நைதரசன்

நைதரசன் (N)

7 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number7
Atomic Weight14.007
திணிவெண்14
Group15
Period2
Blockp
நேர்மின்னி7 p+
நொதுமி7 n0
எதிர்மின்னி7 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of N (நைதரசன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
65 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
71 pm
Metallic Radius
ionic radius
146 pm
Crystal Radius
132 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
155 pm
அடர்த்தி
0.001145 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: நைதரசன்0102030405060708090100110120130140150160pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
342.2 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
14.53413 eV/particle
ionization energy of N (நைதரசன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
472.44 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 5
போர் அணு மாதிரி: N (நைதரசன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி5
Lewis structure: N (நைதரசன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced போர் அணு மாதிரி of N (நைதரசன்)
Orbital Diagram of N (நைதரசன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
3.04
Electrophilicity Index
1.353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterDiatomic
Boiling Point
77.355 K
Melting Point
63.15 K
critical pressure
3.3958 MPa
critical temperature
126.192 K
மும்மைப் புள்ளி
63.151 K
12.52 kPa
appearance
நிறம்
Colorless
appearancecolorless gas, liquid or solid
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000298
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.026 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
29.124 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000054 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.00000000015 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000000068
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
4.039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
333.6 m/s
classification
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
318.7 kJ/mol
polarizability
7.4 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24.2 a₀
allotropeDinitrogen
Neutron cross section
1.91
Neutron Mass Absorption
0.0048
குவாண்டம் எண்4S3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

திணிவெண்10
neutron number3
relative atomic mass
10.04165354 ± 0.000429417 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
143 ± 36 ys
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2002
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

11N

திணிவெண்11
neutron number4
relative atomic mass
11.026157593 ± 0.000005368 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
585 ± 7 ys
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

12N

திணிவெண்12
neutron number5
relative atomic mass
12.01861318 ± 0.000001073 Da
g-factor
0.4571 ± 0.0001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11 ± 0.016 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.01 ± 0.0009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

திணிவெண்13
neutron number6
relative atomic mass
13.005738609 ± 0.000000289 Da
g-factor
0.6438 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.965 ± 0.004 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

திணிவெண்14
neutron number7
relative atomic mass
14.00307400425 ± 0.00000000024 Da
g-factor
0.403573 ± 0.000002
natural abundance
99.6205 ± 0.0247
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity+

15N

திணிவெண்15
neutron number8
relative atomic mass
15.00010889827 ± 0.00000000062 Da
g-factor
-0.5661138 ± 0.0000028
natural abundance
0.3795 ± 0.0247
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1929
parity-

16N

திணிவெண்16
neutron number9
relative atomic mass
16.006101925 ± 0.00000247 Da
g-factor
0.9928 ± 0.00055
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.13 ± 0.02 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.018 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

திணிவெண்17
neutron number10
relative atomic mass
17.008448876 ± 0.000016103 Da
g-factor
0.7104 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.173 ± 0.004 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

திணிவெண்18
neutron number11
relative atomic mass
18.014077563 ± 0.000019935 Da
g-factor
0.3274 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
619.2 ± 1.9 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.0123 ± 0.0012
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

திணிவெண்19
neutron number12
relative atomic mass
19.017022389 ± 0.00001761 Da
g-factor
0.61 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
336 ± 3 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

திணிவெண்20
neutron number13
relative atomic mass
20.023367295 ± 0.000084696 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
136 ± 3 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

திணிவெண்21
neutron number14
relative atomic mass
21.027087573 ± 0.000143906 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
85 ± 5 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

திணிவெண்22
neutron number15
relative atomic mass
22.034100918 ± 0.00022306 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23 ± 3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

திணிவெண்23
neutron number16
relative atomic mass
23.039421 ± 0.0004515 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.9 ± 1.4 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

திணிவெண்24
neutron number17
relative atomic mass
24.05039 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

25N

திணிவெண்25
neutron number18
relative atomic mass
25.0601 ± 0.00054 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Daniel Rutherford
location of discoveryScotland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1772
சொற்பிறப்பியல்Greek: nitron and genes, (soda forming).
pronunciationNYE-treh-gen (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.5 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
2.6 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.14 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.1 %
Abundance in Universe
0.1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526