉચ્ચારdis-PRO-si-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
5.2 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00000091 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.000027 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564