نیتروژن

نیتروژن (N)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها، مهم ترین عنصر تشکیل دهنده هوای کره زمین
عدد اتمی7
عدد جرمی14.007
عدد جرمی14
گروه15
تناوب2
بلوکp
پروتون7 p+
نوترون7 n0
الکترون7 e-
Animated مدل بور of N (نیتروژن)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۶۵ pm
حجم مولی
۱۷٫۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۷۱ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۴۶ pm
Crystal Radius
۱۳۲ pm
شعاع واندروالسی
۱۵۵ pm
density
۰٫۰۰۱۱۴۵ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: نیتروژن0102030405060708090100110120130140150160pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۳۴۲٫۲ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
‎−۱٫۴ eV/particle
ionization energy
۱۴٫۵۳۴۱۳ eV/particle
ionization energy of N (نیتروژن)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۷۲٫۴۴ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 5
مدل بور: N (نیتروژن)
الکترون‌های ظرفیت5
ساختار لوویس: N (نیتروژن)
آرایش اتمی[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced مدل بور of N (نیتروژن)
Orbital Diagram of N (نیتروژن)
عدد اکسایش-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
الکترونگاتیوی
3.04
Electrophilicity Index
۱٫۳۵۳۲۶۹۴۵۰۹۹۰۵۷۸ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازگاز
gaseous state of matterDiatomic
نقطه جوش
۷۷٫۳۵۵ K
نقطه ذوب
۶۳٫۱۵ K
critical pressure
۳٫۳۹۵۸ MPa
دمای بحرانی
۱۲۶٫۱۹۲ K
نقطه سه‌گانه
۶۳٫۱۵۱ K
۱۲٫۵۲ kPa
appearance
رنگ
بی رنگ
appearancecolorless gas, liquid or solid
ضریب شکست
۱٫۰۰۰۲۹۸
خواص مواد
رسانایی گرما
۰٫۰۲۶ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۲۹٫۱۲۴ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۱٫۰۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۴٫۰۳۹ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۳۳۳٫۶ m/s
دسته‌بندی
دستهنا فلزات, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
۳۱۸٫۷ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۷٫۴ ± ۰٫۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۲۴٫۲ a₀
allotropeDinitrogen
سطح مقطع نوترون
۱٫۹۱
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۴۸
عدد کوانتومی4S3/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های نیتروژن

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

عدد جرمی10
عدد جرمی3
جرم اتمی نسبی
۱۰٫۰۴۱۶۵۳۵۴ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹۴۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۳ ± ۳۶ ys
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2002
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

11N

عدد جرمی11
عدد جرمی4
جرم اتمی نسبی
۱۱٫۰۲۶۱۵۷۵۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۸۵ ± ۷ ys
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

12N

عدد جرمی12
عدد جرمی5
جرم اتمی نسبی
۱۲٫۰۱۸۶۱۳۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۰۷۳ Da
g-factor
۰٫۴۵۷۱ ± ۰٫۰۰۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱ ± ۰٫۰۱۶ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۱ ± ۰٫۰۰۰۹
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

عدد جرمی13
عدد جرمی6
جرم اتمی نسبی
۱۳٫۰۰۵۷۳۸۶۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۸۹ Da
g-factor
۰٫۶۴۳۸ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۹۶۵ ± ۰٫۰۰۴ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

عدد جرمی14
عدد جرمی7
جرم اتمی نسبی
۱۴٫۰۰۳۰۷۴۰۰۴۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴ Da
g-factor
۰٫۴۰۳۵۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲
natural abundance
۹۹٫۶۲۰۵ ± ۰٫۰۲۴۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1920
پاریته+

15N

عدد جرمی15
عدد جرمی8
جرم اتمی نسبی
۱۵٫۰۰۰۱۰۸۸۹۸۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲ Da
g-factor
‎−۰٫۵۶۶۱۱۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸
natural abundance
۰٫۳۷۹۵ ± ۰٫۰۲۴۷
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1929
پاریته-

16N

عدد جرمی16
عدد جرمی9
جرم اتمی نسبی
۱۶٫۰۰۶۱۰۱۹۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۷ Da
g-factor
۰٫۹۹۲۸ ± ۰٫۰۰۰۵۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۱۳ ± ۰٫۰۲ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۱۸ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1933
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

عدد جرمی17
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۱۷٫۰۰۸۴۴۸۸۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۱۰۳ Da
g-factor
۰٫۷۱۰۴ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱۷۳ ± ۰٫۰۰۴ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

عدد جرمی18
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۱۸٫۰۱۴۰۷۷۵۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۹۳۵ Da
g-factor
۰٫۳۲۷۴ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱۹٫۲ ± ۱٫۹ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۱۲۳ ± ۰٫۰۰۱۲
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

عدد جرمی19
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۱۹٫۰۱۷۰۲۲۳۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۶۱ Da
g-factor
۰٫۶۱ ± ۰٫۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳۶ ± ۳ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

عدد جرمی20
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۲۰٫۰۲۳۳۶۷۲۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۸۴۶۹۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳۶ ± ۳ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

عدد جرمی21
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۱٫۰۲۷۰۸۷۵۷۳ ± ۰٫۰۰۰۱۴۳۹۰۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۵ ± ۵ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

عدد جرمی22
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۲۲٫۰۳۴۱۰۰۹۱۸ ± ۰٫۰۰۰۲۲۳۰۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳ ± ۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

عدد جرمی23
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۰۳۹۴۲۱ ± ۰٫۰۰۰۴۵۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۹ ± ۱٫۴ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

عدد جرمی24
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۲۴٫۰۵۰۳۹ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)

25N

عدد جرمی25
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۲۵٫۰۶۰۱ ± ۰٫۰۰۰۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

تاریخ

کاشفDaniel Rutherford
مکان کشفScotland
تاریخ کشف1772
ریشه‌شناسیGreek: nitron and genes, (soda forming).
pronunciationNYE-treh-gen (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱۹ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۲٫۶ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۱۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۱ %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526