નીયૉનનો

નીયૉનનો (Ne)

chemical element with symbol Ne and atomic number 10; rare gas
Atomic Number10
Atomic Weight20.1797
mass number20
Group18
Period2
Blockp
પ્રોટોન10 p+
neutron10 n0
ઈલેક્ટ્રોન10 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ne (નીયૉનનો)

Physical Property

Atomic Radius
160 pm
molar volume
Covalent Radius
67 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
154 pm
density
0.000825 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: નીયૉનનો0102030405060708090100110120130140150160pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
198.8 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
21.56454 eV/particle
ionization energy of Ne (નીયૉનનો)
enthalpy of vaporization
1.74 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ne (નીયૉનનો)
valence electron8
Lewis structure: Ne (નીયૉનનો)
electron configuration[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ne (નીયૉનનો)
Orbital Diagram of Ne (નીયૉનનો)
oxidation number
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
27.104 K
Melting Point
24.56 K
critical pressure
2.6786 MPa
critical temperature
44.492 K
triple point
24.5561 K
43.37 kPa
appearance
color
Colorless
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
refractive index
1.000067
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000041 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000827 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000000369
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4.43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
936 m/s
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
174.4 kJ/mol
polarizability
2.6611 ± 0.00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6.2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.04
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

mass number15
neutron number5
relative atomic mass
15.043172977 ± 0.000071588 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
770 ± 300 ys
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2014
પૅરિટી-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

16Ne

mass number16
neutron number6
relative atomic mass
16.02575086 ± 0.000021986 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

17Ne

mass number17
neutron number7
relative atomic mass
17.017713962 ± 0.00000038 Da
g-factor
1.5746 ± 0.0028
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
109.2 ± 0.6 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

mass number18
neutron number8
relative atomic mass
18.005708696 ± 0.00000039 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1,664.2 ± 0.47 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

mass number19
neutron number9
relative atomic mass
19.001880906 ± 0.000000171 Da
g-factor
-3.7703 ± 0.00014
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.2569 ± 0.0019 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

mass number20
neutron number10
relative atomic mass
19.99244017525 ± 0.00000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
90.48 ± 0.03
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1913
પૅરિટી+

21Ne

mass number21
neutron number11
relative atomic mass
20.993846685 ± 0.000000041 Da
g-factor
-0.44113333333333 ± 0.00002
natural abundance
0.27 ± 0.01
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1928
પૅરિટી+

22Ne

mass number22
neutron number12
relative atomic mass
21.991385113 ± 0.000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
9.25 ± 0.03
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1913
પૅરિટી+

23Ne

mass number23
neutron number13
relative atomic mass
22.994466905 ± 0.000000112 Da
g-factor
-0.43176 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
37.15 ± 0.03 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.145 ± 0.013
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

24Ne

mass number24
neutron number14
relative atomic mass
23.993610649 ± 0.00000055 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.38 ± 0.02 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

25Ne

mass number25
neutron number15
relative atomic mass
24.997814797 ± 0.000031181 Da
g-factor
-2.012 ± 0.001
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
602 ± 8 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

26Ne

mass number26
neutron number16
relative atomic mass
26.000516496 ± 0.000019784 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
197 ± 2 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

mass number27
neutron number17
relative atomic mass
27.007569462 ± 0.000097445 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30.9 ± 1.1 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

mass number28
neutron number18
relative atomic mass
28.012130767 ± 0.000135339 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.8 ± 0.2 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

mass number29
neutron number19
relative atomic mass
29.019753 ± 0.0001605 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.7 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

mass number30
neutron number20
relative atomic mass
30.024992235 ± 0.000271875 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.22 ± 0.18 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

mass number31
neutron number21
relative atomic mass
31.033474816 ± 0.000285772 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.4 ± 0.8 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

mass number32
neutron number22
relative atomic mass
32.03972 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.5 ± 0.9 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1990
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

mass number33
neutron number23
relative atomic mass
33.049523 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
n (neutron emission)

34Ne

mass number34
neutron number24
relative atomic mass
34.056728 ± 0.000551 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2002
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકSir William Ramsey, M.W. Travers
શોધનું સ્થળEngland
શોધની તારીખ1898
etymologyGreek: neos (new).
ઉચ્ચારNEE-on (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.005 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00012 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
natural abundance (સૂર્ય)
0.1 %
Abundance in Universe
0.13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416