મૅગ્નેશિયમનો

મૅગ્નેશિયમનો (Mg)

chemical element, symbol Mg and atomic number 12
Atomic Number12
Atomic Weight24.305
mass number24
Group2
Period3
Blocks
પ્રોટોન12 p+
neutron12 n0
ઈલેક્ટ્રોન12 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Mg (મૅગ્નેશિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
150 pm
molar volume
Covalent Radius
139 pm
Metallic Radius
136 pm
ionic radius
57 pm
Crystal Radius
71 pm
Van der Waals radius
173 pm
density
1.74 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: મૅગ્નેશિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
819.6 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7.646235 eV/particle
ionization energy of Mg (મૅગ્નેશિયમનો)
enthalpy of vaporization
131.8 kJ/mol
enthalpy of fusion
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
147.1 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Mg (મૅગ્નેશિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Mg (મૅગ્નેશિયમનો)
electron configuration[Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Mg (મૅગ્નેશિયમનો)
Orbital Diagram of Mg (મૅગ્નેશિયમનો)
oxidation number0, 1, 2
વિદ્યુતઋણતા
1.31
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,363.15 K
Melting Point
923.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearanceshiny grey solid
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000248 1/K
molar heat capacity
24.869 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
1.023 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
23 MS/m
electrical resistivity
0.00000004399999999999 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000069 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000168 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000012
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
bulk modulus
45 GPa
shear modulus
17 GPa
Young's modulus
45 GPa
Poisson's ratio
0.29
અવાજની ઝડપ
4,602 m/s
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
797.3 kJ/mol
polarizability
71.2 ± 0.4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.063
Neutron Mass Absorption
0.0001
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Magnesium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2478.96%2478.96%2611.02%2611.02%2510.01%2510.01%

19Mg

mass number19
neutron number7
relative atomic mass
19.03417992 ± 0.000064413 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5 ± 3 ps
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2007
પૅરિટી-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

20Mg

mass number20
neutron number8
relative atomic mass
20.018763075 ± 0.000002 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
90.4 ± 0.5 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

mass number21
neutron number9
relative atomic mass
21.011705764 ± 0.00000081 Da
g-factor
-0.3932 ± 0.0028
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
120 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

mass number22
neutron number10
relative atomic mass
21.999570597 ± 0.00000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.8745 ± 0.0007 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

mass number23
neutron number11
relative atomic mass
22.994123768 ± 0.000000034 Da
g-factor
-0.35753333333333 ± 0.0002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.3039 ± 0.0032 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.114 ± 0.003
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

mass number24
neutron number12
relative atomic mass
23.985041689 ± 0.000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
78.965 ± 0.049
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

25Mg

mass number25
neutron number13
relative atomic mass
24.985836966 ± 0.00000005 Da
g-factor
-0.342132 ± 0.000012
natural abundance
10.011 ± 0.013
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.199 ± 0.002
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

26Mg

mass number26
neutron number14
relative atomic mass
25.982592972 ± 0.000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
11.025 ± 0.038
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

27Mg

mass number27
neutron number15
relative atomic mass
26.984340647 ± 0.00000005 Da
g-factor
-0.8212 ± 0.003
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.435 ± 0.027 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

28Mg

mass number28
neutron number16
relative atomic mass
27.983875426 ± 0.00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20.915 ± 0.009 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

29Mg

mass number29
neutron number17
relative atomic mass
28.988607163 ± 0.000000369 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.3 ± 0.12 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.16 ± 0.04
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

30Mg

mass number30
neutron number18
relative atomic mass
29.990465454 ± 0.00000139 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
317 ± 4 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

mass number31
neutron number19
relative atomic mass
30.996648232 ± 0.0000033 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
270 ± 2 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

mass number32
neutron number20
relative atomic mass
31.999110138 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80.4 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

mass number33
neutron number21
relative atomic mass
33.005327862 ± 0.000002859 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
92 ± 1.2 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.13 ± 0.09
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)

34Mg

mass number34
neutron number22
relative atomic mass
34.008935455 ± 0.0000074 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
44.9 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

mass number35
neutron number23
relative atomic mass
35.01679 ± 0.0002895 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.3 ± 0.6 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)

36Mg

mass number36
neutron number24
relative atomic mass
36.021879 ± 0.000741 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.9 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

37Mg

mass number37
neutron number25
relative atomic mass
37.030286265 ± 0.00075035 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8 ± 4 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Mg

mass number38
neutron number26
relative atomic mass
38.03658 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

39Mg

mass number39
neutron number27
relative atomic mass
39.045921 ± 0.000551 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
n (neutron emission)
β (β decay)

40Mg

mass number40
neutron number28
relative atomic mass
40.053194 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2007
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Mg

mass number41
neutron number29
relative atomic mass
41.062373 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Magnesium crystals

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકSir Humphrey Davy
શોધનું સ્થળEngland
શોધની તારીખ1808
etymologyFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
ઉચ્ચારmag-NEE-zih-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
23,300 mg/kg
natural abundance (ocean)
1,290 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.027 %
natural abundance (ઉલ્કા)
12 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.07 %
Abundance in Universe
0.06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925