آهن

آهن (Fe)

chemical element with symbol Fe and atomic number 26
عدد اتمی26
عدد جرمی55.845
عدد جرمی56
گروه8
تناوب4
بلوکd
پروتون26 p+
نوترون30 n0
الکترون26 e-
Animated مدل بور of Fe (آهن)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۰ pm
حجم مولی
۷٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۱۶ pm
Metallic Radius
۱۱۷ pm
شعاع یونی
۶۳ pm
Crystal Radius
۷۷ pm
شعاع واندروالسی
۲۰۴ pm
density
۷٫۸۷ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: آهن0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۷۵۴ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۰٫۱۵۱ eV/particle
ionization energy
۷٫۹۰۲۴۶۷۸ eV/particle
ionization energy of Fe (آهن)
آنتالپی تبخیر
۳۴۰ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۳٫۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۱۵٫۵ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 14, 2
مدل بور: Fe (آهن)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Fe (آهن)
آرایش اتمی[Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Enhanced مدل بور of Fe (آهن)
Orbital Diagram of Fe (آهن)
عدد اکسایش-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
الکترونگاتیوی
1.83
Electrophilicity Index
۱٫۰۴۵۹۰۴۲۲۸۷۰۶۸۰۱ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۱۳۴٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۸۱۱٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
۹٬۳۴۰٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancelustrous metallic with a grayish tinge
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۸۰٫۴ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۱۸ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۱ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۴۴۹ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱۰ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeferromagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
۱٬۰۴۳ K
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۲٫۸۷ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۴ MPa
مدول حجمی
۱۷۰ GPa
مدول برشی
۸۲ GPa
مدول یانگ
۲۱۱ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۹
سرعت صوت
۴٬۹۱۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
۷۳۱٫۱ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۶۲ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۴۸۲ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲٫۵۶
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۱۵
عدد کوانتومی5D4
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های آهن

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار29
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5691.75%5691.75%545.85%545.85%572.12%572.12%580.28%580.28%

45Fe

عدد جرمی45
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۴۵٫۰۱۵۴۶۷ ± ۰٫۰۰۰۳۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵ ± ۰٫۲ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

عدد جرمی46
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۰۰۱۲۹۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)

47Fe

عدد جرمی47
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۹۹۲۳۴۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۹ ± ۰٫۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

عدد جرمی48
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۹۸۰۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۹۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵٫۳ ± ۰٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

عدد جرمی49
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۹۷۳۴۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴٫۷ ± ۰٫۳ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

عدد جرمی50
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۶۲۹۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۲ ± ۰٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

عدد جرمی51
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۵۶۸۵۵۱۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰۵٫۴ ± ۲٫۳ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

عدد جرمی52
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۴۸۱۱۳۳۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۹۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۲۷۵ ± ۰٫۰۰۸ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

عدد جرمی53
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۴۵۳۰۵۶۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۹۲ Da
g-factor
‎−۰٫۱۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۵۱ ± ۰٫۰۲ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

عدد جرمی54
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۳۹۶۰۸۱۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۵٫۸۴۵ ± ۰٫۱۰۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

55Fe

عدد جرمی55
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۳۸۲۹۱۱۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۵۶۲ ± ۰٫۰۰۰۴ y
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

56Fe

عدد جرمی56
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۳۴۹۳۵۵۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۸۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۱٫۷۵۴ ± ۰٫۱۰۶
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته+

57Fe

عدد جرمی57
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۳۵۳۹۱۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۸۷ Da
g-factor
natural abundance
۲٫۱۱۹ ± ۰٫۰۲۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته-

58Fe

عدد جرمی58
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۳۳۲۷۳۵۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۳۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۲۸۲ ± ۰٫۰۱۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

59Fe

عدد جرمی59
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۳۴۸۷۳۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۵۴ Da
g-factor
‎−۰٫۲۲۳۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴٫۵ ± ۰٫۰۱۲ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

60Fe

عدد جرمی60
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۳۴۰۷۰۲۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۶۵۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۲ ± ۰٫۰۴ My
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

61Fe

عدد جرمی61
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۳۶۷۴۶۲۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۹۸ ± ۰٫۰۶ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

62Fe

عدد جرمی62
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۳۶۷۹۱۸۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸ ± ۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

63Fe

عدد جرمی63
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۴۰۲۷۲۶۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۶۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۱ ± ۰٫۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

64Fe

عدد جرمی64
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۴۰۹۸۷۷۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۰٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

65Fe

عدد جرمی65
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۴۵۰۱۵۳۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰۵ ± ۱۰ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

66Fe

عدد جرمی66
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۴۶۲۴۹۹۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶۷ ± ۲۹ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Fe

عدد جرمی67
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۵۰۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹۴ ± ۹ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Fe

عدد جرمی68
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۵۲۸۷۵ ± ۰٫۰۰۰۲۰۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۸ ± ۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

عدد جرمی69
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۵۷۹۱۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶۲ ± ۷ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Fe

عدد جرمی70
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۶۰۳۹۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱٫۴ ± ۰٫۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

71Fe

عدد جرمی71
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۷۰٫۹۶۵۷۲۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴٫۳ ± ۲٫۶ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Fe

عدد جرمی72
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۷۱٫۹۶۸۵۹۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷ ± ۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Fe

عدد جرمی73
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۷۲٫۹۷۴۲۴۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۹ ± ۱٫۶ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

74Fe

عدد جرمی74
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۷۳٫۹۷۷۸۲۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

75Fe

عدد جرمی75
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۷۴٫۹۸۴۲۱۹ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

76Fe

عدد جرمی76
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۷۵٫۹۸۸۶۳۱ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2017
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Iron electrolytic and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیAnglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
pronunciationEYE-ern (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۵۶٬۳۰۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۶ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۲۲ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۱۱ %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566