ஒஸ்மியம்

ஒஸ்மியம் (Os)

chemical element with symbol Os and atomic number 76
Atomic Number76
Atomic Weight190.23
திணிவெண்192
Group8
Period6
Blockd
நேர்மின்னி76 p+
நொதுமி116 n0
எதிர்மின்னி76 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Os (ஒஸ்மியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
130 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
129 pm
Metallic Radius
126 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
216 pm
அடர்த்தி
22.5872 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஒஸ்மியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
8.43823 eV/particle
ionization energy of Os (ஒஸ்மியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
738 kJ/mol
enthalpy of fusion
31.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
787 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 14, 2
போர் அணு மாதிரி: Os (ஒஸ்மியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Os (ஒஸ்மியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d6 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Os (ஒஸ்மியம்)
Orbital Diagram of Os (ஒஸ்மியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2
Electrophilicity Index
1.5497236992588812 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5,281.15 K
Melting Point
3,306.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Slate Gray
appearancesilvery, blue cast
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000051 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
12 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000008000000000001 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.66 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000006 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.00000000011 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.000014
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
7 MPa
அமுங்குமை
shear modulus
222 GPa
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
0.25
ஒலியின் விரைவு
4,940 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number60
Mendeleev Number61
Pettifor Number62
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
57 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
15
Neutron Mass Absorption
0.0023
குவாண்டம் எண்5D4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Osmium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes43
Natural Isotopes7
Isotopic Composition19240.78%19240.78%19026.26%19026.26%18916.15%18916.15%18813.24%18813.24%1861.59%1861.59%1871.96%1871.96%1840.02%1840.02%

161Os

திணிவெண்161
neutron number85
relative atomic mass
160.989054 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
640 ± 60 us
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

162Os

திணிவெண்162
neutron number86
relative atomic mass
161.984434 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.1 ± 0.1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

163Os

திணிவெண்163
neutron number87
relative atomic mass
162.982462 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.7 ± 0.5 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

164Os

திணிவெண்164
neutron number88
relative atomic mass
163.978073158 ± 0.000160927 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21 ± 1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Os

திணிவெண்165
neutron number89
relative atomic mass
164.976654 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
71 ± 3 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

166Os

திணிவெண்166
neutron number90
relative atomic mass
165.972698135 ± 0.000019287 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
213 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)17%

167Os

திணிவெண்167
neutron number91
relative atomic mass
166.971552304 ± 0.000086841 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
839 ± 5 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity-

decay modeintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Os

திணிவெண்168
neutron number92
relative atomic mass
167.96779905 ± 0.000010631 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.1 ± 0.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

169Os

திணிவெண்169
neutron number93
relative atomic mass
168.967017521 ± 0.000027847 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.46 ± 0.11 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.3%
α (α emission)13.7%

170Os

திணிவெண்170
neutron number94
relative atomic mass
169.963579273 ± 0.000010476 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.37 ± 0.18 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

171Os

திணிவெண்171
neutron number95
relative atomic mass
170.963180402 ± 0.000019589 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.3 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)1.8%

172Os

திணிவெண்172
neutron number96
relative atomic mass
171.960017309 ± 0.000013704 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.2 ± 0.9 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.81%
α (α emission)1.19%

173Os

திணிவெண்173
neutron number97
relative atomic mass
172.959808387 ± 0.000016059 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.4 ± 0.9 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

174Os

திணிவெண்174
neutron number98
relative atomic mass
173.957063192 ± 0.000011008 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
44 ± 4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.024%

175Os

திணிவெண்175
neutron number99
relative atomic mass
174.956945126 ± 0.00001264 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.4 ± 0.1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Os

திணிவெண்176
neutron number100
relative atomic mass
175.954770315 ± 0.000011754 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.6 ± 0.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Os

திணிவெண்177
neutron number101
relative atomic mass
176.954957902 ± 0.000015687 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3 ± 0.2 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Os

திணிவெண்178
neutron number102
relative atomic mass
177.953253334 ± 0.000014634 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5 ± 0.4 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Os

திணிவெண்179
neutron number103
relative atomic mass
178.953815985 ± 0.000016645 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.5 ± 0.3 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Os

திணிவெண்180
neutron number104
relative atomic mass
179.952381665 ± 0.000016878 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.5 ± 0.4 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Os

திணிவெண்181
neutron number105
relative atomic mass
180.953247188 ± 0.000027201 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
105 ± 3 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Os

திணிவெண்182
neutron number106
relative atomic mass
181.952110154 ± 0.000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.84 ± 0.2 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

183Os

திணிவெண்183
neutron number107
relative atomic mass
182.953125028 ± 0.000053428 Da
g-factor
0.17644444444444 ± 0.0031111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13 ± 0.5 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
3.1 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

184Os

திணிவெண்184
neutron number108
relative atomic mass
183.952492919 ± 0.00000089 Da
g-factor
0
natural abundance
0.02 ± 0.02
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.2 ± 2.3 Ty
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

185Os

திணிவெண்185
neutron number109
relative atomic mass
184.954045969 ± 0.000000893 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
92.95 ± 0.09 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

186Os

திணிவெண்186
neutron number110
relative atomic mass
185.953837569 ± 0.000000816 Da
g-factor
0
natural abundance
1.59 ± 0.64
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 1.1 Py
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

187Os

திணிவெண்187
neutron number111
relative atomic mass
186.955749569 ± 0.000000791 Da
g-factor
natural abundance
1.96 ± 0.17
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

188Os

திணிவெண்188
neutron number112
relative atomic mass
187.955837292 ± 0.000000788 Da
g-factor
0
natural abundance
13.24 ± 0.27
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

189Os

திணிவெண்189
neutron number113
relative atomic mass
188.958145949 ± 0.000000715 Da
g-factor
natural abundance
16.15 ± 0.23
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.86 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

190Os

திணிவெண்190
neutron number114
relative atomic mass
189.958445442 ± 0.000000697 Da
g-factor
0
natural abundance
26.26 ± 0.2
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

191Os

திணிவெண்191
neutron number115
relative atomic mass
190.960928105 ± 0.000000707 Da
g-factor
0.21333333333333 ± 0.0066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.99 ± 0.02 d
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
2.53 ± 0.16
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

192Os

திணிவெண்192
neutron number116
relative atomic mass
191.961478765 ± 0.000002484 Da
g-factor
0
natural abundance
40.78 ± 0.32
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

193Os

திணிவெண்193
neutron number117
relative atomic mass
192.964149637 ± 0.00000249 Da
g-factor
0.48666666666667 ± 0.0013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29.83 ± 0.018 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

194Os

திணிவெண்194
neutron number118
relative atomic mass
193.965179407 ± 0.000002579 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6 ± 0.2 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Os

திணிவெண்195
neutron number119
relative atomic mass
194.968318 ± 0.00006 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.5 ± 1.1 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Os

திணிவெண்196
neutron number120
relative atomic mass
195.969643261 ± 0.000043 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.9 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

197Os

திணிவெண்197
neutron number121
relative atomic mass
196.973076 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
93 ± 7 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Os

திணிவெண்198
neutron number122
relative atomic mass
197.974664 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
125 ± 28 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Os

திணிவெண்199
neutron number123
relative atomic mass
198.978239 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6 ± 3 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Os

திணிவெண்200
neutron number124
relative atomic mass
199.980086 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Os

திணிவெண்201
neutron number125
relative atomic mass
200.984069 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

202Os

திணிவெண்202
neutron number126
relative atomic mass
201.986548 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

203Os

திணிவெண்203
neutron number127
relative atomic mass
202.992195 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Osmium crystals

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Smithson Tenant
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1804
சொற்பிறப்பியல்Greek: osmê (odor).
pronunciationOZ-mi-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0015 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000066 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000002 %
Abundance in Universe
0.0000003 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4701
2p4.4502
2s19.8502
3d13.5253
3p21.7483
3s22.5727
4d37.142
4f38.8472
4p34.856
4s33.9048
5d58.003
5p53.09
5s50.905
6s65.677