Europi

Europi (Eu)

chemical element with atomic number of 63
Số nguyên tử63
Nguyên tử khối151.964
số khối153
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton63 p+
Nơ tron90 n0
Electrons63 e-
Animated Mô hình Bohr of Eu (Europi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
185 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
117 pm
Crystal Radius
131 pm
Bán kính van der Waals
235 pm
mật độ
5,24 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
5,670385 eV/particle
ionization energy of Eu (Europi)
Nhiệt bay hơi
176 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
177,4 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 25, 8, 2
Mô hình Bohr: Eu (Europi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Eu (Europi)
Cấu hình electron[Xe] 4f7 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Eu (Europi)
Orbital Diagram of Eu (Europi)
trạng thái oxy hóa0, 2, 3
độ âm điện
Electrophilicity
1,1104548254099753 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.802,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.095,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
13,9 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,000035 1/K
molar heat capacity
27,66 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,1 MS/m
điện trở suất
0,0000009 m Ω
Siêu dẫn
1,8 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,000000276 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000041942 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0014473
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
90,5 K
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
4,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
8,3 GPa
Modul ngang
7,9 GPa
mô đun Young
18 GPa
Hệ số Poisson
0,15
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
4.570
Neutron Mass Absorption
0,6
Số lượng tử8S7/2
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Europi

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền39
Radioactive Isotopes39

130Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,964022 ± 0,000578 Da
số khối130
g-factor
chu kỳ bán rã
1 ± 0,4 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity+

130Eu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

131Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,957634 ± 0,000429 Da
số khối131
g-factor
chu kỳ bán rã
17,8 ± 1,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity+

131Eu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,954696 ± 0,000429 Da
số khối132
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

132Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

133Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,94929 ± 0,00032 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

133Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,946537 ± 0,000322 Da
số khối134
g-factor
chu kỳ bán rã
500 ± 200 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity

134Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

135Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,94187 ± 0,00021 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
1,5 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

135Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

136Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,93962 ± 0,00021 Da
số khối136
g-factor
chu kỳ bán rã
3,3 ± 0,3 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

136Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,935430719 ± 0,0000047 Da
số khối137
g-factor
chu kỳ bán rã
8,4 ± 0,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

137Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,933709 ± 0,00003 Da
số khối138
g-factor
0,88333333333333 ± 0,11666666666667
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

138Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

139Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,929792307 ± 0,000014117 Da
số khối139
g-factor
1,1090909090909 ± 0,14545454545455
chu kỳ bán rã
17,9 ± 0,6 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity

139Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,928087633 ± 0,000055328 Da
số khối140
g-factor
1,362 ± 0,013
chu kỳ bán rã
1,51 ± 0,02 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

140Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,924931734 ± 0,000013568 Da
số khối141
g-factor
1,3944 ± 0,0032
chu kỳ bán rã
40,7 ± 0,7 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,85 ± 0,04
ngày khám phá1977
parity+

141Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,923446719 ± 0,000032268 Da
số khối142
g-factor
1,532 ± 0,019
chu kỳ bán rã
2,36 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,12 ± 0,05
ngày khám phá1966
parity+

142Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,920298678 ± 0,000011793 Da
số khối143
g-factor
1,4656 ± 0,0032
chu kỳ bán rã
2,59 ± 0,02 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,03
ngày khám phá1965
parity+

143Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,918819481 ± 0,00001158 Da
số khối144
g-factor
1,888 ± 0,013
chu kỳ bán rã
10,2 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,03
ngày khám phá1965
parity+

144Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,916272659 ± 0,000003285 Da
số khối145
g-factor
1,5932 ± 0,0028
chu kỳ bán rã
5,93 ± 0,04 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
ngày khám phá1951
parity+

145Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,917210852 ± 0,000006451 Da
số khối146
g-factor
0,3555 ± 0,00275
chu kỳ bán rã
4,61 ± 0,03 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
-0,18 ± 0,06
ngày khám phá1957
parity-

146Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,91675244 ± 0,000002758 Da
số khối147
g-factor
1,486 ± 0,0032
chu kỳ bán rã
24,1 ± 0,6 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,03
ngày khám phá1951
parity+

147Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,918091288 ± 0,000010693 Da
số khối148
g-factor
0,4668 ± 0,002
chu kỳ bán rã
54,5 ± 0,5 d
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,06
ngày khám phá1951
parity-

148Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,917936875 ± 0,00000419 Da
số khối149
g-factor
1,4224 ± 0,0024
chu kỳ bán rã
93,1 ± 0,4 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,75 ± 0,02
ngày khám phá1959
parity+

149Eu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

150Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,919707092 ± 0,000006688 Da
số khối150
g-factor
0,5404 ± 0,0022
chu kỳ bán rã
36,9 ± 0,9 y
Spin5
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,05
ngày khám phá1950
parity-

150Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
47,81 ± 0,06
relative atomic mass
150,919856606 ± 0,000001251 Da
số khối151
g-factor
1,3854 ± 0,001
chu kỳ bán rã
4,6 ± 1,2 Ey
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,903 ± 0,01
ngày khám phá1933
parity+

151Eu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

152Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,92175098 ± 0,000001252 Da
số khối152
g-factor
-0,64513333333333 ± 0,00056666666666667
chu kỳ bán rã
13,517 ± 0,006 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,03
ngày khám phá1938
parity-

152Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

natural abundance
52,19 ± 0,06
relative atomic mass
152,921236789 ± 0,000001257 Da
số khối153
g-factor
0,61176 ± 0,00044
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,02
ngày khám phá1933
parity+

154Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,922985699 ± 0,000001275 Da
số khối154
g-factor
-0,66666666666667 ± 0,002
chu kỳ bán rã
8,592 ± 0,003 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
2,85 ± 0,1
ngày khám phá1947
parity-

154Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,922899847 ± 0,000001343 Da
số khối155
g-factor
0,6064 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
4,742 ± 0,008 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,5 ± 0,3
ngày khám phá1947
parity+

155Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

156Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,924762976 ± 0,000003791 Da
số khối156
g-factor
0
chu kỳ bán rã
15,19 ± 0,08 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1947
parity+

156Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

157Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,925432556 ± 0,000004545 Da
số khối157
g-factor
0,6 ± 0,008
chu kỳ bán rã
15,18 ± 0,03 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
ngày khám phá1951
parity+

157Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

158Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,927782192 ± 0,000002181 Da
số khối158
g-factor
1,44 ± 0,02
chu kỳ bán rã
45,9 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,14
ngày khám phá1951
parity-

158Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

159Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,929099512 ± 0,000004637 Da
số khối159
g-factor
0,552 ± 0,008
chu kỳ bán rã
18,1 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,3
ngày khám phá1961
parity+

159Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

160Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,931836982 ± 0,00000097 Da
số khối160
g-factor
chu kỳ bán rã
42,6 ± 0,5 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

160Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

161Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,933663991 ± 0,000011164 Da
số khối161
g-factor
chu kỳ bán rã
26,2 ± 2,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

161Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

162Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,936958329 ± 0,00000141 Da
số khối162
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

162Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,93926551 ± 0,00000097 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
7,7 ± 0,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity+

163Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

164Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,942852943 ± 0,000002219 Da
số khối164
g-factor
chu kỳ bán rã
4,16 ± 0,19 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity-

164Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

165Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,94554007 ± 0,000005596 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
2,53 ± 0,25 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity+

165Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

166Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,949813 ± 0,000107 Da
số khối166
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,24 ± 0,12 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2007
parity-

166Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

167Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,953011 ± 0,000429 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
1,33 ± 0,51 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

167Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

168Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,957863 ± 0,000429 Da
số khối168
g-factor
chu kỳ bán rã
200 ± 100 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

168Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

169Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,961717 ± 0,000537 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

169Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

170Eu

natural abundance
relative atomic mass
169,96687 ± 0,000537 Da
số khối170
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

170Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Eu-Block

lịch sử

được phát hiện bởiEugène Demarçay
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1901
từ nguyên họcNamed for the continent of Europe.
cách phát âmyoo-RO-pi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,00000013 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000059 %
Abundance in Sun
0,00000005 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784