Eribi

Eribi (Er)

chemical element with atomic number 68
Số nguyên tử68
Nguyên tử khối167.259
số khối166
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton68 p+
Nơ tron98 n0
Electrons68 e-
Animated Mô hình Bohr of Er (Eribi)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
89 pm
Crystal Radius
103 pm
Bán kính van der Waals
229 pm
mật độ
9,07 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Er (Eribi)
Nhiệt bay hơi
317 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
316,4 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 30, 8, 2
Mô hình Bohr: Er (Eribi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Er (Eribi)
Cấu hình electron[Xe] 4f12 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Er (Eribi)
Orbital Diagram of Er (Eribi)
trạng thái oxy hóa0, 2, 3
độ âm điện
1.24
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.141,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.802,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000122 1/K
molar heat capacity
28,12 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,168 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,2 MS/m
điện trở suất
0,00000086 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,00000377 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000630566 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0341788
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
32 K
Nhiệt độ Néel
82 K
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
44 GPa
Modul ngang
28 GPa
mô đun Young
70 GPa
Hệ số Poisson
0,24
tốc độ âm thanh
2.830 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
165
Neutron Mass Absorption
0,036
Số lượng tử3H6
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Erbi

Các đồng vị bền6
Các đồng vị không bền33
Radioactive Isotopes33

142Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,970016 ± 0,000537 Da
số khối142
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

142Er Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

143Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,966548 ± 0,000429 Da
số khối143
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2005
parity-

143Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,9607 ± 0,00021 Da
số khối144
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2003
parity+

144Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

145Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,957874 ± 0,000215 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
900 ± 200 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

145Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

146Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,952418357 ± 0,000007197 Da
số khối146
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,7 ± 0,6 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1993
parity+

146Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,949964456 ± 0,000041 Da
số khối147
g-factor
chu kỳ bán rã
3,2 ± 1,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

147Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

148Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,944735026 ± 0,000011 Da
số khối148
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,6 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

148Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,942306 ± 0,00003 Da
số khối149
g-factor
chu kỳ bán rã
4 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1984
parity+

149Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,937915524 ± 0,000018458 Da
số khối150
g-factor
0
chu kỳ bán rã
18,5 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

150Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,937448567 ± 0,000017681 Da
số khối151
g-factor
chu kỳ bán rã
23,5 ± 2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

151Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,935050347 ± 0,000009478 Da
số khối152
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,3 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1963
parity+

152Er Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,93508635 ± 0,000009967 Da
số khối153
g-factor
-0,26628571428571 ± 0,002
chu kỳ bán rã
37,1 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,02
ngày khám phá1963
parity-

153Er Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,932790799 ± 0,000005325 Da
số khối154
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,73 ± 0,09 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1963
parity+

154Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,93321571 ± 0,00000652 Da
số khối155
g-factor
-0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
chu kỳ bán rã
5,3 ± 0,3 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,02
ngày khám phá1969
parity-

155Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,931065926 ± 0,00002644 Da
số khối156
g-factor
0
chu kỳ bán rã
19,5 ± 1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

156Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,931922652 ± 0,000028454 Da
số khối157
g-factor
-0,274 ± 0,002
chu kỳ bán rã
18,65 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,01
ngày khám phá1966
parity-

157Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,929893474 ± 0,000027074 Da
số khối158
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,29 ± 0,06 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

158Er Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

159Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,93069079 ± 0,00000391 Da
số khối159
g-factor
-0,202 ± 0,0013333333333333
chu kỳ bán rã
36 ± 1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,17 ± 0,01
ngày khám phá1962
parity-

159Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,929077193 ± 0,000026029 Da
số khối160
g-factor
0
chu kỳ bán rã
28,58 ± 0,09 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

160Er Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

161Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,93000353 ± 0,000009419 Da
số khối161
g-factor
-0,24266666666667 ± 0,002
chu kỳ bán rã
3,21 ± 0,03 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,363 ± 0,008
ngày khám phá1954
parity-

161Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

natural abundance
0,139 ± 0,005
relative atomic mass
161,928787299 ± 0,000000811 Da
số khối162
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1938
parity+

162Er Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

163Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,930039908 ± 0,000004967 Da
số khối163
g-factor
0,2224 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
75 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,56 ± 0,02
ngày khám phá1953
parity-

163Er Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

natural abundance
1,601 ± 0,003
relative atomic mass
163,929207739 ± 0,000000755 Da
số khối164
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1938
parity+

164Er Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

165Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,930733482 ± 0,000000985 Da
số khối165
g-factor
0,2564 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
10,36 ± 0,04 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,71 ± 0,03
ngày khám phá1950
parity-

165Er Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

166Er

natural abundance
33,503 ± 0,036
relative atomic mass
165,930301067 ± 0,000000358 Da
số khối166
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

167Er

natural abundance
22,869 ± 0,009
relative atomic mass
166,932056192 ± 0,000000306 Da
số khối167
g-factor
-0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,57 ± 0,03
ngày khám phá1934
parity+

168Er

natural abundance
26,978 ± 0,018
relative atomic mass
167,932378282 ± 0,00000028 Da
số khối168
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

169Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,934598444 ± 0,000000326 Da
số khối169
g-factor
0,9656 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
9,392 ± 0,018 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1956
parity-

169Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

170Er

natural abundance
14,91 ± 0,036
relative atomic mass
169,935471933 ± 0,000001488 Da
số khối170
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

170Er Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
α (α emission)%

171Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,938037372 ± 0,000001511 Da
số khối171
g-factor
0,2628 ± 0,004
chu kỳ bán rã
7,516 ± 0,002 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,86 ± 0,09
ngày khám phá1938
parity-

171Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

172Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,939363461 ± 0,000004253 Da
số khối172
g-factor
0
chu kỳ bán rã
49,3 ± 0,5 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1956
parity+

172Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

173Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,9424 ± 0,00021 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
1,434 ± 0,017 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

173Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

174Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,94423 ± 0,00032 Da
số khối174
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,2 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

174Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

175Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,94777 ± 0,00043 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
1,2 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity+

175Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

176Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,94994 ± 0,00043 Da
số khối176
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

176Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

177Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,95399 ± 0,00054 Da
số khối177
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity-

177Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

178Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,956779 ± 0,00064 Da
số khối178
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

178Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

179Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,961267 ± 0,000537 Da
số khối179
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

179Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

180Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,96438 ± 0,000537 Da
số khối180
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

180Er Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Erbium.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiCarl Mosander
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1843
từ nguyên họcNamed after the Swedish town, Ytterby.
cách phát âmUR-bi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
3,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000087 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000018 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238