சோடியம்

சோடியம் (Na)

அணு எண் 11 கொண்ட தனிமம்
Atomic Number11
Atomic Weight22.98976928
திணிவெண்23
Group1
Period3
Blocks
நேர்மின்னி11 p+
நொதுமி12 n0
எதிர்மின்னி11 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Na (சோடியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
180 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
155 pm
Metallic Radius
157 pm
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
227 pm
அடர்த்தி
0.97 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: சோடியம்0153045607590105120135150165180195210225240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.547926 eV/particle
ionization energy
5.1390767 eV/particle
ionization energy of Na (சோடியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
97.9 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.64 kJ/mol
standard enthalpy of formation
107.5 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 1
போர் அணு மாதிரி: Na (சோடியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Na (சோடியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Na (சோடியம்)
Orbital Diagram of Na (சோடியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-1, 0, 1
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.93
Electrophilicity Index
0.8805526605183994 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1,156.09 K
Melting Point
370.944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2,573.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.00007 1/K
molar heat capacity
28.23 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
1.228 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
21 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000004699999999998 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000088 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.0000000002 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0000086
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
4.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.5 MPa
அமுங்குமை
6.3 GPa
shear modulus
3.3 GPa
யங்கின் மட்டு
10 GPa
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
3,200 m/s
classification
CategoryAlkali metals, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
162.7 ± 0.5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,518 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.53
Neutron Mass Absorption
0.0007
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes1

17Na

திணிவெண்17
neutron number6
relative atomic mass
17.037273 ± 0.000064 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

18Na

திணிவெண்18
neutron number7
relative atomic mass
18.026879388 ± 0.000100785 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.3 ± 0.4 zs
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

19Na

திணிவெண்19
neutron number8
relative atomic mass
19.013880264 ± 0.000011309 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

20Na

திணிவெண்20
neutron number9
relative atomic mass
20.007354301 ± 0.00000119 Da
g-factor
0.1847 ± 0.0001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
447.9 ± 2.3 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.101 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

திணிவெண்21
neutron number10
relative atomic mass
20.997654459 ± 0.000000045 Da
g-factor
1.5907333333333 ± 0.000026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.455 ± 0.0054 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.138 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

திணிவெண்22
neutron number11
relative atomic mass
21.994437547 ± 0.000000141 Da
g-factor
0.582 ± 0.001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.6019 ± 0.0006 y
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.18 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

திணிவெண்23
neutron number12
relative atomic mass
22.98976928195 ± 0.00000000194 Da
g-factor
1.4783333333333 ± 0.00002
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.104 ± 0.001
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1921
parity+

24Na

திணிவெண்24
neutron number13
relative atomic mass
23.990963012 ± 0.000000017 Da
g-factor
0.422575 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.956 ± 0.0015 h
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

25Na

திணிவெண்25
neutron number14
relative atomic mass
24.989953974 ± 0.000001288 Da
g-factor
1.4732 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
59.1 ± 0.6 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.0015 ± 0.0003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

26Na

திணிவெண்26
neutron number15
relative atomic mass
25.992634649 ± 0.000003759 Da
g-factor
0.95033333333333 ± 0.00066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1,071.28 ± 0.25 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
-0.0053 ± 0.0002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

27Na

திணிவெண்27
neutron number16
relative atomic mass
26.994076408 ± 0.000004 Da
g-factor
1.558 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
301 ± 6 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.0071 ± 0.0003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

திணிவெண்28
neutron number17
relative atomic mass
27.998939 ± 0.000011 Da
g-factor
2.426 ± 0.003
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.1 ± 1.3 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.389 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

திணிவெண்29
neutron number18
relative atomic mass
29.002877091 ± 0.000007876 Da
g-factor
1.6326666666667 ± 0.0053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
43.2 ± 0.4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.085 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

திணிவெண்30
neutron number19
relative atomic mass
30.009097931 ± 0.000005074 Da
g-factor
1.0415 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.9 ± 0.7 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

திணிவெண்31
neutron number20
relative atomic mass
31.013146654 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.8 ± 0.3 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

திணிவெண்32
neutron number21
relative atomic mass
32.020011024 ± 0.00004 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.9 ± 0.3 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

திணிவெண்33
neutron number22
relative atomic mass
33.025529 ± 0.000483 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.2 ± 0.4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

திணிவெண்34
neutron number23
relative atomic mass
34.03401 ± 0.0006435 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.5 ± 1 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

திணிவெண்35
neutron number24
relative atomic mass
35.040614 ± 0.00072 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.5 ± 0.5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

திணிவெண்36
neutron number25
relative atomic mass
36.049279 ± 0.000737 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

37Na

திணிவெண்37
neutron number26
relative atomic mass
37.057042 ± 0.000737 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

திணிவெண்38
neutron number27
relative atomic mass
38.066458 ± 0.000768 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

39Na

திணிவெண்39
neutron number28
relative atomic mass
39.075123 ± 0.000797 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2019
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir Humphrey Davy
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1807
சொற்பிறப்பியல்Medieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
pronunciationSO-di-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
23,600 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
10,800 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.14 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.55 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.004 %
Abundance in Universe
0.002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926