પ્રોમીનિયમનો

પ્રોમીનિયમનો (Pm)

chemical element with the atomic number of 61
Atomic Number61
Atomic Weight144.91276
mass number126
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન61 p+
neutron65 n0
ઈલેક્ટ્રોન61 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pm (પ્રોમીનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
185 pm
molar volume
Covalent Radius
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waals radius
238 pm
density
7.26 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: પ્રોમીનિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pm (પ્રોમીનિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 23, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Pm (પ્રોમીનિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Pm (પ્રોમીનિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pm (પ્રોમીનિયમનો)
Orbital Diagram of Pm (પ્રોમીનિયમનો)
oxidation number2, 3
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,315.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancemetallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
17.9 W/(m K)
thermal expansion
0.000011 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1.3 MS/m
electrical resistivity
0.00000075 m Ω
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
33 GPa
shear modulus
18 GPa
Young's modulus
46 GPa
Poisson's ratio
0.28
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
8,400
Neutron Mass Absorption
quantum number6H5/2
space group ()

Isotopes of Promethium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes0

126Pm

mass number126
neutron number65
relative atomic mass
125.957327 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pm

mass number127
neutron number66
relative atomic mass
126.951358 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

128Pm

mass number128
neutron number67
relative atomic mass
127.948234 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

129Pm

mass number129
neutron number68
relative atomic mass
128.942909 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.4 ± 0.9 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

130Pm

mass number130
neutron number69
relative atomic mass
129.940451 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.6 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Pm

mass number131
neutron number70
relative atomic mass
130.935834 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.3 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

mass number132
neutron number71
relative atomic mass
131.93384 ± 0.00016 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.2 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

mass number133
neutron number72
relative atomic mass
132.929782 ± 0.000054 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.5 ± 2.1 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

mass number134
neutron number73
relative atomic mass
133.928326 ± 0.000045 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22 ± 1 s
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

mass number135
neutron number74
relative atomic mass
134.924785 ± 0.000089 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
49 ± 3 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

mass number136
neutron number75
relative atomic mass
135.923595949 ± 0.000074152 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
107 ± 6 s
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1988
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

mass number137
neutron number76
relative atomic mass
136.920479519 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Pm

mass number138
neutron number77
relative atomic mass
137.919576119 ± 0.000012456 Da
g-factor
1.0666666666667 ± 0.3
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.24 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

mass number139
neutron number78
relative atomic mass
138.916799228 ± 0.000014587 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.15 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

mass number140
neutron number79
relative atomic mass
139.916035918 ± 0.000026001 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.2 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

mass number141
neutron number80
relative atomic mass
140.913555081 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20.9 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

mass number142
neutron number81
relative atomic mass
141.912890982 ± 0.00002533 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
40.5 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

mass number143
neutron number82
relative atomic mass
142.910938068 ± 0.00000316 Da
g-factor
1.52 ± 0.2
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
265 ± 7 d
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

mass number144
neutron number83
relative atomic mass
143.912596208 ± 0.000003126 Da
g-factor
0.338 ± 0.028
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
363 ± 14 d
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

mass number145
neutron number84
relative atomic mass
144.912755748 ± 0.000003011 Da
g-factor
1.52 ± 0.064
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.7 ± 0.4 y
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.08
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

mass number146
neutron number85
relative atomic mass
145.91470224 ± 0.000004589 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.53 ± 0.05 y
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

mass number147
neutron number86
relative atomic mass
146.915144944 ± 0.000001382 Da
g-factor
0.73714285714286 ± 0.02
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.6234 ± 0.0002 y
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.74 ± 0.2
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pm

mass number148
neutron number87
relative atomic mass
147.917481091 ± 0.000006108 Da
g-factor
2.1 ± 0.2
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.368 ± 0.007 d
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.2
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pm

mass number149
neutron number88
relative atomic mass
148.918341507 ± 0.000002344 Da
g-factor
0.94285714285714 ± 0.14285714285714
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
53.08 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pm

mass number150
neutron number89
relative atomic mass
149.920990014 ± 0.000021504 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.698 ± 0.015 h
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pm

mass number151
neutron number90
relative atomic mass
150.921216613 ± 0.000004949 Da
g-factor
0.72 ± 0.08
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
28.4 ± 0.04 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
2.2 ± 0.9
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pm

mass number152
neutron number91
relative atomic mass
151.923505185 ± 0.000027809 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.12 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pm

mass number153
neutron number92
relative atomic mass
152.924156252 ± 0.000009729 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.25 ± 0.02 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Pm

mass number154
neutron number93
relative atomic mass
153.926712791 ± 0.000026861 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.68 ± 0.07 m
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

155Pm

mass number155
neutron number94
relative atomic mass
154.928136951 ± 0.000005065 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
41.5 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Pm

mass number156
neutron number95
relative atomic mass
155.931114059 ± 0.000001275 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
27.4 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Pm

mass number157
neutron number96
relative atomic mass
156.933121298 ± 0.000007521 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.56 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Pm

mass number158
neutron number97
relative atomic mass
157.936546948 ± 0.000000953 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.8 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Pm

mass number159
neutron number98
relative atomic mass
158.939286409 ± 0.000010777 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.49 ± 0.13 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Pm

mass number160
neutron number99
relative atomic mass
159.943215272 ± 0.0000022 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
725 ± 57 ms
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pm

mass number161
neutron number100
relative atomic mass
160.946229837 ± 0.0000097 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.05 ± 0.15 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Pm

mass number162
neutron number101
relative atomic mass
161.950574 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
630 ± 180 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

163Pm

mass number163
neutron number102
relative atomic mass
162.953881 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
255 ± 25 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

164Pm

mass number164
neutron number103
relative atomic mass
163.958819 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

165Pm

mass number165
neutron number104
relative atomic mass
164.96278 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Promethium
Promethium spectrum visible

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1945
etymologyNamed for the Greek god, Prometheus.
ઉચ્ચારpro-MEE-thi-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046