எர்பியம்

எர்பியம் (Er)

வேதித் தனிமம் அணு எண் 68
Atomic Number68
Atomic Weight167.259
திணிவெண்166
Group
Period6
Blockf
நேர்மின்னி68 p+
நொதுமி98 n0
எதிர்மின்னி68 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Er (எர்பியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
175 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
89 pm
Crystal Radius
103 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
229 pm
அடர்த்தி
9.07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: எர்பியம்0153045607590105120135150165180195210225240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Er (எர்பியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
317 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
316.4 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 30, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Er (எர்பியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Er (எர்பியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Er (எர்பியம்)
Orbital Diagram of Er (எர்பியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.24
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,141.15 K
Melting Point
1,802.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000122 1/K
molar heat capacity
28.12 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.168 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.2 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000086 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000377 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000630566 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0341788
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
32 K
Néel temperature
82 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
44 GPa
shear modulus
28 GPa
யங்கின் மட்டு
70 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.24
ஒலியின் விரைவு
2,830 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
165
Neutron Mass Absorption
0.036
குவாண்டம் எண்3H6
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes36
Natural Isotopes6
Isotopic Composition16633.50%16633.50%16826.98%16826.98%16722.87%16722.87%17014.91%17014.91%1641.60%1641.60%1620.14%1620.14%

142Er

திணிவெண்142
neutron number74
relative atomic mass
141.970016 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

143Er

திணிவெண்143
neutron number75
relative atomic mass
142.966548 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Er

திணிவெண்144
neutron number76
relative atomic mass
143.9607 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Er

திணிவெண்145
neutron number77
relative atomic mass
144.957874 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
900 ± 200 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Er

திணிவெண்146
neutron number78
relative atomic mass
145.952418357 ± 0.000007197 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.7 ± 0.6 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Er

திணிவெண்147
neutron number79
relative atomic mass
146.949964456 ± 0.000041 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.2 ± 1.2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

148Er

திணிவெண்148
neutron number80
relative atomic mass
147.944735026 ± 0.000011 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

திணிவெண்149
neutron number81
relative atomic mass
148.942306 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4 ± 2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

திணிவெண்150
neutron number82
relative atomic mass
149.937915524 ± 0.000018458 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.5 ± 0.7 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

திணிவெண்151
neutron number83
relative atomic mass
150.937448567 ± 0.000017681 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.5 ± 2 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

திணிவெண்152
neutron number84
relative atomic mass
151.935050347 ± 0.000009478 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.3 ± 0.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

திணிவெண்153
neutron number85
relative atomic mass
152.93508635 ± 0.000009967 Da
g-factor
-0.26628571428571 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37.1 ± 0.2 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.42 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

திணிவெண்154
neutron number86
relative atomic mass
153.932790799 ± 0.000005325 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.73 ± 0.09 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

திணிவெண்155
neutron number87
relative atomic mass
154.93321571 ± 0.00000652 Da
g-factor
-0.19028571428571 ± 0.0014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.3 ± 0.3 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

திணிவெண்156
neutron number88
relative atomic mass
155.931065926 ± 0.00002644 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.5 ± 1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

திணிவெண்157
neutron number89
relative atomic mass
156.931922652 ± 0.000028454 Da
g-factor
-0.274 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.65 ± 0.1 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.92 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

திணிவெண்158
neutron number90
relative atomic mass
157.929893474 ± 0.000027074 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.29 ± 0.06 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

159Er

திணிவெண்159
neutron number91
relative atomic mass
158.93069079 ± 0.00000391 Da
g-factor
-0.202 ± 0.0013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36 ± 1 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.17 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

திணிவெண்160
neutron number92
relative atomic mass
159.929077193 ± 0.000026029 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
28.58 ± 0.09 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

161Er

திணிவெண்161
neutron number93
relative atomic mass
160.93000353 ± 0.000009419 Da
g-factor
-0.24266666666667 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.21 ± 0.03 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.363 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

திணிவெண்162
neutron number94
relative atomic mass
161.928787299 ± 0.000000811 Da
g-factor
0
natural abundance
0.139 ± 0.005
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

163Er

திணிவெண்163
neutron number95
relative atomic mass
162.930039908 ± 0.000004967 Da
g-factor
0.2224 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
75 ± 0.4 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.56 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

திணிவெண்164
neutron number96
relative atomic mass
163.929207739 ± 0.000000755 Da
g-factor
0
natural abundance
1.601 ± 0.003
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

165Er

திணிவெண்165
neutron number97
relative atomic mass
164.930733482 ± 0.000000985 Da
g-factor
0.2564 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.36 ± 0.04 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.71 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

166Er

திணிவெண்166
neutron number98
relative atomic mass
165.930301067 ± 0.000000358 Da
g-factor
0
natural abundance
33.503 ± 0.036
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

167Er

திணிவெண்167
neutron number99
relative atomic mass
166.932056192 ± 0.000000306 Da
g-factor
-0.16065714285714 ± 0.00011428571428571
natural abundance
22.869 ± 0.009
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
3.57 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

168Er

திணிவெண்168
neutron number100
relative atomic mass
167.932378282 ± 0.00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
26.978 ± 0.018
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

169Er

திணிவெண்169
neutron number101
relative atomic mass
168.934598444 ± 0.000000326 Da
g-factor
0.9656 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.392 ± 0.018 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Er

திணிவெண்170
neutron number102
relative atomic mass
169.935471933 ± 0.000001488 Da
g-factor
0
natural abundance
14.91 ± 0.036
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

171Er

திணிவெண்171
neutron number103
relative atomic mass
170.938037372 ± 0.000001511 Da
g-factor
0.2628 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.516 ± 0.002 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.86 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Er

திணிவெண்172
neutron number104
relative atomic mass
171.939363461 ± 0.000004253 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
49.3 ± 0.5 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Er

திணிவெண்173
neutron number105
relative atomic mass
172.9424 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.434 ± 0.017 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

174Er

திணிவெண்174
neutron number106
relative atomic mass
173.94423 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.2 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

175Er

திணிவெண்175
neutron number107
relative atomic mass
174.94777 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.2 ± 0.3 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

176Er

திணிவெண்176
neutron number108
relative atomic mass
175.94994 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

177Er

திணிவெண்177
neutron number109
relative atomic mass
176.95399 ± 0.00054 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

178Er

திணிவெண்178
neutron number110
relative atomic mass
177.956779 ± 0.00064 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

179Er

திணிவெண்179
neutron number111
relative atomic mass
178.961267 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Er

திணிவெண்180
neutron number112
relative atomic mass
179.96438 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Erbium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Carl Mosander
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1843
சொற்பிறப்பியல்Named after the Swedish town, Ytterby.
pronunciationUR-bi-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
3.5 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00000087 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000018 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238