اکسیژن

اکسیژن (O)

یکی از عناصر شیمیایی
عدد اتمی8
عدد جرمی15.999
عدد جرمی16
گروه16
تناوب2
بلوکp
پروتون8 p+
نوترون8 n0
الکترون8 e-
Animated مدل بور of O (اکسیژن)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۶۰ pm
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۶۳ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۳۵ pm
Crystal Radius
۱۲۱ pm
شعاع واندروالسی
۱۵۲ pm
density
۰٫۰۰۱۳۰۸ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: اکسیژن0102030405060708090100110120130140150160pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۴۸۵٫۲ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۱٫۴۶۱۱۱۳۵ eV/particle
ionization energy
۱۳٫۶۱۸۰۵۴ eV/particle
ionization energy of O (اکسیژن)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۴۹٫۲۲۹ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 6
مدل بور: O (اکسیژن)
الکترون‌های ظرفیت6
ساختار لوویس: O (اکسیژن)
آرایش اتمی[He] 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4
Enhanced مدل بور of O (اکسیژن)
Orbital Diagram of O (اکسیژن)
عدد اکسایش-2, -1, 0, 1, 2
الکترونگاتیوی
3.44
Electrophilicity Index
۲٫۳۳۷۹۷۸۱۷۴۸۲۳۸۴۱ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازگاز
gaseous state of matterDiatomic
نقطه جوش
۹۰٫۱۸۸ K
نقطه ذوب
۵۴٫۳۶ K
critical pressure
۵٫۰۴۳ MPa
دمای بحرانی
۱۵۴٫۵۸۱ K
نقطه سه‌گانه
۵۴٫۳۵۸۴ K
۰٫۱۴۶۳ kPa
appearance
رنگ
بی رنگ
appearance
ضریب شکست
۱٫۰۰۰۲۷۱
خواص مواد
رسانایی گرما
۰٫۰۲۷ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۲۹٫۳۷۸ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۹۱۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۱۳۳۵ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۲۷۱۸۴ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۰۱۹۰۷۷۲
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مونوکلینیک پایه محور (CUB)
ثابت شبکه
۶٫۸۳ Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۳۱۷٫۵ m/s
دسته‌بندی
دستهنا فلزات, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۴۵۹٫۶ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۵٫۳ ± ۰٫۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۱۵٫۶ a₀
allotropeDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
سطح مقطع نوترون
۰٫۰۰۰۲۸
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۰۰۱
عدد کوانتومی3P2
گروه فضایی12 (C12/m1)

ایزوتوپ‌های اکسیژن

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار15
Natural Isotopes3
Isotopic Composition1699.76%1699.76%170.04%170.04%180.20%180.20%

11O

عدد جرمی11
عدد جرمی3
جرم اتمی نسبی
۱۱٫۰۵۱۲۴۹۸۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۶۴۴۵۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۸ ± ۱۲ ys
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2019
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)100%

12O

عدد جرمی12
عدد جرمی4
جرم اتمی نسبی
۱۲٫۰۳۴۳۶۷۷۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۸۸۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۹ ± ۳٫۳ zs
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)100%

13O

عدد جرمی13
عدد جرمی5
جرم اتمی نسبی
۱۳٫۰۲۴۸۱۵۴۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۲۲۶ Da
g-factor
۰٫۹۲۶۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۵۸ ± ۰٫۰۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۱۱۱ ± ۰٫۰۰۰۸
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

عدد جرمی14
عدد جرمی6
جرم اتمی نسبی
۱۴٫۰۰۸۵۹۶۷۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰٫۶۲۱ ± ۰٫۰۱۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

عدد جرمی15
عدد جرمی7
جرم اتمی نسبی
۱۵٫۰۰۳۰۶۵۶۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۲۶ Da
g-factor
۱٫۴۳۸۱۶ ± ۰٫۰۰۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۲٫۲۶۶ ± ۰٫۰۴۳ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

عدد جرمی16
عدد جرمی8
جرم اتمی نسبی
۱۵٫۹۹۴۹۱۴۶۱۹۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۹٫۷۵۷ ± ۰٫۰۱۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1919
پاریته+

17O

عدد جرمی17
عدد جرمی9
جرم اتمی نسبی
۱۶٫۹۹۹۱۳۱۷۵۵۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹ Da
g-factor
‎−۰٫۷۵۷۴۱۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴
natural abundance
۰٫۰۳۸۳۵ ± ۰٫۰۰۰۹۶
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1925
پاریته+

18O

عدد جرمی18
عدد جرمی10
جرم اتمی نسبی
۱۷٫۹۹۹۱۵۹۶۱۲۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۲۰۴۵ ± ۰٫۰۱۰۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1929
پاریته+

19O

عدد جرمی19
عدد جرمی11
جرم اتمی نسبی
۱۹٫۰۰۳۵۷۷۹۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۳ Da
g-factor
۰٫۶۱۲۹۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۲۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۴۷ ± ۰٫۰۰۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۰۳۶۲ ± ۰٫۰۰۰۱۳
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

20O

عدد جرمی20
عدد جرمی12
جرم اتمی نسبی
۲۰٫۰۰۴۰۷۵۳۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۹۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۵۱ ± ۰٫۰۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

21O

عدد جرمی21
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۲۱٫۰۰۸۶۵۴۹۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۸۸۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴۲ ± ۰٫۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

22O

عدد جرمی22
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۲۲٫۰۰۹۹۶۵۷۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۶۱۱۰۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۵ ± ۰٫۰۹ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

عدد جرمی23
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۲۳٫۰۱۵۶۹۶۶۸۶ ± ۰٫۰۰۰۱۳۰۶۶۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۷ ± ۸ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

عدد جرمی24
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۲۴٫۰۱۹۸۶۱ ± ۰٫۰۰۰۱۷۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۷٫۴ ± ۴٫۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

عدد جرمی25
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۲۵٫۰۲۹۳۳۸۹۱۹ ± ۰٫۰۰۰۱۷۷۲۲۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۱۸ ± ۰٫۳۵ zs
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2008
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)100%

26O

عدد جرمی26
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۲۶٫۰۳۷۲۱۰۱۵۵ ± ۰٫۰۰۰۱۷۷۰۸۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲ ± ۳٫۳ ps
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2n (2-neutron emission)100%

27O

عدد جرمی27
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۲۷٫۰۴۷۹۵۵ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)

28O

عدد جرمی28
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۲۸٫۰۵۵۹۱ ± ۰٫۰۰۰۷۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2n (2-neutron emission)
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

تاریخ

کاشفJoseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
مکان کشفEngland/Sweden
تاریخ کشف1774
ریشه‌شناسیGreek: oxys and genes, (acid former).
pronunciationOK-si-jen (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۴۶۱٬۰۰۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۸۵۷٬۰۰۰ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۶۱ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۴۰ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۹ %
فراوانی در جهان
۱ %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084