સોડિયમનો

સોડિયમનો (Na)

આણ્વિક ક્રમાંક ૧૧નું તત્વ
Atomic Number11
Atomic Weight22.98976928
mass number23
Group1
Period3
Blocks
પ્રોટોન11 p+
neutron12 n0
ઈલેક્ટ્રોન11 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Na (સોડિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
180 pm
molar volume
Covalent Radius
155 pm
Metallic Radius
157 pm
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Van der Waals radius
227 pm
density
0.97 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: સોડિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
0.547926 eV/particle
ionization energy
5.1390767 eV/particle
ionization energy of Na (સોડિયમનો)
enthalpy of vaporization
97.9 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.64 kJ/mol
standard enthalpy of formation
107.5 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 1
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Na (સોડિયમનો)
valence electron1
Lewis structure: Na (સોડિયમનો)
electron configuration[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Na (સોડિયમનો)
Orbital Diagram of Na (સોડિયમનો)
oxidation number-1, 0, 1
વિદ્યુતઋણતા
0.93
Electrophilicity Index
0.8805526605183994 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,156.09 K
Melting Point
370.944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2,573.15 K
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.00007 1/K
molar heat capacity
28.23 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
1.228 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
21 MS/m
electrical resistivity
0.00000004699999999998 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000088 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000002 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000086
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
4.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.5 MPa
bulk modulus
6.3 GPa
shear modulus
3.3 GPa
Young's modulus
10 GPa
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
3,200 m/s
classification
CategoryAlkali metals, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
162.7 ± 0.5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,518 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.53
Neutron Mass Absorption
0.0007
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes1

17Na

mass number17
neutron number6
relative atomic mass
17.037273 ± 0.000064 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

18Na

mass number18
neutron number7
relative atomic mass
18.026879388 ± 0.000100785 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.3 ± 0.4 zs
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

19Na

mass number19
neutron number8
relative atomic mass
19.013880264 ± 0.000011309 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

20Na

mass number20
neutron number9
relative atomic mass
20.007354301 ± 0.00000119 Da
g-factor
0.1847 ± 0.0001
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
447.9 ± 2.3 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
0.101 ± 0.008
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

mass number21
neutron number10
relative atomic mass
20.997654459 ± 0.000000045 Da
g-factor
1.5907333333333 ± 0.000026666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22.455 ± 0.0054 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.138 ± 0.011
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

mass number22
neutron number11
relative atomic mass
21.994437547 ± 0.000000141 Da
g-factor
0.582 ± 0.001
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.6019 ± 0.0006 y
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
0.18 ± 0.011
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

mass number23
neutron number12
relative atomic mass
22.98976928195 ± 0.00000000194 Da
g-factor
1.4783333333333 ± 0.00002
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.104 ± 0.001
શોધની તારીખ1921
પૅરિટી+

24Na

mass number24
neutron number13
relative atomic mass
23.990963012 ± 0.000000017 Da
g-factor
0.422575 ± 0.0002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.956 ± 0.0015 h
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

25Na

mass number25
neutron number14
relative atomic mass
24.989953974 ± 0.000001288 Da
g-factor
1.4732 ± 0.0016
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
59.1 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.0015 ± 0.0003
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

26Na

mass number26
neutron number15
relative atomic mass
25.992634649 ± 0.000003759 Da
g-factor
0.95033333333333 ± 0.00066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1,071.28 ± 0.25 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
-0.0053 ± 0.0002
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

27Na

mass number27
neutron number16
relative atomic mass
26.994076408 ± 0.000004 Da
g-factor
1.558 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
301 ± 6 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
-0.0071 ± 0.0003
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

mass number28
neutron number17
relative atomic mass
27.998939 ± 0.000011 Da
g-factor
2.426 ± 0.003
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33.1 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.389 ± 0.011
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

mass number29
neutron number18
relative atomic mass
29.002877091 ± 0.000007876 Da
g-factor
1.6326666666667 ± 0.0053333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
43.2 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.085 ± 0.003
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

mass number30
neutron number19
relative atomic mass
30.009097931 ± 0.000005074 Da
g-factor
1.0415 ± 0.005
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45.9 ± 0.7 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

mass number31
neutron number20
relative atomic mass
31.013146654 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16.8 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

mass number32
neutron number21
relative atomic mass
32.020011024 ± 0.00004 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.9 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

mass number33
neutron number22
relative atomic mass
33.025529 ± 0.000483 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.2 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

mass number34
neutron number23
relative atomic mass
34.03401 ± 0.0006435 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.5 ± 1 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

mass number35
neutron number24
relative atomic mass
35.040614 ± 0.00072 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.5 ± 0.5 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

mass number36
neutron number25
relative atomic mass
36.049279 ± 0.000737 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
n (neutron emission)

37Na

mass number37
neutron number26
relative atomic mass
37.057042 ± 0.000737 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2002
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

mass number38
neutron number27
relative atomic mass
38.066458 ± 0.000768 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
n (neutron emission)

39Na

mass number39
neutron number28
relative atomic mass
39.075123 ± 0.000797 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2019
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકSir Humphrey Davy
શોધનું સ્થળEngland
શોધની તારીખ1807
etymologyMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
ઉચ્ચારSO-di-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
23,600 mg/kg
natural abundance (ocean)
10,800 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.14 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.55 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.004 %
Abundance in Universe
0.002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926