เออร์เบียม

เออร์เบียม (Er)

chemical element with atomic number 68
เลขอะตอม68
มวลอะตอม167.259
เลขมวล166
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน68 p+
นิวตรอน98 n0
Electrons68 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Er (เออร์เบียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
89 pm
Crystal Radius
103 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
229 pm
ความหนาแน่น
9.07 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Er (เออร์เบียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
317 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
316.4 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 30, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Er (เออร์เบียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Er (เออร์เบียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f12 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Er (เออร์เบียม)
Orbital Diagram of Er (เออร์เบียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.24
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,141.15 K
จุดหลอมเหลว
1,802.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000122 1/K
molar heat capacity
28.12 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.168 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.2 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000086 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000377 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000630566 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0341788
magnetic ordering
Curie temperature
32 K
Néel temperature
82 K
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
44 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
28 GPa
Young's modulus
70 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.24
อัตราเร็วของเสียง
2,830 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
165
Neutron Mass Absorption
0.036
quantum number3H6
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร6
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร33
Radioactive Isotopes33

142Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.970016 ± 0.000537 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

142Er Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

143Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.966548 ± 0.000429 Da
เลขมวล143
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

143Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.9607 ± 0.00021 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

144Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

145Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.957874 ± 0.000215 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
900 ± 200 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

145Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

146Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.952418357 ± 0.000007197 Da
เลขมวล146
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

146Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.949964456 ± 0.000041 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.2 ± 1.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

147Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

148Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.944735026 ± 0.000011 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

148Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.942306 ± 0.00003 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
4 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

149Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.937915524 ± 0.000018458 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
18.5 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

150Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.937448567 ± 0.000017681 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
23.5 ± 2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

151Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.935050347 ± 0.000009478 Da
เลขมวล152
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

152Er Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.93508635 ± 0.000009967 Da
เลขมวล153
g-factor
-0.26628571428571 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
37.1 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.42 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

153Er Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.932790799 ± 0.000005325 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.73 ± 0.09 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

154Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.93321571 ± 0.00000652 Da
เลขมวล155
g-factor
-0.19028571428571 ± 0.0014285714285714
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.3 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

155Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.931065926 ± 0.00002644 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

156Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.931922652 ± 0.000028454 Da
เลขมวล157
g-factor
-0.274 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
18.65 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.92 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

157Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.929893474 ± 0.000027074 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.06 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

158Er Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

159Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.93069079 ± 0.00000391 Da
เลขมวล159
g-factor
-0.202 ± 0.0013333333333333
ครึ่งชีวิต
36 ± 1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.17 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

159Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.929077193 ± 0.000026029 Da
เลขมวล160
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
28.58 ± 0.09 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

160Er Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

161Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.93000353 ± 0.000009419 Da
เลขมวล161
g-factor
-0.24266666666667 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
3.21 ± 0.03 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.363 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

161Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

natural abundance
0.139 ± 0.005
น้ำหนักอะตอม
161.928787299 ± 0.000000811 Da
เลขมวล162
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

162Er Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

163Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.930039908 ± 0.000004967 Da
เลขมวล163
g-factor
0.2224 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
75 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.56 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

163Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

natural abundance
1.601 ± 0.003
น้ำหนักอะตอม
163.929207739 ± 0.000000755 Da
เลขมวล164
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

164Er Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

165Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.930733482 ± 0.000000985 Da
เลขมวล165
g-factor
0.2564 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
10.36 ± 0.04 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.71 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

165Er Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

166Er

natural abundance
33.503 ± 0.036
น้ำหนักอะตอม
165.930301067 ± 0.000000358 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

167Er

natural abundance
22.869 ± 0.009
น้ำหนักอะตอม
166.932056192 ± 0.000000306 Da
เลขมวล167
g-factor
-0.16065714285714 ± 0.00011428571428571
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.57 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

168Er

natural abundance
26.978 ± 0.018
น้ำหนักอะตอม
167.932378282 ± 0.00000028 Da
เลขมวล168
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

169Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.934598444 ± 0.000000326 Da
เลขมวล169
g-factor
0.9656 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
9.392 ± 0.018 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

169Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

170Er

natural abundance
14.91 ± 0.036
น้ำหนักอะตอม
169.935471933 ± 0.000001488 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

170Er Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
α (α emission)%

171Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.938037372 ± 0.000001511 Da
เลขมวล171
g-factor
0.2628 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
7.516 ± 0.002 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.86 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

171Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

172Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.939363461 ± 0.000004253 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
49.3 ± 0.5 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

172Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

173Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.9424 ± 0.00021 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.434 ± 0.017 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

173Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

174Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.94423 ± 0.00032 Da
เลขมวล174
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.2 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

174Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

175Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.94777 ± 0.00043 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.2 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

175Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

176Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.94994 ± 0.00043 Da
เลขมวล176
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

176Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

177Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.95399 ± 0.00054 Da
เลขมวล177
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

177Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

178Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.956779 ± 0.00064 Da
เลขมวล178
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

178Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

179Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.961267 ± 0.000537 Da
เลขมวล179
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

179Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

180Er

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.96438 ± 0.000537 Da
เลขมวล180
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

180Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Erbium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Mosander
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1843
ศัพทมูลวิทยาNamed after the Swedish town, Ytterby.
pronunciationUR-bi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3.5 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000087 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000018 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238