Đysprosi, Đisprozi

Đysprosi, Đisprozi (Dy)

element with the atomic number of 66
Số nguyên tử66
Nguyên tử khối162.5
số khối164
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton66 p+
Nơ tron98 n0
Electrons66 e-
Animated Mô hình Bohr of Dy (Đysprosi, Đisprozi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
107 pm
Crystal Radius
121 pm
Bán kính van der Waals
231 pm
mật độ
8,55 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
5,93905 eV/particle
ionization energy of Dy (Đysprosi, Đisprozi)
Nhiệt bay hơi
291 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
290,4 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 28, 8, 2
Mô hình Bohr: Dy (Đysprosi, Đisprozi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Dy (Đysprosi, Đisprozi)
Cấu hình electron[Xe] 4f10 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Dy (Đysprosi, Đisprozi)
Orbital Diagram of Dy (Đysprosi, Đisprozi)
trạng thái oxy hóa0, 2, 3, 4
độ âm điện
1.22
Electrophilicity
0,8854697492974827 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.840,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.685,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
10,7 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,00001 1/K
molar heat capacity
28,16 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,173 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,1 MS/m
điện trở suất
0,00000091 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,00000545 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000885625 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,046603
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
87 K
Nhiệt độ Néel
178 K
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
41 GPa
Modul ngang
25 GPa
mô đun Young
61 GPa
Hệ số Poisson
0,25
tốc độ âm thanh
2.710 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
950
Neutron Mass Absorption
0,2
Số lượng tử5I8
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Dysprosi

Các đồng vị bền7
Các đồng vị không bền32
Radioactive Isotopes32

138Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,9625 ± 0,00054 Da
số khối138
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

138Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

139Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,959527 ± 0,000537 Da
số khối139
g-factor
chu kỳ bán rã
600 ± 200 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

139Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,95402 ± 0,00043 Da
số khối140
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2002
parity+

140Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

141Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,95128 ± 0,00032 Da
số khối141
g-factor
chu kỳ bán rã
900 ± 140 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity-

141Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

142Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,946194 ± 0,000782 Da
số khối142
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

142Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,943994332 ± 0,000014 Da
số khối143
g-factor
chu kỳ bán rã
5,6 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity+

143Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,939269512 ± 0,0000077 Da
số khối144
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,1 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

144Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

145Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,937473992 ± 0,000007 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
9,5 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

145Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

146Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,932844526 ± 0,000007187 Da
số khối146
g-factor
0
chu kỳ bán rã
33,2 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

146Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,931082712 ± 0,0000095 Da
số khối147
g-factor
-1,83 ± 0,018
chu kỳ bán rã
67 ± 7 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity+

147Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,927149944 ± 0,000009365 Da
số khối148
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

148Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,927327516 ± 0,000009858 Da
số khối149
g-factor
-0,034 ± 0,002
chu kỳ bán rã
4,2 ± 0,14 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,62 ± 0,05
ngày khám phá1958
parity-

149Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,925593068 ± 0,000004636 Da
số khối150
g-factor
0
chu kỳ bán rã
7,17 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity+

150Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,926191279 ± 0,000003486 Da
số khối151
g-factor
-0,27 ± 0,002
chu kỳ bán rã
17,9 ± 0,3 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,05
ngày khám phá1959
parity-

151Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,924725274 ± 0,00000493 Da
số khối152
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,38 ± 0,02 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1958
parity+

152Dy Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,925771729 ± 0,000004295 Da
số khối153
g-factor
-0,20342857142857 ± 0,0017142857142857
chu kỳ bán rã
6,4 ± 0,1 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,09
ngày khám phá1958
parity-

153Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,92442892 ± 0,000007977 Da
số khối154
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3 ± 1,5 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

154Dy Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

155Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,925758049 ± 0,000010354 Da
số khối155
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,002
chu kỳ bán rã
9,9 ± 0,2 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,96 ± 0,02
ngày khám phá1958
parity-

155Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

natural abundance
0,056 ± 0,003
relative atomic mass
155,924283593 ± 0,00000106 Da
số khối156
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

156Dy Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

157Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,925469555 ± 0,000005532 Da
số khối157
g-factor
-0,20066666666667 ± 0,0013333333333333
chu kỳ bán rã
8,14 ± 0,04 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,02
ngày khám phá1953
parity-

157Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

natural abundance
0,095 ± 0,003
relative atomic mass
157,924414817 ± 0,000002509 Da
số khối158
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1938
parity+

158Dy Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

159Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,925745938 ± 0,000001544 Da
số khối159
g-factor
-0,236 ± 0,002
chu kỳ bán rã
144,4 ± 0,2 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,37 ± 0,02
ngày khám phá1951
parity-

159Dy Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

160Dy

natural abundance
2,329 ± 0,018
relative atomic mass
159,925203578 ± 0,000000751 Da
số khối160
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1938
parity+

161Dy

natural abundance
18,889 ± 0,042
relative atomic mass
160,926939425 ± 0,000000748 Da
số khối161
g-factor
-0,1916 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,51 ± 0,02
ngày khám phá1934
parity+

162Dy

natural abundance
25,475 ± 0,036
relative atomic mass
161,926804507 ± 0,000000746 Da
số khối162
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

163Dy

natural abundance
24,896 ± 0,042
relative atomic mass
162,928737221 ± 0,000000744 Da
số khối163
g-factor
0,2684 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,02
ngày khám phá1934
parity-

164Dy

natural abundance
28,26 ± 0,054
relative atomic mass
163,929180819 ± 0,000000746 Da
số khối164
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

165Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,931709402 ± 0,000000748 Da
số khối165
g-factor
-0,148 ± 0,0017142857142857
chu kỳ bán rã
2,332 ± 0,004 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,07
ngày khám phá1935
parity+

165Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

166Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,93281281 ± 0,000000862 Da
số khối166
g-factor
0
chu kỳ bán rã
81,6 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

166Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,935682415 ± 0,0000043 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
6,2 ± 0,08 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity-

167Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

168Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,937134977 ± 0,000150303 Da
số khối168
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,7 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

168Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

169Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,940315231 ± 0,000322781 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
39 ± 8 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity

169Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

170Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,94234 ± 0,000215 Da
số khối170
g-factor
0
chu kỳ bán rã
54,9 ± 8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

170Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

171Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,946312 ± 0,000215 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
4,07 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

171Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

172Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,948728 ± 0,000322 Da
số khối172
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,4 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

172Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

173Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,953043 ± 0,000429 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
1,43 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

173Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

174Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,955845 ± 0,000537 Da
số khối174
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

174Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

175Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,960569 ± 0,000537 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity-

175Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

176Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,963918 ± 0,000537 Da
số khối176
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

176Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Dysprosium1

lịch sử

được phát hiện bởiPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1886
từ nguyên họcGreek: dysprositos (hard to get at).
cách phát âmdis-PRO-si-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
5,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000091 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000027 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564