سدیم

سدیم (Na)

عنصری با شمارهٔ اتمی ۱۱
عدد اتمی11
عدد جرمی22.98976928
عدد جرمی23
گروه1
تناوب3
بلوکs
پروتون11 p+
نوترون12 n0
الکترون11 e-
Animated مدل بور of Na (سدیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۸۰ pm
حجم مولی
۲۳٫۷ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۵۵ pm
Metallic Radius
۱۵۷ pm
شعاع یونی
۹۹ pm
Crystal Radius
۱۱۳ pm
شعاع واندروالسی
۲۲۷ pm
density
۰٫۹۷ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: سدیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۵۴۷۹۲۶ eV/particle
ionization energy
۵٫۱۳۹۰۷۶۷ eV/particle
ionization energy of Na (سدیم)
آنتالپی تبخیر
۹۷٫۹ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲٫۶۴ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۰۷٫۵ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 1
مدل بور: Na (سدیم)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Na (سدیم)
آرایش اتمی[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced مدل بور of Na (سدیم)
Orbital Diagram of Na (سدیم)
عدد اکسایش-1, 0, 1
الکترونگاتیوی
0.93
Electrophilicity Index
۰٫۸۸۰۵۵۲۶۶۰۵۱۸۳۹۹۴ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۱۵۶٫۰۹ K
نقطه ذوب
۳۷۰٫۹۴۴ K
critical pressure
۳۵ MPa
دمای بحرانی
۲٬۵۷۳٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۴۲ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۷ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۸٫۲۳ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۱٫۲۲۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۸۸ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۰۸۶
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۴٫۲۳ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۰٫۵ MPa
مدول حجمی
۶٫۳ GPa
مدول برشی
۳٫۳ GPa
مدول یانگ
۱۰ GPa
نسبت پواسون
سرعت صوت
۳٬۲۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات قلیایی, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۶۲٫۷ ± ۰٫۵ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۱٬۵۱۸ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۰٫۵۳
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۷
عدد کوانتومی2S1/2
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های سدیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار22
Natural Isotopes1

17Na

عدد جرمی17
عدد جرمی6
جرم اتمی نسبی
۱۷٫۰۳۷۲۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2017
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

18Na

عدد جرمی18
عدد جرمی7
جرم اتمی نسبی
۱۸٫۰۲۶۸۷۹۳۸۸ ± ۰٫۰۰۰۱۰۰۷۸۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳ ± ۰٫۴ zs
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2004
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

19Na

عدد جرمی19
عدد جرمی8
جرم اتمی نسبی
۱۹٫۰۱۳۸۸۰۲۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۳۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

20Na

عدد جرمی20
عدد جرمی9
جرم اتمی نسبی
۲۰٫۰۰۷۳۵۴۳۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۹ Da
g-factor
۰٫۱۸۴۷ ± ۰٫۰۰۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴۷٫۹ ± ۲٫۳ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۰۱ ± ۰٫۰۰۸
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

عدد جرمی21
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۲۰٫۹۹۷۶۵۴۴۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۵ Da
g-factor
۱٫۵۹۰۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۴۵۵ ± ۰٫۰۰۵۴ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۳۸ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

عدد جرمی22
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۲۱٫۹۹۴۴۳۷۵۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۴۱ Da
g-factor
۰٫۵۸۲ ± ۰٫۰۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۰۱۹ ± ۰٫۰۰۰۶ y
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۸ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1935
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

عدد جرمی23
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸۱۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۴ Da
g-factor
۱٫۴۷۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۰۴ ± ۰٫۰۰۱
تاریخ کشف1921
پاریته+

24Na

عدد جرمی24
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۹۹۰۹۶۳۰۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
۰٫۴۲۲۵۷۵ ± ۰٫۰۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۹۵۶ ± ۰٫۰۰۱۵ h
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1934
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

25Na

عدد جرمی25
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۴٫۹۸۹۹۵۳۹۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۸۸ Da
g-factor
۱٫۴۷۳۲ ± ۰٫۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹٫۱ ± ۰٫۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۰۱۵ ± ۰٫۰۰۰۳
تاریخ کشف1943
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

26Na

عدد جرمی26
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۲۵٫۹۹۲۶۳۴۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۷۵۹ Da
g-factor
۰٫۹۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٬۰۷۱٫۲۸ ± ۰٫۲۵ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۰۵۳ ± ۰٫۰۰۰۲
تاریخ کشف1958
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

27Na

عدد جرمی27
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۲۶٫۹۹۴۰۷۶۴۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴ Da
g-factor
۱٫۵۵۸ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰۱ ± ۶ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۰۷۱ ± ۰٫۰۰۰۳
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

عدد جرمی28
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۲۷٫۹۹۸۹۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱ Da
g-factor
۲٫۴۲۶ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳٫۱ ± ۱٫۳ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۸۹ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

عدد جرمی29
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۲۹٫۰۰۲۸۷۷۰۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۸۷۶ Da
g-factor
۱٫۶۳۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۳٫۲ ± ۰٫۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۸۵ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

عدد جرمی30
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۳۰٫۰۰۹۰۹۷۹۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۰۷۴ Da
g-factor
۱٫۰۴۱۵ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵٫۹ ± ۰٫۷ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

عدد جرمی31
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۳۱٫۰۱۳۱۴۶۶۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۸ ± ۰٫۳ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

عدد جرمی32
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۳۲٫۰۲۰۰۱۱۰۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۹ ± ۰٫۳ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

عدد جرمی33
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۳۳٫۰۲۵۵۲۹ ± ۰٫۰۰۰۴۸۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۲ ± ۰٫۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

عدد جرمی34
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۳۴٫۰۳۴۰۱ ± ۰٫۰۰۰۶۴۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۵ ± ۱ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

عدد جرمی35
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۳۵٫۰۴۰۶۱۴ ± ۰٫۰۰۰۷۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵ ± ۰٫۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

عدد جرمی36
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۳۶٫۰۴۹۲۷۹ ± ۰٫۰۰۰۷۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)

37Na

عدد جرمی37
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۰۵۷۰۴۲ ± ۰٫۰۰۰۷۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2002
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

عدد جرمی38
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۳۸٫۰۶۶۴۵۸ ± ۰٫۰۰۰۷۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)

39Na

عدد جرمی39
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۰۷۵۱۲۳ ± ۰٫۰۰۰۷۹۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2019
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

تاریخ

کاشفSir Humphrey Davy
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1807
ریشه‌شناسیMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
pronunciationSO-di-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۲۳٬۶۰۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۱۰٬۸۰۰ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۱۴ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۵۵ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926