نیکل

نیکل (Ni)

chemical element with symbol Ni and atomic number 28
عدد اتمی28
عدد جرمی58.6934
عدد جرمی58
گروه10
تناوب4
بلوکd
پروتون28 p+
نوترون30 n0
الکترون28 e-
Animated مدل بور of Ni (نیکل)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۶٫۶ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۱۰ pm
Metallic Radius
۱۱۵ pm
شعاع یونی
۵۵ pm
Crystal Radius
۶۹ pm
شعاع واندروالسی
۱۹۷ pm
density
۸٫۹ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: نیکل0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۷۳۷ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۱٫۱۵۶ eV/particle
ionization energy
۷٫۶۳۹۸۷۷ eV/particle
ionization energy of Ni (نیکل)
آنتالپی تبخیر
۳۷۸٫۶ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۷٫۶۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۳۰٫۱ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 16, 2
مدل بور: Ni (نیکل)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Ni (نیکل)
آرایش اتمی[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced مدل بور of Ni (نیکل)
Orbital Diagram of Ni (نیکل)
عدد اکسایش-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.91
Electrophilicity Index
۱٫۴۹۱۵۳۵۳۱۵۱۹۶۶۲۱۷ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۱۸۶٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۷۲۸٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۹۰٫۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۳۴ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۰۷ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۴۴۴ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱۴ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeferromagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
۶۳۱ K
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۳٫۵۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۴ MPa
مدول حجمی
۱۸۰ GPa
مدول برشی
۷۶ GPa
مدول یانگ
۲۰۰ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۱
سرعت صوت
۴٬۹۷۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
۷۱۴٫۱ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۴۹ ± ۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۳۷۳ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۴٫۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۲۶
عدد کوانتومی3F4
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های نیکل

ایزوتوپ های پایدار4
ایزوتوپ های ناپایدار31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

عدد جرمی48
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۰۱۹۵۱۵ ± ۰٫۰۰۰۴۵۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸ ± ۰٫۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2000
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

عدد جرمی49
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۰۰۹۱۵۷ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۵ ± ۱ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

عدد جرمی50
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۹۶۲۸۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۵ ± ۱٫۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

عدد جرمی51
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۸۷۴۹۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۸ ± ۰٫۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

عدد جرمی52
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۷۵۷۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۸۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۱٫۸ ± ۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

عدد جرمی53
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۶۸۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵٫۲ ± ۰٫۷ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1976
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

عدد جرمی54
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۵۷۸۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۴٫۱ ± ۰٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

عدد جرمی55
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۵۱۳۲۹۸۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۵۷ Da
g-factor
۰٫۲۸ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰۳٫۹ ± ۱٫۳ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

عدد جرمی56
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۴۲۱۲۷۷۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۰۷۵ ± ۰٫۰۱ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

عدد جرمی57
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۳۹۷۹۱۳۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۰۸ Da
g-factor
‎−۰٫۵۳۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵٫۶ ± ۰٫۰۶ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

عدد جرمی58
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۳۵۳۴۱۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۷۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
۶۸٫۰۷۶۹ ± ۰٫۰۱۹
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1921
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

59Ni

عدد جرمی59
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۳۴۳۴۵۴۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۷۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۱ ± ۵ ky
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

عدد جرمی60
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۳۰۷۸۵۱۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۷۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۶٫۲۲۳۱ ± ۰٫۰۱۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1921
پاریته+

61Ni

عدد جرمی61
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۳۱۰۵۴۸۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۸۱ Da
g-factor
natural abundance
۱٫۱۳۹۹ ± ۰٫۰۰۱۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۶۲ ± ۰٫۰۱۵
تاریخ کشف1934
پاریته-

62Ni

عدد جرمی62
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۲۸۳۴۴۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۵۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳٫۶۳۴۵ ± ۰٫۰۰۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

63Ni

عدد جرمی63
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۲۹۶۶۹۰۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۵۷ Da
g-factor
۰٫۹۹۲ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۱٫۲ ± ۱٫۵ y
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

64Ni

عدد جرمی64
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۲۷۹۶۶۲۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۹۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۹۲۵۶ ± ۰٫۰۰۱۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

65Ni

عدد جرمی65
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۳۰۰۸۴۵۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۱۸ Da
g-factor
۰٫۲۷۶ ± ۰٫۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵۱۷۵ ± ۰٫۰۰۰۵ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1946
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

66Ni

عدد جرمی66
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۲۹۱۳۹۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۴٫۶ ± ۰٫۳ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

67Ni

عدد جرمی67
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۳۱۵۶۹۴۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
۱٫۲۰۲ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱ ± ۱ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

68Ni

عدد جرمی68
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۳۱۸۶۸۷۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹ ± ۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

69Ni

عدد جرمی69
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۳۵۶۱۰۲۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۴ ± ۰٫۳ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1984
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

70Ni

عدد جرمی70
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۳۶۴۳۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

71Ni

عدد جرمی71
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۷۰٫۹۴۰۵۱۸۹۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵۶ ± ۰٫۰۳ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

72Ni

عدد جرمی72
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۷۱٫۹۴۱۷۸۵۹۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵۷ ± ۰٫۰۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

عدد جرمی73
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۷۲٫۹۴۶۲۰۶۶۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۴۰ ± ۳۰ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

عدد جرمی74
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۷۳٫۹۴۷۷۱۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰۷٫۷ ± ۴٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

عدد جرمی75
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۷۴٫۹۵۲۵۰۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳۱٫۶ ± ۳٫۲ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

عدد جرمی76
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۷۵٫۹۵۴۷۰۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳۴٫۶ ± ۲٫۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

عدد جرمی77
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۷۶٫۹۵۹۹۰۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۸٫۹ ± ۴٫۲ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

عدد جرمی78
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۷۷٫۹۶۲۵۵۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۲٫۲ ± ۵٫۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

عدد جرمی79
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۷۸٫۹۶۹۷۶۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴ ± ۸ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

عدد جرمی80
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۷۹٫۹۷۵۰۵۱ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۲۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2014
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

عدد جرمی81
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۸۰٫۹۸۲۷۲۷ ± ۰٫۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2017
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

82Ni

عدد جرمی82
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۸۱٫۹۸۸۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۸۵۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2017
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Electrolytic nickel

تاریخ

کاشفAxel Cronstedt
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1751
ریشه‌شناسیGerman: kupfernickel (false copper).
pronunciationNIK-l (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۸۴ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۵۶ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۱ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۱٫۳ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۸ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۶ %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892