گالیم

گالیم (Ga)

عنصر شیمیایی
عدد اتمی31
عدد جرمی69.723
عدد جرمی69
گروه13
تناوب4
بلوکp
پروتون31 p+
نوترون38 n0
الکترون31 e-
Animated مدل بور of Ga (گالیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۰ pm
حجم مولی
۱۱٫۸ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۴ pm
Metallic Radius
۱۲۵ pm
شعاع یونی
۴۷ pm
Crystal Radius
۶۱ pm
شعاع واندروالسی
۱۸۷ pm
density
۵٫۹۱ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: گالیم0102030405060708090100110120130140150160170180190pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۴۳ eV/particle
ionization energy
۵٫۹۹۹۳۰۱۸ eV/particle
ionization energy of Ga (گالیم)
آنتالپی تبخیر
۲۷۰٫۳ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۵٫۵۹ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۷۱٫۹۶ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 3
مدل بور: Ga (گالیم)
الکترون‌های ظرفیت3
ساختار لوویس: Ga (گالیم)
آرایش اتمی[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced مدل بور of Ga (گالیم)
Orbital Diagram of Ga (گالیم)
عدد اکسایش-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.81
Electrophilicity Index
۰٫۹۲۷۷۶۲۶۵۱۴۰۳۷۰۱ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۵۰۲٫۱۵ K
نقطه ذوب
۳۰۲٫۹۱۴۶ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
۳۰۲٫۹۱۶۶ K
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilver-white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۲۸٫۱ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۱۲ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۰۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۳۷۳ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۷٫۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۴ m Ω
ابررسانایی
۱٫۰۸۳ K
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۳ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۱۷۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیاورتورومبیک پایه محور (ORC)
ثابت شبکه
۴٫۵۱ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۱٫۵ MPa
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۲٬۷۴۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات پس واسطه, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۵۰ ± ۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۴۹۸ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲٫۹
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۱۵
عدد کوانتومی2P1/2
گروه فضایی64 (Cmca)

ایزوتوپ‌های گالیم

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

عدد جرمی56
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۹۵۸۷۸ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

57Ga

عدد جرمی57
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۸۳۴۵۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

58Ga

عدد جرمی58
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۷۴۷۲۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

59Ga

عدد جرمی59
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۶۳۷۵۷ ± ۰٫۰۰۰۱۸۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

60Ga

عدد جرمی60
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۵۷۴۹۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۲٫۴ ± ۱٫۷ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

عدد جرمی61
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۴۹۳۹۸۸۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۴۰۷۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶۵٫۹ ± ۲٫۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

عدد جرمی62
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۴۴۱۸۹۶۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۶٫۱۲۲ ± ۰٫۰۲۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

عدد جرمی63
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۳۹۲۹۴۱۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
۰٫۰۹۷۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۴ ± ۰٫۵ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۱۲ ± ۰٫۰۱۴
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

عدد جرمی64
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۳۶۸۴۰۳۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۳۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۲۷ ± ۰٫۰۱۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

عدد جرمی65
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۳۲۷۳۴۴۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۴۹ Da
g-factor
۱٫۱۸۲ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۱۳۳ ± ۰٫۰۲۸ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۱ ± ۰٫۰۱۵
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

عدد جرمی66
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۳۱۵۸۹۷۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۷۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۳۰۴ ± ۰٫۰۰۸ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

عدد جرمی67
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۲۸۲۰۲۲۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۶۲ Da
g-factor
۱٫۲۳۲۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲۶۱۷ ± ۰٫۰۰۰۴ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۹۷ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

68Ga

عدد جرمی68
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۲۷۹۸۰۱۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۳۵ Da
g-factor
۰٫۰۱۱۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۷٫۸۴۲ ± ۰٫۰۱۶ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۲۷۷ ± ۰٫۰۰۱۴
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

عدد جرمی69
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۲۵۵۷۳۵۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۸۵ Da
g-factor
۱٫۳۴۳۳۴۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۴
natural abundance
۶۰٫۱۰۸ ± ۰٫۰۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۷۱ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1923
پاریته-

70Ga

عدد جرمی70
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۲۶۰۲۱۹۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۸۹ Da
g-factor
۰٫۵۷۱ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۱۴ ± ۰٫۰۵ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۰۵ ± ۰٫۰۰۷
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

عدد جرمی71
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۷۰٫۹۲۴۷۰۲۵۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۷ Da
g-factor
۱٫۷۰۶۸۸۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۶
natural abundance
۳۹٫۸۹۲ ± ۰٫۰۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۰۷ ± ۰٫۰۰۱
تاریخ کشف1923
پاریته-

72Ga

عدد جرمی72
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۷۱٫۹۲۶۳۶۷۴۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۷۸ Da
g-factor
‎−۰٫۰۴۴۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۰۲۵ ± ۰٫۰۱ h
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۳ ± ۰٫۰۰۶
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

73Ga

عدد جرمی73
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۷۲٫۹۲۵۱۷۴۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۸ Da
g-factor
۰٫۱۳۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۸۶ ± ۰٫۰۳ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

74Ga

عدد جرمی74
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۷۳٫۹۲۶۹۴۵۷۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۱۴ Da
g-factor
۰ ± ۰٫۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۱۲ ± ۰٫۱۲ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۵ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1956
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

75Ga

عدد جرمی75
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۷۴٫۹۲۶۵۰۴۴۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۲ Da
g-factor
۱٫۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۶ ± ۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۸۵ ± ۰٫۰۱۷
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

76Ga

عدد جرمی76
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۷۵٫۹۲۸۸۲۷۶۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱ Da
g-factor
‎−۰٫۴۷۲۵ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۶ ± ۰٫۶ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۳ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1961
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

77Ga

عدد جرمی77
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۷۶٫۹۲۹۱۵۴۲۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶ Da
g-factor
۱٫۳۴۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۰۸ ± ۰٫۰۱۳
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

78Ga

عدد جرمی78
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۷۷٫۹۳۱۶۱۰۸۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۲۷ Da
g-factor
‎−۰٫۶۰۷ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۰۹ ± ۰٫۰۵ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۳ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

79Ga

عدد جرمی79
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۷۸٫۹۳۲۸۵۱۵۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۹۶ Da
g-factor
۰٫۶۹۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸۴۸ ± ۰٫۰۰۳ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۵۸ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

عدد جرمی80
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۷۹٫۹۳۶۴۲۰۷۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱۰۳ Da
g-factor
۰٫۰۰۶ ± ۰٫۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹ ± ۰٫۱ s
اسپین6
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۸ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

عدد جرمی81
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۸۰٫۹۳۸۱۳۳۸۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۵۰۳ Da
g-factor
۰٫۶۹۸۴ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲۱۷ ± ۰٫۰۰۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۴۸ ± ۰٫۰۰۸
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

عدد جرمی82
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۸۱٫۹۴۳۱۷۶۵۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰۰ ± ۲ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

عدد جرمی83
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۸۲٫۹۴۷۱۲۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱۰ ± ۰٫۷ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

عدد جرمی84
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۸۳٫۹۵۲۶۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۷٫۶ ± ۱٫۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

عدد جرمی85
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۸۴٫۹۵۷۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۵٫۳ ± ۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

عدد جرمی86
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۸۵٫۹۶۳۷۵۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹ ± ۲ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

عدد جرمی87
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۸۶٫۹۶۹۰۰۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹ ± ۴ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

عدد جرمی88
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۸۷٫۹۷۵۹۶۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

تاریخ

کاشفPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1875
ریشه‌شناسیLatin: Gallia (France).
pronunciationGAL-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱۹ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۷۶ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۱ %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332