மொலிப்டெனம்

மொலிப்டெனம் (Mo)

chemical element with symbol Mo and atomic number 42
Atomic Number42
Atomic Weight95.95
திணிவெண்98
Group6
Period5
Blockd
நேர்மின்னி42 p+
நொதுமி56 n0
எதிர்மின்னி42 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Mo (மொலிப்டெனம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
145 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
138 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
69 pm
Crystal Radius
83 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
217 pm
அடர்த்தி
10.2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: மொலிப்டெனம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
7.09243 eV/particle
ionization energy of Mo (மொலிப்டெனம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
590 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
658.98 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 13, 1
போர் அணு மாதிரி: Mo (மொலிப்டெனம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Mo (மொலிப்டெனம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Mo (மொலிப்டெனம்)
Orbital Diagram of Mo (மொலிப்டெனம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.16
Electrophilicity Index
1.2111478608972754 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,912.15 K
Melting Point
2,895.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancegray metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000048 1/K
molar heat capacity
24.06 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.251 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
20 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000004999999999997 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.915 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000117 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000001122 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0001203
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3.15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
5.5 MPa
அமுங்குமை
230 GPa
shear modulus
120 GPa
யங்கின் மட்டு
329 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.31
ஒலியின் விரைவு
6,190 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2.6
Neutron Mass Absorption
0.0009
குவாண்டம் எண்7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Molybdenum

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

திணிவெண்81
neutron number39
relative atomic mass
80.966226 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

திணிவெண்82
neutron number40
relative atomic mass
81.956661 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

திணிவெண்83
neutron number41
relative atomic mass
82.950252 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23 ± 19 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

திணிவெண்84
neutron number42
relative atomic mass
83.941846 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

திணிவெண்85
neutron number43
relative atomic mass
84.938260736 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.2 ± 0.2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

திணிவெண்86
neutron number44
relative atomic mass
85.931174092 ± 0.000003147 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.1 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

திணிவெண்87
neutron number45
relative atomic mass
86.928196198 ± 0.000003067 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.1 ± 0.3 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

திணிவெண்88
neutron number46
relative atomic mass
87.921967779 ± 0.0000041 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

திணிவெண்89
neutron number47
relative atomic mass
88.919468149 ± 0.0000042 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.11 ± 0.1 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

திணிவெண்90
neutron number48
relative atomic mass
89.91393127 ± 0.000003717 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.56 ± 0.09 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

திணிவெண்91
neutron number49
relative atomic mass
90.91174519 ± 0.000006696 Da
g-factor
-0.20688888888889 ± 0.00066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.49 ± 0.01 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

திணிவெண்92
neutron number50
relative atomic mass
91.906807153 ± 0.000000168 Da
g-factor
0
natural abundance
14.649 ± 0.106
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

93Mo

திணிவெண்93
neutron number51
relative atomic mass
92.906808772 ± 0.000000193 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4 ± 0.8 ky
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1946
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

94Mo

திணிவெண்94
neutron number52
relative atomic mass
93.905083586 ± 0.000000151 Da
g-factor
0
natural abundance
9.187 ± 0.033
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

95Mo

திணிவெண்95
neutron number53
relative atomic mass
94.905837436 ± 0.000000132 Da
g-factor
natural abundance
15.873 ± 0.03
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.022 ± 0.001
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

96Mo

திணிவெண்96
neutron number54
relative atomic mass
95.90467477 ± 0.000000128 Da
g-factor
0
natural abundance
16.673 ± 0.008
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

97Mo

திணிவெண்97
neutron number55
relative atomic mass
96.906016903 ± 0.000000176 Da
g-factor
natural abundance
9.582 ± 0.015
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.255 ± 0.013
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

98Mo

திணிவெண்98
neutron number56
relative atomic mass
97.905403609 ± 0.000000186 Da
g-factor
0
natural abundance
24.292 ± 0.08
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

99Mo

திணிவெண்99
neutron number57
relative atomic mass
98.907707299 ± 0.000000245 Da
g-factor
0.75 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
65.932 ± 0.005 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Mo

திணிவெண்100
neutron number58
relative atomic mass
99.907467982 ± 0.000000322 Da
g-factor
0
natural abundance
9.744 ± 0.065
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.07 ± 0.14 Ey
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1930
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

101Mo

திணிவெண்101
neutron number59
relative atomic mass
100.910337648 ± 0.000000331 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.61 ± 0.03 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Mo

திணிவெண்102
neutron number60
relative atomic mass
101.910293725 ± 0.000008916 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.3 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Mo

திணிவெண்103
neutron number61
relative atomic mass
102.913091954 ± 0.0000099 Da
g-factor
-0.18 ± 0.013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
67.5 ± 1.5 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

104Mo

திணிவெண்104
neutron number62
relative atomic mass
103.913747443 ± 0.000009566 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

105Mo

திணிவெண்105
neutron number63
relative atomic mass
104.916981989 ± 0.000009721 Da
g-factor
-0.22 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.3 ± 0.8 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Mo

திணிவெண்106
neutron number64
relative atomic mass
105.918273231 ± 0.000009801 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.73 ± 0.12 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Mo

திணிவெண்107
neutron number65
relative atomic mass
106.92211977 ± 0.000009901 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 0.5 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Mo

திணிவெண்108
neutron number66
relative atomic mass
107.924047508 ± 0.000009901 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.105 ± 0.01 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

திணிவெண்109
neutron number67
relative atomic mass
108.928438318 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
700 ± 14 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

திணிவெண்110
neutron number68
relative atomic mass
109.930717956 ± 0.000026 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
292 ± 7 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

திணிவெண்111
neutron number69
relative atomic mass
110.935651966 ± 0.000013503 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
193.6 ± 4.4 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

திணிவெண்112
neutron number70
relative atomic mass
111.938293 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
125 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

திணிவெண்113
neutron number71
relative atomic mass
112.943478 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
80 ± 2 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

திணிவெண்114
neutron number72
relative atomic mass
113.946666 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
58 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

திணிவெண்115
neutron number73
relative atomic mass
114.952174 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.5 ± 2 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

திணிவெண்116
neutron number74
relative atomic mass
115.955759 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32 ± 4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

திணிவெண்117
neutron number75
relative atomic mass
116.961686 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22 ± 5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

திணிவெண்118
neutron number76
relative atomic mass
117.965249 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

திணிவெண்119
neutron number77
relative atomic mass
118.971465 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Carl Wilhelm Scheele
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1778
சொற்பிறப்பியல்Greek: molybdos (lead).
pronunciationmeh-LIB-deh-nem (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.2 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.01 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00001 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00012 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000009 %
Abundance in Universe
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894