კრიპტონი

კრიპტონი (Kr)

chemical element with symbol Kr and atomic number 36; rare gas
Atomic Number36
Atomic Weight83.798
mass number84
Group18
Period4
Blockp
პროტონი36 p+
ნეიტრონი48 n0
ელექტრონი36 e-
Animated ბორის მოდელი of Kr (კრიპტონი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
117 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
Crystal Radius
Van der Waals radius
202 pm
density
0,003425 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
424,6 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
13,9996049 eV/particle
ionization energy of Kr (კრიპტონი)
აორთქლების კუთრი სითბო
9,05 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 8
ბორის მოდელი: Kr (კრიპტონი)
valence electron8
Lewis structure: Kr (კრიპტონი)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced ბორის მოდელი of Kr (კრიპტონი)
Orbital Diagram of Kr (კრიპტონი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
119,735 K
Melting Point
115,78 K
critical pressure
5,525 MPa
critical temperature
209,48 K
triple point
115,775 K
73,53 kPa
appearance
ფერი
Colorless
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
refractive index
1,000427
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0,0095 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,248 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,0000000165
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
1 120 m/s
კლასიფიცირება
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
402,4 kJ/mol
polarizability
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,013
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

mass number67
neutron number31
relative atomic mass
66,983305 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,4 ± 2,9 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2016
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

mass number68
neutron number32
relative atomic mass
67,972489 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,6 ± 3,3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2016
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

mass number69
neutron number33
relative atomic mass
68,965496 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27,9 ± 0,8 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

mass number70
neutron number34
relative atomic mass
69,955877 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45 ± 0,14 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

mass number71
neutron number35
relative atomic mass
70,950265695 ± 0,000138238 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
98,8 ± 0,3 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

mass number72
neutron number36
relative atomic mass
71,942092406 ± 0,0000086 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,16 ± 0,18 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

mass number73
neutron number37
relative atomic mass
72,939289193 ± 0,000007061 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27,3 ± 1 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

mass number74
neutron number38
relative atomic mass
73,933084016 ± 0,000002161 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,5 ± 0,11 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

mass number75
neutron number39
relative atomic mass
74,930945744 ± 0,0000087 Da
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,6 ± 0,07 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

mass number76
neutron number40
relative atomic mass
75,925910743 ± 0,000004308 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,8 ± 0,1 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

mass number77
neutron number41
relative atomic mass
76,924669999 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
72,6 ± 0,9 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

mass number78
neutron number42
relative atomic mass
77,920366341 ± 0,000000329 Da
g-factor
0
natural abundance
0,355 ± 0,003
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

79Kr

mass number79
neutron number43
relative atomic mass
78,920082919 ± 0,000003736 Da
g-factor
1,072 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35,04 ± 0,1 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

mass number80
neutron number44
relative atomic mass
79,91637794 ± 0,000000745 Da
g-factor
0
natural abundance
2,286 ± 0,01
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

81Kr

mass number81
neutron number45
relative atomic mass
80,916589703 ± 0,000001152 Da
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
229 ± 11 ky
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

82Kr

mass number82
neutron number46
relative atomic mass
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
g-factor
0
natural abundance
11,593 ± 0,031
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

83Kr

mass number83
neutron number47
relative atomic mass
82,914126516 ± 0,000000009 Da
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
natural abundance
11,5 ± 0,019
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

84Kr

mass number84
neutron number48
relative atomic mass
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
g-factor
0
natural abundance
56,987 ± 0,015
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

85Kr

mass number85
neutron number49
relative atomic mass
84,91252726 ± 0,000002147 Da
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,728 ± 0,007 y
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
აღმოჩენის თარიღი1940
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

86Kr

mass number86
neutron number50
relative atomic mass
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
g-factor
0
natural abundance
17,279 ± 0,041
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)

87Kr

mass number87
neutron number51
relative atomic mass
86,913354759 ± 0,000000264 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
76,3 ± 0,5 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
აღმოჩენის თარიღი1940
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

88Kr

mass number88
neutron number52
relative atomic mass
87,914447879 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,825 ± 0,019 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1939
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

89Kr

mass number89
neutron number53
relative atomic mass
88,917835449 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,22 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,15 ± 0,04 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
აღმოჩენის თარიღი1940
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

90Kr

mass number90
neutron number54
relative atomic mass
89,919527929 ± 0,000002 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,32 ± 0,09 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

91Kr

mass number91
neutron number55
relative atomic mass
90,923806309 ± 0,0000024 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,57 ± 0,04 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

mass number92
neutron number56
relative atomic mass
91,926173092 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,84 ± 0,008 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

mass number93
neutron number57
relative atomic mass
92,931147172 ± 0,0000027 Da
g-factor
-0,826 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,287 ± 0,01 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

mass number94
neutron number58
relative atomic mass
93,934140452 ± 0,000013 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
212 ± 4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

mass number95
neutron number59
relative atomic mass
94,939710922 ± 0,00002 Da
g-factor
-0,82 ± 0,006
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
114 ± 3 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

mass number96
neutron number60
relative atomic mass
95,943014473 ± 0,000020695 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
80 ± 8 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

mass number97
neutron number61
relative atomic mass
96,949088782 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
62,2 ± 3,2 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

mass number98
neutron number62
relative atomic mass
97,952635 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
42,8 ± 3,6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

mass number99
neutron number63
relative atomic mass
98,958776 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
40 ± 11 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

mass number100
neutron number64
relative atomic mass
99,962995 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12 ± 8 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

mass number101
neutron number65
relative atomic mass
100,969318 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

ისტორია

აღმომჩენიSir William Ramsey, M.W. Travers
location of discoveryGreat Britain
აღმოჩენის თარიღი1898
ეტიმოლოგიაGreek: kryptos (hidden).
pronunciationKRIP-ton (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0001 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00021 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
natural abundance (მზე)
Abundance in Universe
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844