டைஸ்புரோக்யம்

டைஸ்புரோக்யம் (Dy)

element with the atomic number of 66
Atomic Number66
Atomic Weight162.5
திணிவெண்164
Group
Period6
Blockf
நேர்மின்னி66 p+
நொதுமி98 n0
எதிர்மின்னி66 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Dy (டைஸ்புரோக்யம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
175 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
107 pm
Crystal Radius
121 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
231 pm
அடர்த்தி
8.55 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: டைஸ்புரோக்யம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
5.93905 eV/particle
ionization energy of Dy (டைஸ்புரோக்யம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
291 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
290.4 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 28, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Dy (டைஸ்புரோக்யம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Dy (டைஸ்புரோக்யம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f10 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Dy (டைஸ்புரோக்யம்)
Orbital Diagram of Dy (டைஸ்புரோக்யம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.22
Electrophilicity Index
0.8854697492974827 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,840.15 K
Melting Point
1,685.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
10.7 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.00001 1/K
molar heat capacity
28.16 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.173 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.1 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000091 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000545 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000885625 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.046603
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
87 K
Néel temperature
178 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
41 GPa
shear modulus
25 GPa
யங்கின் மட்டு
61 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.25
ஒலியின் விரைவு
2,710 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
950
Neutron Mass Absorption
0.2
குவாண்டம் எண்5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Dysprosium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes7
Isotopic Composition16428.26%16428.26%16225.48%16225.48%16324.90%16324.90%16118.89%16118.89%1602.33%1602.33%1560.06%1560.06%1580.10%1580.10%

138Dy

திணிவெண்138
neutron number72
relative atomic mass
137.9625 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

139Dy

திணிவெண்139
neutron number73
relative atomic mass
138.959527 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
600 ± 200 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

திணிவெண்140
neutron number74
relative atomic mass
139.95402 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2002
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Dy

திணிவெண்141
neutron number75
relative atomic mass
140.95128 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
900 ± 140 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Dy

திணிவெண்142
neutron number76
relative atomic mass
141.946194 ± 0.000782 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

திணிவெண்143
neutron number77
relative atomic mass
142.943994332 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.6 ± 1 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Dy

திணிவெண்144
neutron number78
relative atomic mass
143.939269512 ± 0.0000077 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.1 ± 0.4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Dy

திணிவெண்145
neutron number79
relative atomic mass
144.937473992 ± 0.000007 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.5 ± 1 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Dy

திணிவெண்146
neutron number80
relative atomic mass
145.932844526 ± 0.000007187 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.2 ± 0.7 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

திணிவெண்147
neutron number81
relative atomic mass
146.931082712 ± 0.0000095 Da
g-factor
-1.83 ± 0.018
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
67 ± 7 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

திணிவெண்148
neutron number82
relative atomic mass
147.927149944 ± 0.000009365 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.3 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

திணிவெண்149
neutron number83
relative atomic mass
148.927327516 ± 0.000009858 Da
g-factor
-0.034 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.2 ± 0.14 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.62 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

திணிவெண்150
neutron number84
relative atomic mass
149.925593068 ± 0.000004636 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.17 ± 0.05 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

திணிவெண்151
neutron number85
relative atomic mass
150.926191279 ± 0.000003486 Da
g-factor
-0.27 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.9 ± 0.3 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

திணிவெண்152
neutron number86
relative atomic mass
151.924725274 ± 0.00000493 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.38 ± 0.02 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

திணிவெண்153
neutron number87
relative atomic mass
152.925771729 ± 0.000004295 Da
g-factor
-0.20342857142857 ± 0.0017142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.4 ± 0.1 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.15 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

திணிவெண்154
neutron number88
relative atomic mass
153.92442892 ± 0.000007977 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3 ± 1.5 My
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

155Dy

திணிவெண்155
neutron number89
relative atomic mass
154.925758049 ± 0.000010354 Da
g-factor
-0.22466666666667 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.9 ± 0.2 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.96 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

திணிவெண்156
neutron number90
relative atomic mass
155.924283593 ± 0.00000106 Da
g-factor
0
natural abundance
0.056 ± 0.003
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

157Dy

திணிவெண்157
neutron number91
relative atomic mass
156.925469555 ± 0.000005532 Da
g-factor
-0.20066666666667 ± 0.0013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.14 ± 0.04 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.29 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

திணிவெண்158
neutron number92
relative atomic mass
157.924414817 ± 0.000002509 Da
g-factor
0
natural abundance
0.095 ± 0.003
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

159Dy

திணிவெண்159
neutron number93
relative atomic mass
158.925745938 ± 0.000001544 Da
g-factor
-0.236 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
144.4 ± 0.2 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.37 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

160Dy

திணிவெண்160
neutron number94
relative atomic mass
159.925203578 ± 0.000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
2.329 ± 0.018
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

161Dy

திணிவெண்161
neutron number95
relative atomic mass
160.926939425 ± 0.000000748 Da
g-factor
-0.1916 ± 0.0012
natural abundance
18.889 ± 0.042
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.51 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

162Dy

திணிவெண்162
neutron number96
relative atomic mass
161.926804507 ± 0.000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
25.475 ± 0.036
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

163Dy

திணிவெண்163
neutron number97
relative atomic mass
162.928737221 ± 0.000000744 Da
g-factor
0.2684 ± 0.0016
natural abundance
24.896 ± 0.042
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.65 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity-

164Dy

திணிவெண்164
neutron number98
relative atomic mass
163.929180819 ± 0.000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
28.26 ± 0.054
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

165Dy

திணிவெண்165
neutron number99
relative atomic mass
164.931709402 ± 0.000000748 Da
g-factor
-0.148 ± 0.0017142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.332 ± 0.004 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.48 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Dy

திணிவெண்166
neutron number100
relative atomic mass
165.93281281 ± 0.000000862 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
81.6 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Dy

திணிவெண்167
neutron number101
relative atomic mass
166.935682415 ± 0.0000043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.2 ± 0.08 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Dy

திணிவெண்168
neutron number102
relative atomic mass
167.937134977 ± 0.000150303 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.7 ± 0.3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Dy

திணிவெண்169
neutron number103
relative atomic mass
168.940315231 ± 0.000322781 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39 ± 8 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Dy

திணிவெண்170
neutron number104
relative atomic mass
169.94234 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54.9 ± 8 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

171Dy

திணிவெண்171
neutron number105
relative atomic mass
170.946312 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.07 ± 0.4 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Dy

திணிவெண்172
neutron number106
relative atomic mass
171.948728 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.4 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Dy

திணிவெண்173
neutron number107
relative atomic mass
172.953043 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.43 ± 0.2 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

174Dy

திணிவெண்174
neutron number108
relative atomic mass
173.955845 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

175Dy

திணிவெண்175
neutron number109
relative atomic mass
174.960569 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

176Dy

திணிவெண்176
neutron number110
relative atomic mass
175.963918 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Dysprosium1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1886
சொற்பிறப்பியல்Greek: dysprositos (hard to get at).
pronunciationdis-PRO-si-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
5.2 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00000091 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000027 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564