ლანთანი

ლანთანი (La)

chemical element with symbol La and atomic number 57
Atomic Number57
Atomic Weight138.90547
mass number139
Group3
Period6
Blockd
პროტონი57 p+
ნეიტრონი82 n0
ელექტრონი57 e-
Animated ბორის მოდელი of La (ლანთანი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
195 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
180 pm
Metallic Radius
169 pm
იონური რადიუსი
103,2 pm
Crystal Radius
117,2 pm
Van der Waals radius
243 pm
density
6,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ლანთანი0255075100125150175200225250pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
1 013 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
ionization energy of La (ლანთანი)
აორთქლების კუთრი სითბო
402 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
8,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
431 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 18, 9, 2
ბორის მოდელი: La (ლანთანი)
valence electron2
Lewis structure: La (ლანთანი)
electron configuration[Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of La (ლანთანი)
Orbital Diagram of La (ლანთანი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
1.1
Electrophilicity Index
0,894990101871977 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 737,15 K
Melting Point
1 193,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
13,4 W/(m K)
thermal expansion
0,0000121 1/K
molar heat capacity
27,11 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,195 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,6 MS/m
electrical resistivity
0,00000061 m Ω
ზეგამტარობა
4,88 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,000000011 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000001528 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,00006761
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
2,5 MPa
bulk modulus
28 GPa
shear modulus
14 GPa
Young's modulus
37 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,28
speed of sound
2 475 m/s
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
991,9 kJ/mol
polarizability
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
8,98
Neutron Mass Absorption
0,0023
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lanthanum

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition13999.91%13999.91%1380.09%1380.09%

116La

mass number116
neutron number59
relative atomic mass
115,957005 ± 0,000345 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

117La

mass number117
neutron number60
relative atomic mass
116,950326 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,7 ± 1,8 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2001
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

118La

mass number118
neutron number61
relative atomic mass
117,946731 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

119La

mass number119
neutron number62
relative atomic mass
118,940934 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

120La

mass number120
neutron number63
relative atomic mass
119,938196 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,8 ± 0,2 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1984
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

121La

mass number121
neutron number64
relative atomic mass
120,933236 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,3 ± 0,2 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1988
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

122La

mass number122
neutron number65
relative atomic mass
121,93071 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,6 ± 0,5 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1984
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

123La

mass number123
neutron number66
relative atomic mass
122,9263 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17 ± 3 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

mass number124
neutron number67
relative atomic mass
123,924574275 ± 0,000060836 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29,21 ± 0,17 s
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

mass number125
neutron number68
relative atomic mass
124,920815931 ± 0,000027909 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,8 ± 1,2 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

mass number126
neutron number69
relative atomic mass
125,919512667 ± 0,000097163 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
54 ± 2 s
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1961
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

mass number127
neutron number70
relative atomic mass
126,916375083 ± 0,000027912 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,1 ± 0,1 m
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

mass number128
neutron number71
relative atomic mass
127,915592123 ± 0,000058452 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,18 ± 0,14 m
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

mass number129
neutron number72
relative atomic mass
128,912695592 ± 0,000022913 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,6 ± 0,2 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

mass number130
neutron number73
relative atomic mass
129,912369413 ± 0,000027854 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,7 ± 0,1 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1961
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

mass number131
neutron number74
relative atomic mass
130,91007 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
59 ± 2 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

mass number132
neutron number75
relative atomic mass
131,910119047 ± 0,000039032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,59 ± 0,04 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

mass number133
neutron number76
relative atomic mass
132,908218 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,912 ± 0,008 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

mass number134
neutron number77
relative atomic mass
133,908514011 ± 0,000021395 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,45 ± 0,16 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

mass number135
neutron number78
relative atomic mass
134,906984427 ± 0,000010126 Da
g-factor
1,48 ± 0,036
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,91 ± 0,02 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,4
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

mass number136
neutron number79
relative atomic mass
135,907634962 ± 0,000057081 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,87 ± 0,03 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

mass number137
neutron number80
relative atomic mass
136,906450438 ± 0,00000176 Da
g-factor
0,77028571428571 ± 0,0017142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
60 ± 20 ky
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

138La

mass number138
neutron number81
relative atomic mass
137,907124041 ± 0,000000446 Da
g-factor
0,74168 ± 0,00004
natural abundance
0,08881 ± 0,00071
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
103 ± 1 Gy
სპინი5
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

mass number139
neutron number82
relative atomic mass
138,906362927 ± 0,000000651 Da
g-factor
0,79402857142857 ± 0,000057142857142857
natural abundance
99,91119 ± 0,00071
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,206 ± 0,004
აღმოჩენის თარიღი1924
parity+

140La

mass number140
neutron number83
relative atomic mass
139,909487285 ± 0,000000651 Da
g-factor
0,24333333333333 ± 0,005
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
40,289 ± 0,004 h
სპინი3
nuclear quadrupole moment
0,087 ± 0,013
აღმოჩენის თარიღი1935
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

141La

mass number141
neutron number84
relative atomic mass
140,910971155 ± 0,00000443 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,92 ± 0,03 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

142La

mass number142
neutron number85
relative atomic mass
141,91409076 ± 0,000006748 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
91,1 ± 0,5 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1953
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

143La

mass number143
neutron number86
relative atomic mass
142,916079482 ± 0,000007868 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,2 ± 0,1 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

144La

mass number144
neutron number87
relative atomic mass
143,919645589 ± 0,000013888 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
44 ± 0,7 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

145La

mass number145
neutron number88
relative atomic mass
144,921808065 ± 0,00001317 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24,8 ± 2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

146La

mass number146
neutron number89
relative atomic mass
145,925688017 ± 0,000001797 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,9 ± 0,1 s
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

147La

mass number147
neutron number90
relative atomic mass
146,9284178 ± 0,0000115 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,026 ± 0,02 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

mass number148
neutron number91
relative atomic mass
147,9326794 ± 0,0000209 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,414 ± 0,025 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1969
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

mass number149
neutron number92
relative atomic mass
148,935351259 ± 0,00021499 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,071 ± 0,022 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

mass number150
neutron number93
relative atomic mass
149,9395475 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
504 ± 15 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1993
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

mass number151
neutron number94
relative atomic mass
150,942769 ± 0,0004675 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
465 ± 24 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152La

mass number152
neutron number95
relative atomic mass
151,947085 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
287 ± 16 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153La

mass number153
neutron number96
relative atomic mass
152,950553 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
245 ± 18 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154La

mass number154
neutron number97
relative atomic mass
153,955416 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
161 ± 15 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2017
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

155La

mass number155
neutron number98
relative atomic mass
154,95928 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
101 ± 28 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2016
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

156La

mass number156
neutron number99
relative atomic mass
155,964519 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
84 ± 78 ms
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2017
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157La

mass number157
neutron number100
relative atomic mass
156,968792 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lanthan 1-cropflipped

ისტორია

აღმომჩენიCarl Mosander
location of discoverySweden
აღმოჩენის თარიღი1839
ეტიმოლოგიაGreek: lanthanein (to be hidden).
pronunciationLAN-the-nem (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
0,0000034 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000028 %
natural abundance (მზე)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688