ஒட்சிசன்

ஒட்சிசன் (O)

8 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number8
Atomic Weight15.999
திணிவெண்16
Group16
Period2
Blockp
நேர்மின்னி8 p+
நொதுமி8 n0
எதிர்மின்னி8 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of O (ஒட்சிசன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
60 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
63 pm
Metallic Radius
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
121 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
152 pm
அடர்த்தி
0.001308 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஒட்சிசன்0102030405060708090100110120130140150160pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
485.2 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
1.4611135 eV/particle
ionization energy
13.618054 eV/particle
ionization energy of O (ஒட்சிசன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
249.229 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 6
போர் அணு மாதிரி: O (ஒட்சிசன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி6
Lewis structure: O (ஒட்சிசன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[He] 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4
Enhanced போர் அணு மாதிரி of O (ஒட்சிசன்)
Orbital Diagram of O (ஒட்சிசன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, -1, 0, 1, 2
மின்னெதிர்த்தன்மை
3.44
Electrophilicity Index
2.337978174823841 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterDiatomic
Boiling Point
90.188 K
Melting Point
54.36 K
critical pressure
5.043 MPa
critical temperature
154.581 K
மும்மைப் புள்ளி
54.3584 K
0.1463 kPa
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000271
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.027 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
29.378 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.918 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.000001335 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.0000000427184 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.00000190772
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBase Centered Monoclinic (CUB)
lattice constant
6.83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
317.5 m/s
classification
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
459.6 kJ/mol
polarizability
5.3 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15.6 a₀
allotropeDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
Neutron cross section
0.00028
Neutron Mass Absorption
0.000001
குவாண்டம் எண்3P2
space group12 (C12/m1)

Isotopes of Oxygen

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes15
Natural Isotopes3
Isotopic Composition1699.76%1699.76%170.04%170.04%180.20%180.20%

11O

திணிவெண்11
neutron number3
relative atomic mass
11.051249828 ± 0.000064453 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
198 ± 12 ys
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2019
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

12O

திணிவெண்12
neutron number4
relative atomic mass
12.034367726 ± 0.000012882 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.9 ± 3.3 zs
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

13O

திணிவெண்13
neutron number5
relative atomic mass
13.024815435 ± 0.000010226 Da
g-factor
0.92613333333333 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.58 ± 0.05 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.0111 ± 0.0008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

திணிவெண்14
neutron number6
relative atomic mass
14.008596706 ± 0.000000027 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70.621 ± 0.011 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

திணிவெண்15
neutron number7
relative atomic mass
15.003065636 ± 0.000000526 Da
g-factor
1.43816 ± 0.00024
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
122.266 ± 0.043 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

திணிவெண்16
neutron number8
relative atomic mass
15.99491461926 ± 0.00000000032 Da
g-factor
0
natural abundance
99.757 ± 0.011
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1919
parity+

17O

திணிவெண்17
neutron number9
relative atomic mass
16.99913175595 ± 0.00000000069 Da
g-factor
-0.7574172 ± 0.000004
natural abundance
0.03835 ± 0.00096
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
parity+

18O

திணிவெண்18
neutron number10
relative atomic mass
17.99915961214 ± 0.00000000069 Da
g-factor
0
natural abundance
0.2045 ± 0.0102
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1929
parity+

19O

திணிவெண்19
neutron number11
relative atomic mass
19.003577969 ± 0.00000283 Da
g-factor
0.612952 ± 0.000028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.47 ± 0.006 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.00362 ± 0.00013
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

20O

திணிவெண்20
neutron number12
relative atomic mass
20.004075357 ± 0.00000095 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.51 ± 0.05 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

21O

திணிவெண்21
neutron number13
relative atomic mass
21.008654948 ± 0.000012882 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.42 ± 0.1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

22O

திணிவெண்22
neutron number14
relative atomic mass
22.009965744 ± 0.000061107 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.25 ± 0.09 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

திணிவெண்23
neutron number15
relative atomic mass
23.015696686 ± 0.000130663 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
97 ± 8 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

திணிவெண்24
neutron number16
relative atomic mass
24.019861 ± 0.000177 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
77.4 ± 4.5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

திணிவெண்25
neutron number17
relative atomic mass
25.029338919 ± 0.000177225 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.18 ± 0.35 zs
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

26O

திணிவெண்26
neutron number18
relative atomic mass
26.037210155 ± 0.000177081 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.2 ± 3.3 ps
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%

27O

திணிவெண்27
neutron number19
relative atomic mass
27.047955 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)

28O

திணிவெண்28
neutron number20
relative atomic mass
28.05591 ± 0.00075 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Joseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
location of discoveryEngland/Sweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1774
சொற்பிறப்பியல்Greek: oxys and genes, (acid former).
pronunciationOK-si-jen (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
4,61,000 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
8,57,000 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
61 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
40 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.9 %
Abundance in Universe
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084