இரிடியம்

இரிடியம் (Ir)

chemical element with symbol Ir and atomic number 77
Atomic Number77
Atomic Weight192.217
திணிவெண்193
Group9
Period6
Blockd
நேர்மின்னி77 p+
நொதுமி116 n0
எதிர்மின்னி77 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ir (இரிடியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
122 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
213 pm
அடர்த்தி
22.5622 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: இரிடியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
8.96702 eV/particle
ionization energy of Ir (இரிடியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
604 kJ/mol
enthalpy of fusion
27.61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
669 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 15, 2
போர் அணு மாதிரி: Ir (இரிடியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Ir (இரிடியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ir (இரிடியம்)
Orbital Diagram of Ir (இரிடியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2
Electrophilicity Index
1.872465121129725 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,701.15 K
Melting Point
2,719.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000064 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0.131 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
21 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000004699999999998 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.11 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000000167 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000321 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0000377
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3.84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
அமுங்குமை
320 GPa
shear modulus
210 GPa
யங்கின் மட்டு
528 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.26
ஒலியின் விரைவு
4,825 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
425
Neutron Mass Absorption
0.081
குவாண்டம் எண்4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

திணிவெண்163
neutron number86
relative atomic mass
162.994299 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

164Ir

திணிவெண்164
neutron number87
relative atomic mass
163.991966 ± 0.000339 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

திணிவெண்165
neutron number88
relative atomic mass
164.987552 ± 0.00017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

திணிவெண்166
neutron number89
relative atomic mass
165.985716 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.5 ± 2.2 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity

decay modeintensity
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

திணிவெண்167
neutron number90
relative atomic mass
166.981671973 ± 0.000019694 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29.3 ± 0.6 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

திணிவெண்168
neutron number91
relative atomic mass
167.979960978 ± 0.000059277 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
230 ± 50 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

திணிவெண்169
neutron number92
relative atomic mass
168.976281743 ± 0.00002502 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
353 ± 4 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

திணிவெண்170
neutron number93
relative atomic mass
169.975113 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
910 ± 150 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

திணிவெண்171
neutron number94
relative atomic mass
170.97164552 ± 0.000041295 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.1 ± 0.3 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

திணிவெண்172
neutron number95
relative atomic mass
171.970607035 ± 0.000034785 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.4 ± 0.3 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

திணிவெண்173
neutron number96
relative atomic mass
172.967505477 ± 0.000011316 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9 ± 0.8 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

திணிவெண்174
neutron number97
relative atomic mass
173.966949939 ± 0.000012046 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.9 ± 0.6 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

திணிவெண்175
neutron number98
relative atomic mass
174.964149519 ± 0.000013295 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9 ± 2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

திணிவெண்176
neutron number99
relative atomic mass
175.963626261 ± 0.000008679 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.7 ± 0.5 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

திணிவெண்177
neutron number100
relative atomic mass
176.9613015 ± 0.000021213 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29.8 ± 1.7 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

திணிவெண்178
neutron number101
relative atomic mass
177.961079395 ± 0.000020204 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12 ± 2 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

திணிவெண்179
neutron number102
relative atomic mass
178.959117594 ± 0.000010489 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
79 ± 1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

திணிவெண்180
neutron number103
relative atomic mass
179.959229446 ± 0.000023302 Da
g-factor
0.5 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.5 ± 0.1 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

திணிவெண்181
neutron number104
relative atomic mass
180.957634691 ± 0.000005631 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.9 ± 0.15 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

திணிவெண்182
neutron number105
relative atomic mass
181.958076296 ± 0.000022509 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 1 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

திணிவெண்183
neutron number106
relative atomic mass
182.956841231 ± 0.000026486 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
58 ± 5 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

திணிவெண்184
neutron number107
relative atomic mass
183.957476 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.09 ± 0.03 h
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

திணிவெண்185
neutron number108
relative atomic mass
184.956698 ± 0.00003 Da
g-factor
1.0384 ± 0.0052
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.4 ± 0.1 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

திணிவெண்186
neutron number109
relative atomic mass
185.957946754 ± 0.00001774 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.64 ± 0.03 h
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
-2.55 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

திணிவெண்187
neutron number110
relative atomic mass
186.957542 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.5 ± 0.3 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.941 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

திணிவெண்188
neutron number111
relative atomic mass
187.958834999 ± 0.000010116 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
41.5 ± 0.5 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.484 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

திணிவெண்189
neutron number112
relative atomic mass
188.958722602 ± 0.0000135 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.2 ± 0.1 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

190Ir

திணிவெண்190
neutron number113
relative atomic mass
189.960543374 ± 0.00000147 Da
g-factor
0.01 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.78 ± 0.1 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
2.87 ± 0.16
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

திணிவெண்191
neutron number114
relative atomic mass
190.960591455 ± 0.000001406 Da
g-factor
0.10013333333333 ± 0.0004
natural abundance
37.3 ± 0.2
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.816 ± 0.009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

192Ir

திணிவெண்192
neutron number115
relative atomic mass
191.962602414 ± 0.00000141 Da
g-factor
0.47925 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
73.82 ± 0.014 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
2.15 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

திணிவெண்193
neutron number116
relative atomic mass
192.962923753 ± 0.000001425 Da
g-factor
0.10866666666667 ± 0.0004
natural abundance
62.7 ± 0.2
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.751 ± 0.009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

194Ir

திணிவெண்194
neutron number117
relative atomic mass
193.965075703 ± 0.000001429 Da
g-factor
0.39 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.35 ± 0.07 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.339 ± 0.012
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Ir

திணிவெண்195
neutron number118
relative atomic mass
194.965976898 ± 0.000001431 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.29 ± 0.17 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Ir

திணிவெண்196
neutron number119
relative atomic mass
195.968399669 ± 0.000041239 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
52 ± 1.1 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

197Ir

திணிவெண்197
neutron number120
relative atomic mass
196.969657217 ± 0.000021588 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.8 ± 0.5 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Ir

திணிவெண்198
neutron number121
relative atomic mass
197.972399 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.7 ± 0.4 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Ir

திணிவெண்199
neutron number122
relative atomic mass
198.973807097 ± 0.000044073 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 5 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Ir

திணிவெண்200
neutron number123
relative atomic mass
199.976844 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
43 ± 6 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

திணிவெண்201
neutron number124
relative atomic mass
200.978701 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21 ± 5 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Ir

திணிவெண்202
neutron number125
relative atomic mass
201.982136 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11 ± 3 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Ir

திணிவெண்203
neutron number126
relative atomic mass
202.984573 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

204Ir

திணிவெண்204
neutron number127
relative atomic mass
203.989726 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2011
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

திணிவெண்205
neutron number128
relative atomic mass
204.993988 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்S.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
location of discoveryEngland/France
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1804
சொற்பிறப்பியல்Latin: iris (rainbow).
pronunciationi-RID-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.001 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000054 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334