மக்னீசியம்

மக்னீசியம் (Mg)

அணு எண் 12 கொண்ட தனிமம்
Atomic Number12
Atomic Weight24.305
திணிவெண்24
Group2
Period3
Blocks
நேர்மின்னி12 p+
நொதுமி12 n0
எதிர்மின்னி12 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Mg (மக்னீசியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
150 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
139 pm
Metallic Radius
136 pm
ionic radius
57 pm
Crystal Radius
71 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
173 pm
அடர்த்தி
1.74 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: மக்னீசியம்0102030405060708090100110120130140150160170180pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
819.6 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
7.646235 eV/particle
ionization energy of Mg (மக்னீசியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
131.8 kJ/mol
enthalpy of fusion
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
147.1 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Mg (மக்னீசியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Mg (மக்னீசியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Mg (மக்னீசியம்)
Orbital Diagram of Mg (மக்னீசியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.31
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,363.15 K
Melting Point
923.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearanceshiny grey solid
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000248 1/K
molar heat capacity
24.869 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
1.023 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
23 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000004399999999999 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000069 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000168 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.000012
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
அமுங்குமை
45 GPa
shear modulus
17 GPa
யங்கின் மட்டு
45 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.29
ஒலியின் விரைவு
4,602 m/s
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
797.3 kJ/mol
polarizability
71.2 ± 0.4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.063
Neutron Mass Absorption
0.0001
குவாண்டம் எண்1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Magnesium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2478.96%2478.96%2611.02%2611.02%2510.01%2510.01%

19Mg

திணிவெண்19
neutron number7
relative atomic mass
19.03417992 ± 0.000064413 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5 ± 3 ps
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

20Mg

திணிவெண்20
neutron number8
relative atomic mass
20.018763075 ± 0.000002 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
90.4 ± 0.5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

திணிவெண்21
neutron number9
relative atomic mass
21.011705764 ± 0.00000081 Da
g-factor
-0.3932 ± 0.0028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
120 ± 0.4 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

திணிவெண்22
neutron number10
relative atomic mass
21.999570597 ± 0.00000017 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.8745 ± 0.0007 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

திணிவெண்23
neutron number11
relative atomic mass
22.994123768 ± 0.000000034 Da
g-factor
-0.35753333333333 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.3039 ± 0.0032 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.114 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

திணிவெண்24
neutron number12
relative atomic mass
23.985041689 ± 0.000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
78.965 ± 0.049
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

25Mg

திணிவெண்25
neutron number13
relative atomic mass
24.985836966 ± 0.00000005 Da
g-factor
-0.342132 ± 0.000012
natural abundance
10.011 ± 0.013
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.199 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

26Mg

திணிவெண்26
neutron number14
relative atomic mass
25.982592972 ± 0.000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
11.025 ± 0.038
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

27Mg

திணிவெண்27
neutron number15
relative atomic mass
26.984340647 ± 0.00000005 Da
g-factor
-0.8212 ± 0.003
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.435 ± 0.027 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

28Mg

திணிவெண்28
neutron number16
relative atomic mass
27.983875426 ± 0.00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.915 ± 0.009 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

29Mg

திணிவெண்29
neutron number17
relative atomic mass
28.988607163 ± 0.000000369 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.3 ± 0.12 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-0.16 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

30Mg

திணிவெண்30
neutron number18
relative atomic mass
29.990465454 ± 0.00000139 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
317 ± 4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

திணிவெண்31
neutron number19
relative atomic mass
30.996648232 ± 0.0000033 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
270 ± 2 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

திணிவெண்32
neutron number20
relative atomic mass
31.999110138 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
80.4 ± 0.4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

திணிவெண்33
neutron number21
relative atomic mass
33.005327862 ± 0.000002859 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
92 ± 1.2 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.13 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)

34Mg

திணிவெண்34
neutron number22
relative atomic mass
34.008935455 ± 0.0000074 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
44.9 ± 0.4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

திணிவெண்35
neutron number23
relative atomic mass
35.01679 ± 0.0002895 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.3 ± 0.6 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)

36Mg

திணிவெண்36
neutron number24
relative atomic mass
36.021879 ± 0.000741 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.9 ± 1.3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

37Mg

திணிவெண்37
neutron number25
relative atomic mass
37.030286265 ± 0.00075035 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8 ± 4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Mg

திணிவெண்38
neutron number26
relative atomic mass
38.03658 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

39Mg

திணிவெண்39
neutron number27
relative atomic mass
39.045921 ± 0.000551 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
β (β decay)

40Mg

திணிவெண்40
neutron number28
relative atomic mass
40.053194 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Mg

திணிவெண்41
neutron number29
relative atomic mass
41.062373 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Magnesium crystals

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir Humphrey Davy
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1808
சொற்பிறப்பியல்From Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
pronunciationmag-NEE-zih-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
23,300 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
1,290 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.027 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
12 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.07 %
Abundance in Universe
0.06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925