ეუროპიუმი

ეუროპიუმი (Eu)

chemical element with atomic number of 63
Atomic Number63
Atomic Weight151.964
mass number153
Group
Period6
Blockf
პროტონი63 p+
ნეიტრონი90 n0
ელექტრონი63 e-
Animated ბორის მოდელი of Eu (ეუროპიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
185 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
168 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
117 pm
Crystal Radius
131 pm
Van der Waals radius
235 pm
density
5,24 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ეუროპიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,670385 eV/particle
ionization energy of Eu (ეუროპიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
176 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
177,4 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 25, 8, 2
ბორის მოდელი: Eu (ეუროპიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Eu (ეუროპიუმი)
electron configuration[Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Eu (ეუროპიუმი)
Orbital Diagram of Eu (ეუროპიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
1,1104548254099753 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1 802,15 K
Melting Point
1 095,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
13,9 W/(m K)
thermal expansion
0,000035 1/K
molar heat capacity
27,66 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,1 MS/m
electrical resistivity
0,0000009 m Ω
ზეგამტარობა
1,8 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,000000276 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000041942 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0014473
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
90,5 K
სტრუქტურა
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
4,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
8,3 GPa
shear modulus
7,9 GPa
Young's modulus
18 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,15
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
4 570
Neutron Mass Absorption
0,6
quantum number8S7/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Europium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition15352.19%15352.19%15147.81%15147.81%

130Eu

mass number130
neutron number67
relative atomic mass
129,964022 ± 0,000578 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1 ± 0,4 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2004
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Eu

mass number131
neutron number68
relative atomic mass
130,957634 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,8 ± 1,9 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1998
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Eu

mass number132
neutron number69
relative atomic mass
131,954696 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

133Eu

mass number133
neutron number70
relative atomic mass
132,94929 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Eu

mass number134
neutron number71
relative atomic mass
133,946537 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
500 ± 200 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Eu

mass number135
neutron number72
relative atomic mass
134,94187 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,5 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

136Eu

mass number136
neutron number73
relative atomic mass
135,93962 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,3 ± 0,3 s
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

mass number137
neutron number74
relative atomic mass
136,935430719 ± 0,0000047 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,4 ± 0,5 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

mass number138
neutron number75
relative atomic mass
137,933709 ± 0,00003 Da
g-factor
0,88333333333333 ± 0,11666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

139Eu

mass number139
neutron number76
relative atomic mass
138,929792307 ± 0,000014117 Da
g-factor
1,1090909090909 ± 0,14545454545455
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,9 ± 0,6 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1975
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

mass number140
neutron number77
relative atomic mass
139,928087633 ± 0,000055328 Da
g-factor
1,362 ± 0,013
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,51 ± 0,02 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

mass number141
neutron number78
relative atomic mass
140,924931734 ± 0,000013568 Da
g-factor
1,3944 ± 0,0032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
40,7 ± 0,7 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,85 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

mass number142
neutron number79
relative atomic mass
141,923446719 ± 0,000032268 Da
g-factor
1,532 ± 0,019
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,36 ± 0,1 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,12 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

mass number143
neutron number80
relative atomic mass
142,920298678 ± 0,000011793 Da
g-factor
1,4656 ± 0,0032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,59 ± 0,02 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1965
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

mass number144
neutron number81
relative atomic mass
143,918819481 ± 0,00001158 Da
g-factor
1,888 ± 0,013
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,2 ± 0,1 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1965
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

mass number145
neutron number82
relative atomic mass
144,916272659 ± 0,000003285 Da
g-factor
1,5932 ± 0,0028
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,93 ± 0,04 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

mass number146
neutron number83
relative atomic mass
145,917210852 ± 0,000006451 Da
g-factor
0,3555 ± 0,00275
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,61 ± 0,03 d
სპინი4
nuclear quadrupole moment
-0,18 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

mass number147
neutron number84
relative atomic mass
146,91675244 ± 0,000002758 Da
g-factor
1,486 ± 0,0032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24,1 ± 0,6 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

mass number148
neutron number85
relative atomic mass
147,918091288 ± 0,000010693 Da
g-factor
0,4668 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
54,5 ± 0,5 d
სპინი5
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

mass number149
neutron number86
relative atomic mass
148,917936875 ± 0,00000419 Da
g-factor
1,4224 ± 0,0024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
93,1 ± 0,4 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,75 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

150Eu

mass number150
neutron number87
relative atomic mass
149,919707092 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,5404 ± 0,0022
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
36,9 ± 0,9 y
სპინი5
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

mass number151
neutron number88
relative atomic mass
150,919856606 ± 0,000001251 Da
g-factor
1,3854 ± 0,001
natural abundance
47,81 ± 0,06
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,6 ± 1,2 Ey
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,903 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

152Eu

mass number152
neutron number89
relative atomic mass
151,92175098 ± 0,000001252 Da
g-factor
-0,64513333333333 ± 0,00056666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,517 ± 0,006 y
სპინი3
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1938
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

mass number153
neutron number90
relative atomic mass
152,921236789 ± 0,000001257 Da
g-factor
0,61176 ± 0,00044
natural abundance
52,19 ± 0,06
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

154Eu

mass number154
neutron number91
relative atomic mass
153,922985699 ± 0,000001275 Da
g-factor
-0,66666666666667 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,592 ± 0,003 y
სპინი3
nuclear quadrupole moment
2,85 ± 0,1
აღმოჩენის თარიღი1947
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

mass number155
neutron number92
relative atomic mass
154,922899847 ± 0,000001343 Da
g-factor
0,6064 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,742 ± 0,008 y
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,5 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

156Eu

mass number156
neutron number93
relative atomic mass
155,924762976 ± 0,000003791 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,19 ± 0,08 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

157Eu

mass number157
neutron number94
relative atomic mass
156,925432556 ± 0,000004545 Da
g-factor
0,6 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,18 ± 0,03 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

158Eu

mass number158
neutron number95
relative atomic mass
157,927782192 ± 0,000002181 Da
g-factor
1,44 ± 0,02
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45,9 ± 0,2 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,14
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

159Eu

mass number159
neutron number96
relative atomic mass
158,929099512 ± 0,000004637 Da
g-factor
0,552 ± 0,008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,1 ± 0,1 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

160Eu

mass number160
neutron number97
relative atomic mass
159,931836982 ± 0,00000097 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
42,6 ± 0,5 s
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

161Eu

mass number161
neutron number98
relative atomic mass
160,933663991 ± 0,000011164 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,2 ± 2,3 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

162Eu

mass number162
neutron number99
relative atomic mass
161,936958329 ± 0,00000141 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

163Eu

mass number163
neutron number100
relative atomic mass
162,93926551 ± 0,00000097 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,7 ± 0,4 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2007
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

164Eu

mass number164
neutron number101
relative atomic mass
163,942852943 ± 0,000002219 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,16 ± 0,19 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2007
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

165Eu

mass number165
neutron number102
relative atomic mass
164,94554007 ± 0,000005596 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,53 ± 0,25 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2007
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Eu

mass number166
neutron number103
relative atomic mass
165,949813 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,24 ± 0,12 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2007
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

167Eu

mass number167
neutron number104
relative atomic mass
166,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,33 ± 0,51 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

168Eu

mass number168
neutron number105
relative atomic mass
167,957863 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
200 ± 100 ms
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

169Eu

mass number169
neutron number106
relative atomic mass
168,961717 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

170Eu

mass number170
neutron number107
relative atomic mass
169,96687 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Eu-Block

ისტორია

აღმომჩენიEugène Demarçay
location of discoveryFrance
აღმოჩენის თარიღი1901
ეტიმოლოგიაNamed for the continent of Europe.
pronunciationyoo-RO-pi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
0,00000013 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0000059 %
natural abundance (მზე)
0,00000005 %
Abundance in Universe
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784