لانتانوم

لانتانوم (La)

chemical element with symbol La and atomic number 57
عدد اتمی57
عدد جرمی138.90547
عدد جرمی139
گروه3
تناوب6
بلوکd
پروتون57 p+
نوترون82 n0
الکترون57 e-
Animated مدل بور of La (لانتانوم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۹۵ pm
حجم مولی
۲۲٫۵ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۸۰ pm
Metallic Radius
۱۶۹ pm
شعاع یونی
۱۰۳٫۲ pm
Crystal Radius
۱۱۷٫۲ pm
شعاع واندروالسی
۲۴۳ pm
density
۶٫۱۵ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: لانتانوم0255075100125150175200225250pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۱٬۰۱۳ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۰٫۴۷ eV/particle
ionization energy
۵٫۵۷۶۹ eV/particle
ionization energy of La (لانتانوم)
آنتالپی تبخیر
۴۰۲ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۸٫۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۳۱ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 9, 2
مدل بور: La (لانتانوم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: La (لانتانوم)
آرایش اتمی[Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2
Enhanced مدل بور of La (لانتانوم)
Orbital Diagram of La (لانتانوم)
عدد اکسایش0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.1
Electrophilicity Index
۰٫۸۹۴۹۹۰۱۰۱۸۷۱۹۷۷ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۷۳۷٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۱۹۳٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۳٫۴ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۲۱ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۷٫۱۱ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۹۵ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱٫۶ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۶۱ m Ω
ابررسانایی
۴٫۸۸ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۱ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۲۸ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۶۷۶۱
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۷۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۲٫۵ MPa
مدول حجمی
۲۸ GPa
مدول برشی
۱۴ GPa
مدول یانگ
۳۷ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۸
سرعت صوت
۲٬۴۷۵ m/s
دسته‌بندی
دستهلانتانیدها, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۹۹۱٫۹ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۲۱۵ ± ۲۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۸٫۹۸
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۲۳
عدد کوانتومی2D3/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های لانتان

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition13999.91%13999.91%1380.09%1380.09%

116La

عدد جرمی116
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۵۷۰۰۵ ± ۰٫۰۰۰۳۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

117La

عدد جرمی117
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۵۰۳۲۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۷ ± ۱٫۸ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2001
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

118La

عدد جرمی118
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۴۶۷۳۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

119La

عدد جرمی119
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۴۰۹۳۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

120La

عدد جرمی120
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۳۸۱۹۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸ ± ۰٫۲ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1984
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

121La

عدد جرمی121
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۳۳۲۳۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳ ± ۰٫۲ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1988
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

122La

عدد جرمی122
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۳۰۷۱ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۶ ± ۰٫۵ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1984
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

123La

عدد جرمی123
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۲۶۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷ ± ۳ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

عدد جرمی124
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۲۴۵۷۴۲۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۶۰۸۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹٫۲۱ ± ۰٫۱۷ s
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

عدد جرمی125
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۲۰۸۱۵۹۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۹۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴٫۸ ± ۱٫۲ s
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

عدد جرمی126
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۱۹۵۱۲۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۹۷۱۶۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۴ ± ۲ s
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

عدد جرمی127
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۱۶۳۷۵۰۸۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۹۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱ ± ۰٫۱ m
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

عدد جرمی128
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۱۵۵۹۲۱۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۵۸۴۵۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱۸ ± ۰٫۱۴ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

عدد جرمی129
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۱۲۶۹۵۵۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۹۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۶ ± ۰٫۲ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

عدد جرمی130
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۱۲۳۶۹۴۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۸۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷ ± ۰٫۱ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

عدد جرمی131
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۱۰۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹ ± ۲ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

عدد جرمی132
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۱۰۱۱۹۰۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳۹۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۵۹ ± ۰٫۰۴ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

عدد جرمی133
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۰۸۲۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۹۱۲ ± ۰٫۰۰۸ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

عدد جرمی134
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۰۸۵۱۴۰۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۳۹۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۴۵ ± ۰٫۱۶ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

عدد جرمی135
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۰۶۹۸۴۴۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۱۲۶ Da
g-factor
۱٫۴۸ ± ۰٫۰۳۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۹۱ ± ۰٫۰۲ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۴ ± ۰٫۴
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

عدد جرمی136
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۰۷۶۳۴۹۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۵۷۰۸۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۸۷ ± ۰٫۰۳ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

عدد جرمی137
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۰۶۴۵۰۴۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۶ Da
g-factor
۰٫۷۷۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱ ± ۰٫۰۰۱۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰ ± ۲۰ ky
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۱ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

138La

عدد جرمی138
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۰۷۱۲۴۰۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۴۶ Da
g-factor
۰٫۷۴۱۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۴
natural abundance
۰٫۰۸۸۸۱ ± ۰٫۰۰۰۷۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۳ ± ۱ Gy
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۹ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

عدد جرمی139
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۰۶۳۶۲۹۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۵۱ Da
g-factor
۰٫۷۹۴۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
۹۹٫۹۱۱۱۹ ± ۰٫۰۰۰۷۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۰۶ ± ۰٫۰۰۴
تاریخ کشف1924
پاریته+

140La

عدد جرمی140
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۰۹۴۸۷۲۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۵۱ Da
g-factor
۰٫۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰٫۲۸۹ ± ۰٫۰۰۴ h
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۸۷ ± ۰٫۰۱۳
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

141La

عدد جرمی141
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۱۰۹۷۱۱۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۹۲ ± ۰٫۰۳ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

142La

عدد جرمی142
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۱۴۰۹۰۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۷۴۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۱٫۱ ± ۰٫۵ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1953
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

143La

عدد جرمی143
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۱۶۰۷۹۴۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۸۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۲ ± ۰٫۱ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

144La

عدد جرمی144
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۱۹۶۴۵۵۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۸۸۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴ ± ۰٫۷ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

145La

عدد جرمی145
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۲۱۸۰۸۰۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۸ ± ۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

146La

عدد جرمی146
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۲۵۶۸۸۰۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۹۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۹ ± ۰٫۱ s
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

147La

عدد جرمی147
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۲۸۴۱۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۰۲۶ ± ۰٫۰۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

عدد جرمی148
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۳۲۶۷۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴۱۴ ± ۰٫۰۲۵ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

عدد جرمی149
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۳۵۳۵۱۲۵۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۴۹۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۷۱ ± ۰٫۰۲۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

عدد جرمی150
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۳۹۵۴۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰۴ ± ۱۵ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

عدد جرمی151
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۴۲۷۶۹ ± ۰٫۰۰۰۴۶۷۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶۵ ± ۲۴ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152La

عدد جرمی152
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۴۷۰۸۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸۷ ± ۱۶ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153La

عدد جرمی153
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۵۲٫۹۵۰۵۵۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۵ ± ۱۸ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154La

عدد جرمی154
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۵۳٫۹۵۵۴۱۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶۱ ± ۱۵ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2017
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

155La

عدد جرمی155
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۵۴٫۹۵۹۲۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۱ ± ۲۸ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2016
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

156La

عدد جرمی156
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۵۵٫۹۶۴۵۱۹ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۴ ± ۷۸ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2017
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157La

عدد جرمی157
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۵۶٫۹۶۸۷۹۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lanthan 1-cropflipped

تاریخ

کاشفCarl Mosander
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1839
ریشه‌شناسیGreek: lanthanein (to be hidden).
pronunciationLAN-the-nem (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۳۹ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۳۴ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۲۸ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688