லந்தானம்

லந்தானம் (La)

chemical element with symbol La and atomic number 57
Atomic Number57
Atomic Weight138.90547
திணிவெண்139
Group3
Period6
Blockd
நேர்மின்னி57 p+
நொதுமி82 n0
எதிர்மின்னி57 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of La (லந்தானம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
195 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
180 pm
Metallic Radius
169 pm
ionic radius
103.2 pm
Crystal Radius
117.2 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
243 pm
அடர்த்தி
6.15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: லந்தானம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
1,013 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of La (லந்தானம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
402 kJ/mol
enthalpy of fusion
8.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
431 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 18, 9, 2
போர் அணு மாதிரி: La (லந்தானம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: La (லந்தானம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of La (லந்தானம்)
Orbital Diagram of La (லந்தானம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.1
Electrophilicity Index
0.894990101871977 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,737.15 K
Melting Point
1,193.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
13.4 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000121 1/K
molar heat capacity
27.11 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.195 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.6 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000061 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
4.88 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.000000011 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000001528 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.00006761
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
அமுங்குமை
28 GPa
shear modulus
14 GPa
யங்கின் மட்டு
37 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.28
ஒலியின் விரைவு
2,475 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
991.9 kJ/mol
polarizability
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
8.98
Neutron Mass Absorption
0.0023
குவாண்டம் எண்2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lanthanum

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition13999.91%13999.91%1380.09%1380.09%

116La

திணிவெண்116
neutron number59
relative atomic mass
115.957005 ± 0.000345 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

117La

திணிவெண்117
neutron number60
relative atomic mass
116.950326 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.7 ± 1.8 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2001
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

118La

திணிவெண்118
neutron number61
relative atomic mass
117.946731 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

119La

திணிவெண்119
neutron number62
relative atomic mass
118.940934 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

120La

திணிவெண்120
neutron number63
relative atomic mass
119.938196 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.8 ± 0.2 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

121La

திணிவெண்121
neutron number64
relative atomic mass
120.933236 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.3 ± 0.2 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

122La

திணிவெண்122
neutron number65
relative atomic mass
121.93071 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.6 ± 0.5 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

123La

திணிவெண்123
neutron number66
relative atomic mass
122.9263 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17 ± 3 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

திணிவெண்124
neutron number67
relative atomic mass
123.924574275 ± 0.000060836 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29.21 ± 0.17 s
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

திணிவெண்125
neutron number68
relative atomic mass
124.920815931 ± 0.000027909 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.8 ± 1.2 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

திணிவெண்126
neutron number69
relative atomic mass
125.919512667 ± 0.000097163 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ± 2 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

திணிவெண்127
neutron number70
relative atomic mass
126.916375083 ± 0.000027912 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.1 ± 0.1 m
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

திணிவெண்128
neutron number71
relative atomic mass
127.915592123 ± 0.000058452 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.18 ± 0.14 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

திணிவெண்129
neutron number72
relative atomic mass
128.912695592 ± 0.000022913 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.6 ± 0.2 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

திணிவெண்130
neutron number73
relative atomic mass
129.912369413 ± 0.000027854 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.7 ± 0.1 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

திணிவெண்131
neutron number74
relative atomic mass
130.91007 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
59 ± 2 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

திணிவெண்132
neutron number75
relative atomic mass
131.910119047 ± 0.000039032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.59 ± 0.04 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

திணிவெண்133
neutron number76
relative atomic mass
132.908218 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.912 ± 0.008 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

திணிவெண்134
neutron number77
relative atomic mass
133.908514011 ± 0.000021395 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.45 ± 0.16 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

திணிவெண்135
neutron number78
relative atomic mass
134.906984427 ± 0.000010126 Da
g-factor
1.48 ± 0.036
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.91 ± 0.02 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.4
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

திணிவெண்136
neutron number79
relative atomic mass
135.907634962 ± 0.000057081 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.87 ± 0.03 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

திணிவெண்137
neutron number80
relative atomic mass
136.906450438 ± 0.00000176 Da
g-factor
0.77028571428571 ± 0.0017142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 20 ky
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

138La

திணிவெண்138
neutron number81
relative atomic mass
137.907124041 ± 0.000000446 Da
g-factor
0.74168 ± 0.00004
natural abundance
0.08881 ± 0.00071
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
103 ± 1 Gy
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

திணிவெண்139
neutron number82
relative atomic mass
138.906362927 ± 0.000000651 Da
g-factor
0.79402857142857 ± 0.000057142857142857
natural abundance
99.91119 ± 0.00071
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.206 ± 0.004
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity+

140La

திணிவெண்140
neutron number83
relative atomic mass
139.909487285 ± 0.000000651 Da
g-factor
0.24333333333333 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
40.289 ± 0.004 h
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.087 ± 0.013
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

141La

திணிவெண்141
neutron number84
relative atomic mass
140.910971155 ± 0.00000443 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.92 ± 0.03 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

142La

திணிவெண்142
neutron number85
relative atomic mass
141.91409076 ± 0.000006748 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
91.1 ± 0.5 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

143La

திணிவெண்143
neutron number86
relative atomic mass
142.916079482 ± 0.000007868 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.2 ± 0.1 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

144La

திணிவெண்144
neutron number87
relative atomic mass
143.919645589 ± 0.000013888 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
44 ± 0.7 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

145La

திணிவெண்145
neutron number88
relative atomic mass
144.921808065 ± 0.00001317 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.8 ± 2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

146La

திணிவெண்146
neutron number89
relative atomic mass
145.925688017 ± 0.000001797 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.9 ± 0.1 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

147La

திணிவெண்147
neutron number90
relative atomic mass
146.9284178 ± 0.0000115 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.026 ± 0.02 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

திணிவெண்148
neutron number91
relative atomic mass
147.9326794 ± 0.0000209 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.414 ± 0.025 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

திணிவெண்149
neutron number92
relative atomic mass
148.935351259 ± 0.00021499 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.071 ± 0.022 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

திணிவெண்150
neutron number93
relative atomic mass
149.9395475 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
504 ± 15 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

திணிவெண்151
neutron number94
relative atomic mass
150.942769 ± 0.0004675 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
465 ± 24 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152La

திணிவெண்152
neutron number95
relative atomic mass
151.947085 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
287 ± 16 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153La

திணிவெண்153
neutron number96
relative atomic mass
152.950553 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
245 ± 18 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154La

திணிவெண்154
neutron number97
relative atomic mass
153.955416 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
161 ± 15 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

155La

திணிவெண்155
neutron number98
relative atomic mass
154.95928 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
101 ± 28 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

156La

திணிவெண்156
neutron number99
relative atomic mass
155.964519 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
84 ± 78 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157La

திணிவெண்157
neutron number100
relative atomic mass
156.968792 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lanthan 1-cropflipped

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Carl Mosander
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1839
சொற்பிறப்பியல்Greek: lanthanein (to be hidden).
pronunciationLAN-the-nem (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0000034 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000028 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688