نئون

نئون (Ne)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۱۰
عدد اتمی10
عدد جرمی20.1797
عدد جرمی20
گروه18
تناوب2
بلوکp
پروتون10 p+
نوترون10 n0
الکترون10 e-
Animated مدل بور of Ne (نئون)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۶۰ pm
حجم مولی
۱۶٫۸ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۶۷ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
Crystal Radius
شعاع واندروالسی
۱۵۴ pm
density
۰٫۰۰۰۸۲۵ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: نئون0102030405060708090100110120130140150160pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۱۹۸٫۸ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۲۱٫۵۶۴۵۴ eV/particle
ionization energy of Ne (نئون)
آنتالپی تبخیر
۱٫۷۴ kJ/mol
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
الکترون
لایه الکترونی2, 8
مدل بور: Ne (نئون)
الکترون‌های ظرفیت8
ساختار لوویس: Ne (نئون)
آرایش اتمی[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced مدل بور of Ne (نئون)
Orbital Diagram of Ne (نئون)
عدد اکسایش
الکترونگاتیوی
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازگاز
gaseous state of matterMonoatomic
نقطه جوش
۲۷٫۱۰۴ K
نقطه ذوب
۲۴٫۵۶ K
critical pressure
۲٫۶۷۸۶ MPa
دمای بحرانی
۴۴٫۴۹۲ K
نقطه سه‌گانه
۲۴٫۵۵۶۱ K
۴۳٫۳۷ kPa
appearance
رنگ
بی رنگ
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
ضریب شکست
۱٫۰۰۰۰۶۷
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۲۰٫۷۸۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۱٫۰۳ J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲۷ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۹
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۴٫۴۳ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۹۳۶ m/s
دسته‌بندی
دستهگازهای بی اثر, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
۱۷۴٫۴ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۲٫۶۶۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۶٫۲ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۰٫۰۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۵۹
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های نئون

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

عدد جرمی15
عدد جرمی5
جرم اتمی نسبی
۱۵٫۰۴۳۱۷۲۹۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۷۱۵۸۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۷۰ ± ۳۰۰ ys
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2014
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)100%

16Ne

عدد جرمی16
عدد جرمی6
جرم اتمی نسبی
۱۶٫۰۲۵۷۵۰۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۹۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)100%

17Ne

عدد جرمی17
عدد جرمی7
جرم اتمی نسبی
۱۷٫۰۱۷۷۱۳۹۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۸ Da
g-factor
۱٫۵۷۴۶ ± ۰٫۰۰۲۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۹٫۲ ± ۰٫۶ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

عدد جرمی18
عدد جرمی8
جرم اتمی نسبی
۱۸٫۰۰۵۷۰۸۶۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٬۶۶۴٫۲ ± ۰٫۴۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

عدد جرمی19
عدد جرمی9
جرم اتمی نسبی
۱۹٫۰۰۱۸۸۰۹۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۷۱ Da
g-factor
‎−۳٫۷۷۰۳ ± ۰٫۰۰۰۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۲۵۶۹ ± ۰٫۰۰۱۹ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

عدد جرمی20
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۱۹٫۹۹۲۴۴۰۱۷۵۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۰٫۴۸ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1913
پاریته+

21Ne

عدد جرمی21
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۲۰٫۹۹۳۸۴۶۶۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۱ Da
g-factor
‎−۰٫۴۴۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲
natural abundance
۰٫۲۷ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1928
پاریته+

22Ne

عدد جرمی22
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۲۱٫۹۹۱۳۸۵۱۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹٫۲۵ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1913
پاریته+

23Ne

عدد جرمی23
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۲۲٫۹۹۴۴۶۶۹۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۱۲ Da
g-factor
‎−۰٫۴۳۱۷۶ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷٫۱۵ ± ۰٫۰۳ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۴۵ ± ۰٫۰۱۳
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

24Ne

عدد جرمی24
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۹۹۳۶۱۰۶۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳۸ ± ۰٫۰۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1956
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

25Ne

عدد جرمی25
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۲۴٫۹۹۷۸۱۴۷۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳۱۱۸۱ Da
g-factor
‎−۲٫۰۱۲ ± ۰٫۰۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰۲ ± ۸ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

26Ne

عدد جرمی26
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۲۶٫۰۰۰۵۱۶۴۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۷۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۷ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

عدد جرمی27
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۲۷٫۰۰۷۵۶۹۴۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۹۷۴۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۹ ± ۱٫۱ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

عدد جرمی28
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۲۸٫۰۱۲۱۳۰۷۶۷ ± ۰٫۰۰۰۱۳۵۳۳۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۸ ± ۰٫۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

عدد جرمی29
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۲۹٫۰۱۹۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۱۶۰۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۷ ± ۰٫۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

عدد جرمی30
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۳۰٫۰۲۴۹۹۲۲۳۵ ± ۰٫۰۰۰۲۷۱۸۷۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۲۲ ± ۰٫۱۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

عدد جرمی31
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۳۱٫۰۳۳۴۷۴۸۱۶ ± ۰٫۰۰۰۲۸۵۷۷۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴ ± ۰٫۸ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

عدد جرمی32
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۳۲٫۰۳۹۷۲ ± ۰٫۰۰۰۵۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۰٫۹ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

عدد جرمی33
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۳۳٫۰۴۹۵۲۳ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)

34Ne

عدد جرمی34
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۳۴٫۰۵۶۷۲۸ ± ۰٫۰۰۰۵۵۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2002
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

تاریخ

کاشفSir William Ramsey, M.W. Travers
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1898
ریشه‌شناسیGreek: neos (new).
pronunciationNEE-on (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۱۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
natural abundance (خورشید)
۰٫۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۱۳ %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416