யூரோப்பியம்

யூரோப்பியம் (Eu)

chemical element with atomic number of 63
Atomic Number63
Atomic Weight151.964
திணிவெண்153
Group
Period6
Blockf
நேர்மின்னி63 p+
நொதுமி90 n0
எதிர்மின்னி63 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Eu (யூரோப்பியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
185 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
117 pm
Crystal Radius
131 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
235 pm
அடர்த்தி
5.24 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: யூரோப்பியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
5.670385 eV/particle
ionization energy of Eu (யூரோப்பியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
176 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
177.4 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 25, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Eu (யூரோப்பியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Eu (யூரோப்பியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Eu (யூரோப்பியம்)
Orbital Diagram of Eu (யூரோப்பியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
1.1104548254099753 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,802.15 K
Melting Point
1,095.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
13.9 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.000035 1/K
molar heat capacity
27.66 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.1 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000009 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
1.8 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.000000276 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000041942 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0014473
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
90.5 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
4.61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
8.3 GPa
shear modulus
7.9 GPa
யங்கின் மட்டு
18 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.15
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
4,570
Neutron Mass Absorption
0.6
குவாண்டம் எண்8S7/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Europium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition15352.19%15352.19%15147.81%15147.81%

130Eu

திணிவெண்130
neutron number67
relative atomic mass
129.964022 ± 0.000578 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1 ± 0.4 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Eu

திணிவெண்131
neutron number68
relative atomic mass
130.957634 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.8 ± 1.9 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Eu

திணிவெண்132
neutron number69
relative atomic mass
131.954696 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

133Eu

திணிவெண்133
neutron number70
relative atomic mass
132.94929 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Eu

திணிவெண்134
neutron number71
relative atomic mass
133.946537 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
500 ± 200 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Eu

திணிவெண்135
neutron number72
relative atomic mass
134.94187 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.5 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

136Eu

திணிவெண்136
neutron number73
relative atomic mass
135.93962 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.3 ± 0.3 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

திணிவெண்137
neutron number74
relative atomic mass
136.935430719 ± 0.0000047 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.4 ± 0.5 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

திணிவெண்138
neutron number75
relative atomic mass
137.933709 ± 0.00003 Da
g-factor
0.88333333333333 ± 0.11666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

139Eu

திணிவெண்139
neutron number76
relative atomic mass
138.929792307 ± 0.000014117 Da
g-factor
1.1090909090909 ± 0.14545454545455
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.9 ± 0.6 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

திணிவெண்140
neutron number77
relative atomic mass
139.928087633 ± 0.000055328 Da
g-factor
1.362 ± 0.013
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.51 ± 0.02 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

திணிவெண்141
neutron number78
relative atomic mass
140.924931734 ± 0.000013568 Da
g-factor
1.3944 ± 0.0032
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
40.7 ± 0.7 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.85 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

திணிவெண்142
neutron number79
relative atomic mass
141.923446719 ± 0.000032268 Da
g-factor
1.532 ± 0.019
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.36 ± 0.1 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.12 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

திணிவெண்143
neutron number80
relative atomic mass
142.920298678 ± 0.000011793 Da
g-factor
1.4656 ± 0.0032
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.59 ± 0.02 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

திணிவெண்144
neutron number81
relative atomic mass
143.918819481 ± 0.00001158 Da
g-factor
1.888 ± 0.013
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.2 ± 0.1 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

திணிவெண்145
neutron number82
relative atomic mass
144.916272659 ± 0.000003285 Da
g-factor
1.5932 ± 0.0028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.93 ± 0.04 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.29 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

திணிவெண்146
neutron number83
relative atomic mass
145.917210852 ± 0.000006451 Da
g-factor
0.3555 ± 0.00275
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.61 ± 0.03 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
-0.18 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

திணிவெண்147
neutron number84
relative atomic mass
146.91675244 ± 0.000002758 Da
g-factor
1.486 ± 0.0032
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.1 ± 0.6 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.55 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

திணிவெண்148
neutron number85
relative atomic mass
147.918091288 ± 0.000010693 Da
g-factor
0.4668 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54.5 ± 0.5 d
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

திணிவெண்149
neutron number86
relative atomic mass
148.917936875 ± 0.00000419 Da
g-factor
1.4224 ± 0.0024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
93.1 ± 0.4 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.75 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

150Eu

திணிவெண்150
neutron number87
relative atomic mass
149.919707092 ± 0.000006688 Da
g-factor
0.5404 ± 0.0022
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.9 ± 0.9 y
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
1.13 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

திணிவெண்151
neutron number88
relative atomic mass
150.919856606 ± 0.000001251 Da
g-factor
1.3854 ± 0.001
natural abundance
47.81 ± 0.06
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 1.2 Ey
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.903 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

152Eu

திணிவெண்152
neutron number89
relative atomic mass
151.92175098 ± 0.000001252 Da
g-factor
-0.64513333333333 ± 0.00056666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.517 ± 0.006 y
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
2.72 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

திணிவெண்153
neutron number90
relative atomic mass
152.921236789 ± 0.000001257 Da
g-factor
0.61176 ± 0.00044
natural abundance
52.19 ± 0.06
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

154Eu

திணிவெண்154
neutron number91
relative atomic mass
153.922985699 ± 0.000001275 Da
g-factor
-0.66666666666667 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.592 ± 0.003 y
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
2.85 ± 0.1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

திணிவெண்155
neutron number92
relative atomic mass
154.922899847 ± 0.000001343 Da
g-factor
0.6064 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.742 ± 0.008 y
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.5 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Eu

திணிவெண்156
neutron number93
relative atomic mass
155.924762976 ± 0.000003791 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.19 ± 0.08 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Eu

திணிவெண்157
neutron number94
relative atomic mass
156.925432556 ± 0.000004545 Da
g-factor
0.6 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.18 ± 0.03 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.6 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Eu

திணிவெண்158
neutron number95
relative atomic mass
157.927782192 ± 0.000002181 Da
g-factor
1.44 ± 0.02
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.9 ± 0.2 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.14
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Eu

திணிவெண்159
neutron number96
relative atomic mass
158.929099512 ± 0.000004637 Da
g-factor
0.552 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.1 ± 0.1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.7 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Eu

திணிவெண்160
neutron number97
relative atomic mass
159.931836982 ± 0.00000097 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.6 ± 0.5 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Eu

திணிவெண்161
neutron number98
relative atomic mass
160.933663991 ± 0.000011164 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.2 ± 2.3 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Eu

திணிவெண்162
neutron number99
relative atomic mass
161.936958329 ± 0.00000141 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Eu

திணிவெண்163
neutron number100
relative atomic mass
162.93926551 ± 0.00000097 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.7 ± 0.4 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Eu

திணிவெண்164
neutron number101
relative atomic mass
163.942852943 ± 0.000002219 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.16 ± 0.19 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

165Eu

திணிவெண்165
neutron number102
relative atomic mass
164.94554007 ± 0.000005596 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.53 ± 0.25 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Eu

திணிவெண்166
neutron number103
relative atomic mass
165.949813 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.24 ± 0.12 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

167Eu

திணிவெண்167
neutron number104
relative atomic mass
166.953011 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.33 ± 0.51 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

168Eu

திணிவெண்168
neutron number105
relative atomic mass
167.957863 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
200 ± 100 ms
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

169Eu

திணிவெண்169
neutron number106
relative atomic mass
168.961717 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

170Eu

திணிவெண்170
neutron number107
relative atomic mass
169.96687 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Eu-Block

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Eugène Demarçay
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1901
சொற்பிறப்பியல்Named for the continent of Europe.
pronunciationyoo-RO-pi-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00000013 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000059 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00000005 %
Abundance in Universe
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784