ایریدیم

ایریدیم (Ir)

chemical element with symbol Ir and atomic number 77
عدد اتمی77
عدد جرمی192.217
عدد جرمی193
گروه9
تناوب6
بلوکd
پروتون77 p+
نوترون116 n0
الکترون77 e-
Animated مدل بور of Ir (ایریدیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۸٫۵۴ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۲ pm
Metallic Radius
۱۲۷ pm
شعاع یونی
۶۸ pm
Crystal Radius
۸۲ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۳ pm
density
۲۲٫۵۶۲۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ایریدیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۵۶۳۸ eV/particle
ionization energy
۸٫۹۶۷۰۲ eV/particle
ionization energy of Ir (ایریدیم)
آنتالپی تبخیر
۶۰۴ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۷٫۶۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۶۶۹ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 15, 2
مدل بور: Ir (ایریدیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Ir (ایریدیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced مدل بور of Ir (ایریدیم)
Orbital Diagram of Ir (ایریدیم)
عدد اکسایش-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
الکترونگاتیوی
2.2
Electrophilicity Index
۱٫۸۷۲۴۶۵۱۲۱۱۲۹۷۲۵ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۷۰۱٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۷۱۹٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۴۷ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۶۴ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۱ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۳۱ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ m Ω
ابررسانایی
۰٫۱۱ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۳۷۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۳٫۸۴ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶٫۵ MPa
مدول حجمی
۳۲۰ GPa
مدول برشی
۲۱۰ GPa
مدول یانگ
۵۲۸ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۶
سرعت صوت
۴٬۸۲۵ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۵۴ ± ۷ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۴۲۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۸۱
عدد کوانتومی4F9/2
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های ایریدیم

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

عدد جرمی163
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۹۴۲۹۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

164Ir

عدد جرمی164
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۹۱۹۶۶ ± ۰٫۰۰۰۳۳۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

عدد جرمی165
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۸۷۵۵۲ ± ۰٫۰۰۰۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

عدد جرمی166
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۸۵۷۱۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۵ ± ۲٫۲ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

عدد جرمی167
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۸۱۶۷۱۹۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۶۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹٫۳ ± ۰٫۶ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

عدد جرمی168
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۷۹۹۶۰۹۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۵۹۲۷۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳۰ ± ۵۰ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

عدد جرمی169
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۷۶۲۸۱۷۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۰۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵۳ ± ۴ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

عدد جرمی170
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۷۵۱۱۳ ± ۰٫۰۰۰۱۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۱۰ ± ۱۵۰ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

عدد جرمی171
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۷۱۶۴۵۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۴۱۲۹۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱ ± ۰٫۳ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

عدد جرمی172
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۷۰۶۰۷۰۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳۴۷۸۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۴ ± ۰٫۳ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

عدد جرمی173
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۶۷۵۰۵۴۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۳۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹ ± ۰٫۸ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

عدد جرمی174
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۶۶۹۴۹۹۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۰۴۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۹ ± ۰٫۶ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

عدد جرمی175
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۶۴۱۴۹۵۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۲۹۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹ ± ۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

عدد جرمی176
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۶۳۶۲۶۲۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۶۷۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷ ± ۰٫۵ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

عدد جرمی177
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۶۱۳۰۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۲۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹٫۸ ± ۱٫۷ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

عدد جرمی178
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۶۱۰۷۹۳۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۲۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲ ± ۲ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

عدد جرمی179
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۵۹۱۱۷۵۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۴۸۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۹ ± ۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

عدد جرمی180
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۵۹۲۲۹۴۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۳۳۰۲ Da
g-factor
۰٫۵ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵ ± ۰٫۱ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

عدد جرمی181
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۵۷۶۳۴۶۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۶۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۹ ± ۰٫۱۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

عدد جرمی182
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۵۸۰۷۶۲۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۵۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵ ± ۱ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

عدد جرمی183
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۵۶۸۴۱۲۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۴۸۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۸ ± ۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

عدد جرمی184
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۵۷۴۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۰۹ ± ۰٫۰۳ h
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۲٫۴۱ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

عدد جرمی185
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۵۶۶۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
۱٫۰۳۸۴ ± ۰٫۰۰۵۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۴ ± ۰٫۱ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1958
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

عدد جرمی186
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۵۷۹۴۶۷۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۷۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۶۴ ± ۰٫۰۳ h
اسپین5
nuclear quadrupole moment
‎−۲٫۵۵ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

عدد جرمی187
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۵۷۵۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۵ ± ۰٫۳ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۹۴۱ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

عدد جرمی188
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۵۸۸۳۴۹۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۱۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۱٫۵ ± ۰٫۵ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۸۴ ± ۰٫۰۰۶
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

عدد جرمی189
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۵۸۷۲۲۶۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۲ ± ۰٫۱ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

190Ir

عدد جرمی190
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۶۰۵۴۳۳۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۷ Da
g-factor
۰٫۰۱ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۷۸ ± ۰٫۱ d
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۲٫۸۷ ± ۰٫۱۶
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

عدد جرمی191
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۶۰۵۹۱۴۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۰۶ Da
g-factor
۰٫۱۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
۳۷٫۳ ± ۰٫۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۸۱۶ ± ۰٫۰۰۹
تاریخ کشف1935
پاریته+

192Ir

عدد جرمی192
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۶۲۶۰۲۴۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۱ Da
g-factor
۰٫۴۷۹۲۵ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۳٫۸۲ ± ۰٫۰۱۴ d
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۲٫۱۵ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

عدد جرمی193
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۶۲۹۲۳۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۲۵ Da
g-factor
۰٫۱۰۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
۶۲٫۷ ± ۰٫۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۵۱ ± ۰٫۰۰۹
تاریخ کشف1935
پاریته+

194Ir

عدد جرمی194
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۶۵۰۷۵۷۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۲۹ Da
g-factor
۰٫۳۹ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۳۵ ± ۰٫۰۷ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۳۹ ± ۰٫۰۱۲
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

195Ir

عدد جرمی195
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۶۵۹۷۶۸۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۹ ± ۰٫۱۷ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

196Ir

عدد جرمی196
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۶۸۳۹۹۶۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۴۱۲۳۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۲ ± ۱٫۱ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1966
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

197Ir

عدد جرمی197
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۶۹۶۵۷۲۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۵۸۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۸ ± ۰٫۵ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

198Ir

عدد جرمی198
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۹۷۲۳۹۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷ ± ۰٫۴ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

199Ir

عدد جرمی199
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۹۷۳۸۰۷۰۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۴۴۰۷۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷ ± ۵ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

200Ir

عدد جرمی200
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۱۹۹٫۹۷۶۸۴۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۳ ± ۶ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2008
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

عدد جرمی201
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۰۰٫۹۷۸۷۰۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱ ± ۵ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2008
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

202Ir

عدد جرمی202
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۹۸۲۱۳۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱ ± ۳ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2008
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

203Ir

عدد جرمی203
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۹۸۴۵۷۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

204Ir

عدد جرمی204
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۹۸۹۷۲۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2011
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

عدد جرمی205
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۹۹۳۹۸۸ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

تاریخ

کاشفS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
مکان کشفEngland/France
تاریخ کشف1804
ریشه‌شناسیLatin: iris (rainbow).
pronunciationi-RID-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۱ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۵۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334