فلوئور

فلوئور (F)

chemical element with symbol F and atomic number 9
عدد اتمی9
عدد جرمی18.998403163
عدد جرمی19
گروه17
تناوب2
بلوکp
پروتون9 p+
نوترون10 n0
الکترون9 e-
Animated مدل بور of F (فلوئور)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۵۰ pm
حجم مولی
۱۷٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۶۴ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۲۸٫۵ pm
Crystal Radius
۱۱۴٫۵ pm
شعاع واندروالسی
۱۴۷ pm
density
۰٫۰۰۱۵۵۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: فلوئور0102030405060708090100110120130140150pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۳۴۰٫۱ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۳٫۴۰۱۱۸۹۷ eV/particle
ionization energy
۱۷٫۴۲۲۸۲ eV/particle
ionization energy of F (فلوئور)
آنتالپی تبخیر
۶٫۵۴ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۰٫۵۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۷۹٫۳۳۵ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 7
مدل بور: F (فلوئور)
الکترون‌های ظرفیت7
ساختار لوویس: F (فلوئور)
آرایش اتمی[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced مدل بور of F (فلوئور)
Orbital Diagram of F (فلوئور)
عدد اکسایش-1, 0
الکترونگاتیوی
3.98
Electrophilicity Index
۳٫۸۶۵۸۰۷۴۲۳۱۳۶۲۲۱ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازگاز
gaseous state of matterDiatomic
نقطه جوش
۸۵٫۰۴ K
نقطه ذوب
۵۳٫۴۸ K
critical pressure
۵٫۱۷۲۴ MPa
دمای بحرانی
۱۴۴٫۴۱ K
نقطه سه‌گانه
۵۳٫۴۸ K
۹۰ kPa
appearance
رنگ
بی رنگ
appearance
ضریب شکست
۱٫۰۰۰۱۹۵
خواص مواد
رسانایی گرما
۰٫۰۲۸ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۳۱٫۳۰۴ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۸۲۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مونوکلینیک پایه محور (MCL)
ثابت شبکه
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستههالوژنها, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۳۱۵٫۱ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۳٫۷۴ ± ۰٫۰۸ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۹٫۵۲ a₀
allotropeDifluorine
سطح مقطع نوترون
۰٫۰۰۹۶
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۰۲
عدد کوانتومی2P3/2
گروه فضایی15 (C12/c1)

ایزوتوپ‌های فلوئور

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار18
Natural Isotopes1

13F

عدد جرمی13
عدد جرمی4
جرم اتمی نسبی
۱۳٫۰۴۵۱۲۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

14F

عدد جرمی14
عدد جرمی5
جرم اتمی نسبی
۱۴٫۰۳۴۳۱۵۱۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۴۴۱۴۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰۰ ± ۶۰ ys
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

15F

عدد جرمی15
عدد جرمی6
جرم اتمی نسبی
۱۵٫۰۱۷۷۸۵۱۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۰۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱ ± ۰٫۳ zs
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

16F

عدد جرمی16
عدد جرمی7
جرم اتمی نسبی
۱۶٫۰۱۱۴۶۰۲۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱ ± ۵ zs
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

17F

عدد جرمی17
عدد جرمی8
جرم اتمی نسبی
۱۷٫۰۰۲۰۹۵۲۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۶۶ Da
g-factor
۱٫۸۸۸۵۲ ± ۰٫۰۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴٫۳۷ ± ۰٫۰۲۷ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۷۶ ± ۰٫۰۰۴
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

عدد جرمی18
عدد جرمی9
جرم اتمی نسبی
۱۸٫۰۰۰۹۳۷۳۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۹۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۹٫۷۳۴ ± ۰٫۰۰۸ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

عدد جرمی19
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۱۸٫۹۹۸۴۰۳۱۶۲۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۸ Da
g-factor
۵٫۲۵۶۶۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

20F

عدد جرمی20
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۱۹٫۹۹۹۹۸۱۲۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
۱٫۰۴۶۶۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۴۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۰۰۶۲ ± ۰٫۰۰۸ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۵۶ ± ۰٫۰۰۴
تاریخ کشف1935
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

21F

عدد جرمی21
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۲۰٫۹۹۹۹۴۸۸۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۳۲ Da
g-factor
۱٫۵۶۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۴۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۵۸ ± ۰٫۰۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۱۱ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

22F

عدد جرمی22
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۲۲٫۰۰۲۹۹۸۸۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۳۱ Da
g-factor
۰٫۶۷۳۶ ± ۰٫۰۰۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲۳ ± ۰٫۰۴ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۰۳ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

عدد جرمی23
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۰۰۳۵۲۶۸۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳۵۷۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۳ ± ۰٫۱۴ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

عدد جرمی24
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۲۴٫۰۰۸۰۹۹۳۷ ± ۰٫۰۰۰۱۰۴۸۵۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸۴ ± ۱۶ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

عدد جرمی25
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۲۵٫۰۱۲۱۶۷۷۲۷ ± ۰٫۰۰۰۱۰۳۵۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰ ± ۹ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

عدد جرمی26
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۲۶٫۰۲۰۰۴۸۰۶۵ ± ۰٫۰۰۰۱۱۴۸۹۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۲ ± ۰٫۹ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

عدد جرمی27
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۲۷٫۰۲۶۹۸۱۸۹۷ ± ۰٫۰۰۰۱۲۹۰۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵ ± ۰٫۲ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

عدد جرمی28
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۲۸٫۰۳۵۸۶۰۴۴۸ ± ۰٫۰۰۰۱۲۹۱۹۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶ zs
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)100%

29F

عدد جرمی29
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۲۹٫۰۴۳۱۰۳ ± ۰٫۰۰۰۵۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵ ± ۰٫۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

عدد جرمی30
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۳۰٫۰۵۲۵۶۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)

31F

عدد جرمی31
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۳۱٫۰۶۱۰۲۳ ± ۰٫۰۰۰۵۷۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

تاریخ

کاشفHenri Moissan
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1886
ریشه‌شناسیLatin: fluere (flow).
pronunciationFLU-eh-reen (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۵۸۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۱٫۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۳۷ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۸۷ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۵ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۴ %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724