ઇરિડિયમનો

ઇરિડિયમનો (Ir)

chemical element with symbol Ir and atomic number 77
Atomic Number77
Atomic Weight192.217
mass number193
Group9
Period6
Blockd
પ્રોટોન77 p+
neutron116 n0
ઈલેક્ટ્રોન77 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ir (ઇરિડિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
135 pm
molar volume
Covalent Radius
122 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Van der Waals radius
213 pm
density
22.5622 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ઇરિડિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8.96702 eV/particle
ionization energy of Ir (ઇરિડિયમનો)
enthalpy of vaporization
604 kJ/mol
enthalpy of fusion
27.61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
669 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 15, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ir (ઇરિડિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Ir (ઇરિડિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ir (ઇરિડિયમનો)
Orbital Diagram of Ir (ઇરિડિયમનો)
oxidation number-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
વિદ્યુતઋણતા
2.2
Electrophilicity Index
1.872465121129725 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,701.15 K
Melting Point
2,719.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000064 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0.131 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
21 MS/m
electrical resistivity
0.00000004699999999998 m Ω
superconductivity
0.11 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000167 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000321 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000377
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3.84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
bulk modulus
320 GPa
shear modulus
210 GPa
Young's modulus
528 GPa
Poisson's ratio
0.26
અવાજની ઝડપ
4,825 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
425
Neutron Mass Absorption
0.081
quantum number4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

mass number163
neutron number86
relative atomic mass
162.994299 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

164Ir

mass number164
neutron number87
relative atomic mass
163.991966 ± 0.000339 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

mass number165
neutron number88
relative atomic mass
164.987552 ± 0.00017 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

mass number166
neutron number89
relative atomic mass
165.985716 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.5 ± 2.2 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

mass number167
neutron number90
relative atomic mass
166.981671973 ± 0.000019694 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29.3 ± 0.6 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

mass number168
neutron number91
relative atomic mass
167.979960978 ± 0.000059277 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
230 ± 50 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

mass number169
neutron number92
relative atomic mass
168.976281743 ± 0.00002502 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
353 ± 4 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

mass number170
neutron number93
relative atomic mass
169.975113 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
910 ± 150 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

mass number171
neutron number94
relative atomic mass
170.97164552 ± 0.000041295 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.1 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

mass number172
neutron number95
relative atomic mass
171.970607035 ± 0.000034785 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.4 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

mass number173
neutron number96
relative atomic mass
172.967505477 ± 0.000011316 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

mass number174
neutron number97
relative atomic mass
173.966949939 ± 0.000012046 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.9 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

mass number175
neutron number98
relative atomic mass
174.964149519 ± 0.000013295 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9 ± 2 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

mass number176
neutron number99
relative atomic mass
175.963626261 ± 0.000008679 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.7 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

mass number177
neutron number100
relative atomic mass
176.9613015 ± 0.000021213 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29.8 ± 1.7 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

mass number178
neutron number101
relative atomic mass
177.961079395 ± 0.000020204 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12 ± 2 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

mass number179
neutron number102
relative atomic mass
178.959117594 ± 0.000010489 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
79 ± 1 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

mass number180
neutron number103
relative atomic mass
179.959229446 ± 0.000023302 Da
g-factor
0.5 ± 0.04
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.5 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

mass number181
neutron number104
relative atomic mass
180.957634691 ± 0.000005631 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.9 ± 0.15 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

mass number182
neutron number105
relative atomic mass
181.958076296 ± 0.000022509 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15 ± 1 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

mass number183
neutron number106
relative atomic mass
182.956841231 ± 0.000026486 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
58 ± 5 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

mass number184
neutron number107
relative atomic mass
183.957476 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.09 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.03
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

mass number185
neutron number108
relative atomic mass
184.956698 ± 0.00003 Da
g-factor
1.0384 ± 0.0052
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.4 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

mass number186
neutron number109
relative atomic mass
185.957946754 ± 0.00001774 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16.64 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
-2.55 ± 0.03
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

mass number187
neutron number110
relative atomic mass
186.957542 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.5 ± 0.3 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.941 ± 0.011
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

mass number188
neutron number111
relative atomic mass
187.958834999 ± 0.000010116 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
41.5 ± 0.5 h
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.484 ± 0.006
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

mass number189
neutron number112
relative atomic mass
188.958722602 ± 0.0000135 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.2 ± 0.1 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

190Ir

mass number190
neutron number113
relative atomic mass
189.960543374 ± 0.00000147 Da
g-factor
0.01 ± 0.0025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.78 ± 0.1 d
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
2.87 ± 0.16
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

mass number191
neutron number114
relative atomic mass
190.960591455 ± 0.000001406 Da
g-factor
0.10013333333333 ± 0.0004
natural abundance
37.3 ± 0.2
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.816 ± 0.009
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

192Ir

mass number192
neutron number115
relative atomic mass
191.962602414 ± 0.00000141 Da
g-factor
0.47925 ± 0.0025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
73.82 ± 0.014 d
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
2.15 ± 0.06
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

mass number193
neutron number116
relative atomic mass
192.962923753 ± 0.000001425 Da
g-factor
0.10866666666667 ± 0.0004
natural abundance
62.7 ± 0.2
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.751 ± 0.009
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

194Ir

mass number194
neutron number117
relative atomic mass
193.965075703 ± 0.000001429 Da
g-factor
0.39 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.35 ± 0.07 h
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.339 ± 0.012
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Ir

mass number195
neutron number118
relative atomic mass
194.965976898 ± 0.000001431 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.29 ± 0.17 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Ir

mass number196
neutron number119
relative atomic mass
195.968399669 ± 0.000041239 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
52 ± 1.1 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

197Ir

mass number197
neutron number120
relative atomic mass
196.969657217 ± 0.000021588 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.8 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Ir

mass number198
neutron number121
relative atomic mass
197.972399 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.7 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Ir

mass number199
neutron number122
relative atomic mass
198.973807097 ± 0.000044073 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7 ± 5 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1993
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Ir

mass number200
neutron number123
relative atomic mass
199.976844 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
43 ± 6 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

mass number201
neutron number124
relative atomic mass
200.978701 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21 ± 5 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Ir

mass number202
neutron number125
relative atomic mass
201.982136 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11 ± 3 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Ir

mass number203
neutron number126
relative atomic mass
202.984573 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

204Ir

mass number204
neutron number127
relative atomic mass
203.989726 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2011
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

mass number205
neutron number128
relative atomic mass
204.993988 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
શોધનું સ્થળEngland/France
શોધની તારીખ1804
etymologyLatin: iris (rainbow).
ઉચ્ચારi-RID-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.001 mg/kg
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.000054 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334