પ્લૅટિનમનો

પ્લૅટિનમનો (Pt)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number78
Atomic Weight195.084
mass number195
Group10
Period6
Blockd
પ્રોટોન78 p+
neutron117 n0
ઈલેક્ટ્રોન78 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pt (પ્લૅટિનમનો)

Physical Property

Atomic Radius
135 pm
molar volume
Covalent Radius
123 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waals radius
213 pm
density
21.5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: પ્લૅટિનમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8.95883 eV/particle
ionization energy of Pt (પ્લૅટિનમનો)
enthalpy of vaporization
470 kJ/mol
enthalpy of fusion
21.76 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565.7 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 17, 1
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Pt (પ્લૅટિનમનો)
valence electron1
Lewis structure: Pt (પ્લૅટિનમનો)
electron configuration[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pt (પ્લૅટિનમનો)
Orbital Diagram of Pt (પ્લૅટિનમનો)
oxidation number-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
વિદ્યુતઋણતા
2.2
Electrophilicity Index
2.249320350691278 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,098.15 K
Melting Point
2,041.35 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Gray
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
71.6 W/(m K)
thermal expansion
0.0000089 1/K
molar heat capacity
25.86 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.133 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
9.4 MS/m
electrical resistivity
0.00000011 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000122 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000238 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0002573
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3.92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3.5 MPa
bulk modulus
230 GPa
shear modulus
61 GPa
Young's modulus
168 GPa
Poisson's ratio
0.38
અવાજની ઝડપ
2,680 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
10
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number3D3
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

mass number165
neutron number87
relative atomic mass
164.999658 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
370 ± 180 us
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2019
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

166Pt

mass number166
neutron number88
relative atomic mass
165.994866 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
294 ± 62 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

167Pt

mass number167
neutron number89
relative atomic mass
166.99275 ± 0.000329 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
915 ± 123 us
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

168Pt

mass number168
neutron number90
relative atomic mass
167.988180196 ± 0.00016096 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.02 ± 0.1 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

mass number169
neutron number91
relative atomic mass
168.986619 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.99 ± 0.09 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

mass number170
neutron number92
relative atomic mass
169.982502087 ± 0.000019588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.93 ± 0.16 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

mass number171
neutron number93
relative atomic mass
170.981248868 ± 0.000086904 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45.5 ± 2.5 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

mass number172
neutron number94
relative atomic mass
171.977341059 ± 0.000011139 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
97.6 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

mass number173
neutron number95
relative atomic mass
172.976449922 ± 0.000068096 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
382 ± 2 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

mass number174
neutron number96
relative atomic mass
173.972820431 ± 0.000011098 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
862 ± 8 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

mass number175
neutron number97
relative atomic mass
174.972400593 ± 0.000019982 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.43 ± 0.04 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

mass number176
neutron number98
relative atomic mass
175.968938162 ± 0.000013647 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.33 ± 0.15 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

mass number177
neutron number99
relative atomic mass
176.968469541 ± 0.00001609 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

mass number178
neutron number100
relative atomic mass
177.965649288 ± 0.000010878 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20.7 ± 0.7 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

mass number179
neutron number101
relative atomic mass
178.965358742 ± 0.000008563 Da
g-factor
0.86 ± 0.06
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21.2 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

mass number180
neutron number102
relative atomic mass
179.96303801 ± 0.00001079 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
56 ± 3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

mass number181
neutron number103
relative atomic mass
180.963089946 ± 0.000014695 Da
g-factor
0.96 ± 0.04
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
52 ± 2.2 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

mass number182
neutron number104
relative atomic mass
181.961171605 ± 0.000014057 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.67 ± 0.12 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

mass number183
neutron number105
relative atomic mass
182.961595895 ± 0.000015261 Da
g-factor
1 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.5 ± 1 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

mass number184
neutron number106
relative atomic mass
183.959921929 ± 0.000015828 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.3 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

mass number185
neutron number107
relative atomic mass
184.960613659 ± 0.000027731 Da
g-factor
-0.16 ± 0.0024444444444444
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
70.9 ± 2.4 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

mass number186
neutron number108
relative atomic mass
185.959350845 ± 0.000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.08 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

mass number187
neutron number109
relative atomic mass
186.960616646 ± 0.000025837 Da
g-factor
-0.26466666666667 ± 0.0053333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.35 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

mass number188
neutron number110
relative atomic mass
187.959397521 ± 0.000005694 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.16 ± 0.18 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

mass number189
neutron number111
relative atomic mass
188.960848485 ± 0.000010832 Da
g-factor
-0.292 ± 0.0053333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.87 ± 0.12 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

mass number190
neutron number112
relative atomic mass
189.959949823 ± 0.000000705 Da
g-factor
0
natural abundance
0.012 ± 0.002
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
483 ± 3 Gy
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

mass number191
neutron number113
relative atomic mass
190.961676261 ± 0.00000443 Da
g-factor
-0.33266666666667 ± 0.0033333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.83 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

192Pt

mass number192
neutron number114
relative atomic mass
191.961042667 ± 0.000002758 Da
g-factor
0
natural abundance
0.782 ± 0.024
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)

193Pt

mass number193
neutron number115
relative atomic mass
192.962984546 ± 0.000001458 Da
g-factor
1.202 ± 0.016
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
50 ± 6 y
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

194Pt

mass number194
neutron number116
relative atomic mass
193.962683498 ± 0.000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
32.864 ± 0.41
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

195Pt

mass number195
neutron number117
relative atomic mass
194.964794325 ± 0.00000054 Da
g-factor
natural abundance
33.775 ± 0.24
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)

196Pt

mass number196
neutron number118
relative atomic mass
195.964954648 ± 0.000000547 Da
g-factor
0
natural abundance
25.211 ± 0.34
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

197Pt

mass number197
neutron number119
relative atomic mass
196.96734303 ± 0.000000575 Da
g-factor
1.02 ± 0.04
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.8915 ± 0.0019 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1936
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Pt

mass number198
neutron number120
relative atomic mass
197.967896718 ± 0.000002254 Da
g-factor
0
natural abundance
7.356 ± 0.13
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

mass number199
neutron number121
relative atomic mass
198.970597022 ± 0.000002317 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30.8 ± 0.21 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Pt

mass number200
neutron number122
relative atomic mass
199.971444609 ± 0.000021588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.6 ± 0.3 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Pt

mass number201
neutron number123
relative atomic mass
200.974513305 ± 0.000053788 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.5 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Pt

mass number202
neutron number124
relative atomic mass
201.975639 ± 0.000027 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
44 ± 15 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Pt

mass number203
neutron number125
relative atomic mass
202.979055 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22 ± 4 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Pt

mass number204
neutron number126
relative atomic mass
203.981084 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.3 ± 1.4 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

205Pt

mass number205
neutron number127
relative atomic mass
204.986237 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

206Pt

mass number206
neutron number128
relative atomic mass
205.99008 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

mass number207
neutron number129
relative atomic mass
206.995556 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

mass number208
neutron number130
relative atomic mass
207.999463 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકJulius Scaliger
શોધનું સ્થળItaly
શોધની તારીખ1735
etymologySpanish: platina (little silver).
ઉચ્ચારPLAT-n-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.005 mg/kg
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.000098 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000009 %
Abundance in Universe
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486