پلاتین

پلاتین (Pt)

فلز گرانبها و نجیب
عدد اتمی78
عدد جرمی195.084
عدد جرمی195
گروه10
تناوب6
بلوکd
پروتون78 p+
نوترون117 n0
الکترون78 e-
Animated مدل بور of Pt (پلاتین)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۹٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۳ pm
Metallic Radius
۱۳۰ pm
شعاع یونی
۶۰ pm
Crystal Radius
۷۴ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۳ pm
density
۲۱٫۵ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: پلاتین0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۲٫۱۲۸ eV/particle
ionization energy
۸٫۹۵۸۸۳ eV/particle
ionization energy of Pt (پلاتین)
آنتالپی تبخیر
۴۷۰ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۱٫۷۶ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۵۶۵٫۷ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 17, 1
مدل بور: Pt (پلاتین)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Pt (پلاتین)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced مدل بور of Pt (پلاتین)
Orbital Diagram of Pt (پلاتین)
عدد اکسایش-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی
2.2
Electrophilicity Index
۲٫۲۴۹۳۲۰۳۵۰۶۹۱۲۷۸ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۰۹۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۰۴۱٫۳۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۷۱٫۶ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۸۹ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۸۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۳۳ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۹٫۴ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۱ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۸ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۲۵۷۳
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۳٫۹۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۳٫۵ MPa
مدول حجمی
۲۳۰ GPa
مدول برشی
۶۱ GPa
مدول یانگ
۱۶۸ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۸
سرعت صوت
۲٬۶۸۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۴۸ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱۰
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۲
عدد کوانتومی3D3
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های پلاتین

ایزوتوپ های پایدار2
ایزوتوپ های ناپایدار42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

عدد جرمی165
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۹۹۶۵۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷۰ ± ۱۸۰ us
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2019
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

166Pt

عدد جرمی166
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۹۴۸۶۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹۴ ± ۶۲ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1996
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

167Pt

عدد جرمی167
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۹۲۷۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۱۵ ± ۱۲۳ us
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

168Pt

عدد جرمی168
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۸۸۱۸۰۱۹۶ ± ۰٫۰۰۰۱۶۰۹۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۲ ± ۰٫۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

عدد جرمی169
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۸۶۶۱۹ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۹۹ ± ۰٫۰۹ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

عدد جرمی170
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۸۲۵۰۲۰۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۵۸۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۹۳ ± ۰٫۱۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

عدد جرمی171
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۸۱۲۴۸۸۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۸۶۹۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵٫۵ ± ۲٫۵ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

عدد جرمی172
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۷۷۳۴۱۰۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۱۳۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۷٫۶ ± ۱٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

عدد جرمی173
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۷۶۴۴۹۹۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۶۸۰۹۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸۲ ± ۲ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1966
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

عدد جرمی174
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۷۲۸۲۰۴۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۰۹۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۶۲ ± ۸ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

عدد جرمی175
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۷۲۴۰۰۵۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۹۸۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۳ ± ۰٫۰۴ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1966
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

عدد جرمی176
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۶۸۹۳۸۱۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۶۴۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۳۳ ± ۰٫۱۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

عدد جرمی177
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۶۸۴۶۹۵۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰ ± ۰٫۴ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1966
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

عدد جرمی178
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۶۵۶۴۹۲۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۸۷۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۷ ± ۰٫۷ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

عدد جرمی179
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۶۵۳۵۸۷۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۵۶۳ Da
g-factor
۰٫۸۶ ± ۰٫۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۲ ± ۰٫۴ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1966
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

عدد جرمی180
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۶۳۰۳۸۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۷۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶ ± ۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

عدد جرمی181
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۶۳۰۸۹۹۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۶۹۵ Da
g-factor
۰٫۹۶ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۲ ± ۲٫۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1966
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

عدد جرمی182
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۶۱۱۷۱۶۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۰۵۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۷ ± ۰٫۱۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

عدد جرمی183
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۶۱۵۹۵۸۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۲۶۱ Da
g-factor
۱ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۵ ± ۱ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1963
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

عدد جرمی184
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۵۹۹۲۱۹۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۸۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۳ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

عدد جرمی185
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۶۰۶۱۳۶۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷۷۳۱ Da
g-factor
‎−۰٫۱۶ ± ۰٫۰۰۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰٫۹ ± ۲٫۴ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

عدد جرمی186
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۵۹۳۵۰۸۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۳۳۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۸ ± ۰٫۰۵ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1961
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

عدد جرمی187
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۶۰۶۱۶۶۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۸۳۷ Da
g-factor
‎−۰٫۲۶۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۵ ± ۰٫۰۳ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1961
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

عدد جرمی188
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۵۹۳۹۷۵۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۶۹۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۱۶ ± ۰٫۱۸ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

عدد جرمی189
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۶۰۸۴۸۴۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۸۳۲ Da
g-factor
‎−۰٫۲۹۲ ± ۰٫۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۸۷ ± ۰٫۱۲ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

عدد جرمی190
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۵۹۹۴۹۸۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۰۱۲ ± ۰٫۰۰۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸۳ ± ۳ Gy
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

عدد جرمی191
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۶۱۶۷۶۲۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴۳ Da
g-factor
‎−۰٫۳۳۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸۳ ± ۰٫۰۲ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

192Pt

عدد جرمی192
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۶۱۰۴۲۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۷۸۲ ± ۰٫۰۲۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

193Pt

عدد جرمی193
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۶۲۹۸۴۵۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۸ Da
g-factor
۱٫۲۰۲ ± ۰٫۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰ ± ۶ y
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

194Pt

عدد جرمی194
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۶۲۶۸۳۴۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۲٫۸۶۴ ± ۰٫۴۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

195Pt

عدد جرمی195
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۶۴۷۹۴۳۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۴ Da
g-factor
natural abundance
۳۳٫۷۷۵ ± ۰٫۲۴
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

196Pt

عدد جرمی196
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۶۴۹۵۴۶۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۴۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۵٫۲۱۱ ± ۰٫۳۴
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

197Pt

عدد جرمی197
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۶۷۳۴۳۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۷۵ Da
g-factor
۱٫۰۲ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۸۹۱۵ ± ۰٫۰۰۱۹ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1936
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

198Pt

عدد جرمی198
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۹۶۷۸۹۶۷۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۵۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
۷٫۳۵۶ ± ۰٫۱۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

عدد جرمی199
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۹۷۰۵۹۷۰۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۸ ± ۰٫۲۱ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

200Pt

عدد جرمی200
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۱۹۹٫۹۷۱۴۴۴۶۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۵۸۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۶ ± ۰٫۳ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

201Pt

عدد جرمی201
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۰۰٫۹۷۴۵۱۳۳۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۵۳۷۸۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵ ± ۰٫۱ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1962
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

202Pt

عدد جرمی202
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۹۷۵۶۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴ ± ۱۵ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

203Pt

عدد جرمی203
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۹۷۹۰۵۵ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۴ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2008
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

204Pt

عدد جرمی204
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۹۸۱۰۸۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۳ ± ۱٫۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2008
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

205Pt

عدد جرمی205
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۹۸۶۲۳۷ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

206Pt

عدد جرمی206
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۰۵٫۹۹۰۰۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

عدد جرمی207
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۰۶٫۹۹۵۵۵۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

عدد جرمی208
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۰۷٫۹۹۹۴۶۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

تاریخ

کاشفJulius Scaliger
مکان کشفItaly
تاریخ کشف1735
ریشه‌شناسیSpanish: platina (little silver).
pronunciationPLAT-n-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۹۸ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۹ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486