இரும்பு

இரும்பு (Fe)

chemical element with symbol Fe and atomic number 26
Atomic Number26
Atomic Weight55.845
திணிவெண்56
Group8
Period4
Blockd
நேர்மின்னி26 p+
நொதுமி30 n0
எதிர்மின்னி26 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Fe (இரும்பு)

Physical Property

அணு ஆரம்
140 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
204 pm
அடர்த்தி
7.87 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: இரும்பு0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
754 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
7.9024678 eV/particle
ionization energy of Fe (இரும்பு)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
340 kJ/mol
enthalpy of fusion
13.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
415.5 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 14, 2
போர் அணு மாதிரி: Fe (இரும்பு)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Fe (இரும்பு)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Fe (இரும்பு)
Orbital Diagram of Fe (இரும்பு)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.83
Electrophilicity Index
1.045904228706801 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,134.15 K
Melting Point
1,811.15 K
critical pressure
critical temperature
9,340.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancelustrous metallic with a grayish tinge
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
80.4 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000118 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0.449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
10 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000009700000000001 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeferromagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
1,043 K
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
2.87 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
4 MPa
அமுங்குமை
170 GPa
shear modulus
82 GPa
யங்கின் மட்டு
211 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.29
ஒலியின் விரைவு
4,910 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
731.1 kJ/mol
polarizability
62 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
482 a₀
allotrope
Neutron cross section
2.56
Neutron Mass Absorption
0.0015
குவாண்டம் எண்5D4
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Iron

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes29
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5691.75%5691.75%545.85%545.85%572.12%572.12%580.28%580.28%

45Fe

திணிவெண்45
neutron number19
relative atomic mass
45.015467 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 0.2 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

திணிவெண்46
neutron number20
relative atomic mass
46.001299 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)

47Fe

திணிவெண்47
neutron number21
relative atomic mass
46.992346 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.9 ± 0.2 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

திணிவெண்48
neutron number22
relative atomic mass
47.980667 ± 0.000099 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.3 ± 0.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

திணிவெண்49
neutron number23
relative atomic mass
48.973429 ± 0.000026 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.7 ± 0.3 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

திணிவெண்50
neutron number24
relative atomic mass
49.962988 ± 0.000009 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
152 ± 0.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

திணிவெண்51
neutron number25
relative atomic mass
50.956855137 ± 0.000001501 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
305.4 ± 2.3 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

திணிவெண்52
neutron number26
relative atomic mass
51.948113364 ± 0.000000192 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.275 ± 0.008 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

திணிவெண்53
neutron number27
relative atomic mass
52.945305629 ± 0.000001792 Da
g-factor
-0.18571428571429 ± 0.0028571428571429
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.51 ± 0.02 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

திணிவெண்54
neutron number28
relative atomic mass
53.939608189 ± 0.000000368 Da
g-factor
0
natural abundance
5.845 ± 0.105
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

55Fe

திணிவெண்55
neutron number29
relative atomic mass
54.938291158 ± 0.00000033 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.7562 ± 0.0004 y
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

56Fe

திணிவெண்56
neutron number30
relative atomic mass
55.934935537 ± 0.000000287 Da
g-factor
0
natural abundance
91.754 ± 0.106
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity+

57Fe

திணிவெண்57
neutron number31
relative atomic mass
56.93539195 ± 0.000000287 Da
g-factor
natural abundance
2.119 ± 0.029
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

58Fe

திணிவெண்58
neutron number32
relative atomic mass
57.933273575 ± 0.000000339 Da
g-factor
0
natural abundance
0.282 ± 0.012
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

59Fe

திணிவெண்59
neutron number33
relative atomic mass
58.934873492 ± 0.000000354 Da
g-factor
-0.22386666666667 ± 0.00026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
44.5 ± 0.012 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Fe

திணிவெண்60
neutron number34
relative atomic mass
59.934070249 ± 0.000003656 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.62 ± 0.04 My
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Fe

திணிவெண்61
neutron number35
relative atomic mass
60.936746241 ± 0.0000028 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.98 ± 0.06 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

62Fe

திணிவெண்62
neutron number36
relative atomic mass
61.936791809 ± 0.000003 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
68 ± 2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

63Fe

திணிவெண்63
neutron number37
relative atomic mass
62.940272698 ± 0.000004618 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.1 ± 0.6 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

64Fe

திணிவெண்64
neutron number38
relative atomic mass
63.940987761 ± 0.000005386 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

65Fe

திணிவெண்65
neutron number39
relative atomic mass
64.945015323 ± 0.000005487 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
805 ± 10 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

66Fe

திணிவெண்66
neutron number40
relative atomic mass
65.946249958 ± 0.0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
467 ± 29 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Fe

திணிவெண்67
neutron number41
relative atomic mass
66.95093 ± 0.0000041 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
394 ± 9 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Fe

திணிவெண்68
neutron number42
relative atomic mass
67.952875 ± 0.000207 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
188 ± 4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

திணிவெண்69
neutron number43
relative atomic mass
68.957918 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
162 ± 7 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Fe

திணிவெண்70
neutron number44
relative atomic mass
69.960397 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
61.4 ± 0.7 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

71Fe

திணிவெண்71
neutron number45
relative atomic mass
70.965722 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.3 ± 2.6 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Fe

திணிவெண்72
neutron number46
relative atomic mass
71.968599 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17 ± 1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Fe

திணிவெண்73
neutron number47
relative atomic mass
72.974246 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.9 ± 1.6 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

74Fe

திணிவெண்74
neutron number48
relative atomic mass
73.977821 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

75Fe

திணிவெண்75
neutron number49
relative atomic mass
74.984219 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

76Fe

திணிவெண்76
neutron number50
relative atomic mass
75.988631 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Iron electrolytic and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Anglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
pronunciationEYE-ern (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
56,300 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.002 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.006 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
22 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.1 %
Abundance in Universe
0.11 %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566