ફ્લોરિનનો

ફ્લોરિનનો (F)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number9
Atomic Weight18.998403163
mass number19
Group17
Period2
Blockp
પ્રોટોન9 p+
neutron10 n0
ઈલેક્ટ્રોન9 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of F (ફ્લોરિનનો)

Physical Property

Atomic Radius
50 pm
molar volume
Covalent Radius
64 pm
Metallic Radius
ionic radius
128.5 pm
Crystal Radius
114.5 pm
Van der Waals radius
147 pm
density
0.001553 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ફ્લોરિનનો0102030405060708090100110120130140150pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
340.1 kJ/mol
electron affinity
3.4011897 eV/particle
ionization energy
17.42282 eV/particle
ionization energy of F (ફ્લોરિનનો)
enthalpy of vaporization
6.54 kJ/mol
enthalpy of fusion
0.51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
79.335 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 7
બૉહરનો સિદ્ધાંત: F (ફ્લોરિનનો)
valence electron7
Lewis structure: F (ફ્લોરિનનો)
electron configuration[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of F (ફ્લોરિનનો)
Orbital Diagram of F (ફ્લોરિનનો)
oxidation number-1, 0
વિદ્યુતઋણતા
3.98
Electrophilicity Index
3.865807423136221 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterDiatomic
Boiling Point
85.04 K
Melting Point
53.48 K
critical pressure
5.1724 MPa
critical temperature
144.41 K
triple point
53.48 K
90 kPa
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
1.000195
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0.028 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
31.304 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.824 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureBase Centered Monoclinic (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
315.1 kJ/mol
polarizability
3.74 ± 0.08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9.52 a₀
allotropeDifluorine
Neutron cross section
0.0096
Neutron Mass Absorption
0.00002
quantum number2P3/2
space group15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes1

13F

mass number13
neutron number4
relative atomic mass
13.045121 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

14F

mass number14
neutron number5
relative atomic mass
14.034315196 ± 0.000044142 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
500 ± 60 ys
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

15F

mass number15
neutron number6
relative atomic mass
15.017785139 ± 0.000015029 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.1 ± 0.3 zs
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

16F

mass number16
neutron number7
relative atomic mass
16.011460278 ± 0.000005758 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21 ± 5 zs
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

17F

mass number17
neutron number8
relative atomic mass
17.002095237 ± 0.000000266 Da
g-factor
1.88852 ± 0.00012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
64.37 ± 0.027 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.076 ± 0.004
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

mass number18
neutron number9
relative atomic mass
18.000937324 ± 0.000000497 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
109.734 ± 0.008 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

mass number19
neutron number10
relative atomic mass
18.99840316207 ± 0.00000000088 Da
g-factor
5.256642 ± 0.000008
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

20F

mass number20
neutron number11
relative atomic mass
19.999981252 ± 0.000000031 Da
g-factor
1.046675 ± 0.000045
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.0062 ± 0.008 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
0.056 ± 0.004
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

21F

mass number21
neutron number12
relative atomic mass
20.999948893 ± 0.000001932 Da
g-factor
1.56776 ± 0.00048
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.158 ± 0.02 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.011 ± 0.002
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

22F

mass number22
neutron number13
relative atomic mass
22.002998812 ± 0.00001331 Da
g-factor
0.6736 ± 0.0001
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.23 ± 0.04 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
0.003 ± 0.002
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

mass number23
neutron number14
relative atomic mass
23.003526875 ± 0.00003577 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.23 ± 0.14 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

mass number24
neutron number15
relative atomic mass
24.00809937 ± 0.000104853 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
384 ± 16 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

mass number25
neutron number16
relative atomic mass
25.012167727 ± 0.000103535 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80 ± 9 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

mass number26
neutron number17
relative atomic mass
26.020048065 ± 0.000114898 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.2 ± 0.9 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

mass number27
neutron number18
relative atomic mass
27.026981897 ± 0.000129037 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5 ± 0.2 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

mass number28
neutron number19
relative atomic mass
28.035860448 ± 0.000129198 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
46 zs
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

29F

mass number29
neutron number20
relative atomic mass
29.043103 ± 0.000564 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.5 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

mass number30
neutron number21
relative atomic mass
30.052561 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
n (neutron emission)

31F

mass number31
neutron number22
relative atomic mass
31.061023 ± 0.000574 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકHenri Moissan
શોધનું સ્થળFrance
શોધની તારીખ1886
etymologyLatin: fluere (flow).
ઉચ્ચારFLU-eh-reen (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
585 mg/kg
natural abundance (ocean)
1.3 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.0037 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0087 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.00005 %
Abundance in Universe
0.00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724