رادیم

رادیم (Ra)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی88
عدد جرمی226
عدد جرمی201
گروه2
تناوب7
بلوکs
پروتون88 p+
نوترون113 n0
الکترون88 e-
Animated مدل بور of Ra (رادیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۲۱۵ pm
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۲۰۱ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۴۸ pm
Crystal Radius
۱۶۲ pm
شعاع واندروالسی
۲۸۳ pm
density
Atomic Radii Of The Elements: رادیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۵٫۲۷۸۴۲۴ eV/particle
ionization energy of Ra (رادیم)
آنتالپی تبخیر
۱۱۳ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۹٫۶ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۵۹ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
مدل بور: Ra (رادیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Ra (رادیم)
آرایش اتمی[Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2
Enhanced مدل بور of Ra (رادیم)
Orbital Diagram of Ra (رادیم)
عدد اکسایش2
الکترونگاتیوی
0.9
Electrophilicity Index
۰٫۶۹۸۲۶۸۵۴۴۷۲۹۴۳۸۸ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
۹۶۹٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۱ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور ()
ثابت شبکه
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهفلزات قلیایی خاکی, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۲۴۶ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱۳
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های رادیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار35
Natural Isotopes0

201Ra

عدد جرمی201
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۰۱۲۸۱۴۶۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۷۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰ ± ۳۰ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2005
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

202Ra

عدد جرمی202
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۰۰۹۷۴۲۳۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۱۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱ ± ۱٫۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2005
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

203Ra

عدد جرمی203
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۰۰۹۲۳۳۹۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶ ± ۱۳ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Ra

عدد جرمی204
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۰۰۶۵۰۶۸۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰ ± ۹ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Ra

عدد جرمی205
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۲۰۵٫۰۰۶۲۳۰۶۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۲۴۴۴۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲۰ ± ۵۰ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ra

عدد جرمی206
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۲۰۶٫۰۰۳۸۲۷۸۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۳۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۰ ± ۲۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ra

عدد جرمی207
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۲۰۷٫۰۰۳۷۷۲۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۶۲۵۷۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۸ ± ۰٫۱۸ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Ra

عدد جرمی208
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۲۰۸٫۰۰۱۸۵۵۰۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۶۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۱ ± ۰٫۰۴۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ra

عدد جرمی209
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۲۰۹٫۰۰۱۹۹۴۹۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۱۶۹ Da
g-factor
۰٫۳۴۴۴ ± ۰٫۰۰۵۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۷۱ ± ۰٫۰۸ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۹ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ra

عدد جرمی210
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۱۰٫۰۰۰۴۷۵۴۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴ ± ۰٫۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ra

عدد جرمی211
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۱۱٫۰۰۰۸۹۳۰۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۳۱ Da
g-factor
۰٫۳۴۹۶ ± ۰٫۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۶ ± ۱٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۶ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ra

عدد جرمی212
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۱۱٫۹۹۹۷۸۶۶۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۰۰۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳ ± ۰٫۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ra

عدد جرمی213
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۱۳٫۰۰۰۳۷۰۹۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۵۴ Da
g-factor
۱٫۲۲ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۳ ± ۰٫۰۵ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

عدد جرمی214
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۱۴٫۰۰۰۰۹۹۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۶۳۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۳۷ ± ۰٫۰۱۶ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

عدد جرمی215
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۱۵٫۰۰۲۷۱۸۲۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۷۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۶۹ ± ۰٫۰۰۹ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

216Ra

عدد جرمی216
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۰۳۵۳۳۵۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۵۹۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷۲ ± ۷ ns
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

عدد جرمی217
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۱۷٫۰۰۶۳۲۲۶۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۵۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹۵ ± ۰٫۱۲ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

218Ra

عدد جرمی218
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۱۸٫۰۰۷۱۳۴۲۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۵۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۹۱ ± ۰٫۱۴ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

219Ra

عدد جرمی219
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۱۹٫۰۱۰۰۸۴۷۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۳۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹ ± ۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

220Ra

عدد جرمی220
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۲۰٫۰۱۱۰۲۷۵۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۱۵۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۱ ± ۱٫۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

221Ra

عدد جرمی221
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۲۱٫۰۱۳۹۱۷۲۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۹۷ Da
g-factor
‎−۰٫۰۷۱۶ ± ۰٫۰۰۰۶۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵ ± ۴ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۹۲ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

عدد جرمی222
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۲۲٫۰۱۵۳۷۳۳۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۷۸۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳٫۶ ± ۰٫۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

عدد جرمی223
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۲۳٫۰۱۸۵۰۰۶۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۴۳ Da
g-factor
۰٫۱۷۹۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۴۳۵۲ ± ۰٫۰۰۱ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۲۲ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1905
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

عدد جرمی224
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۲۴٫۰۲۰۲۱۰۳۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶۳۱۶ ± ۰٫۰۰۱۴ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1902
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

عدد جرمی225
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۲۵٫۰۲۳۶۱۰۵۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷۸۶ Da
g-factor
‎−۱٫۴۶ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۸۲ ± ۰٫۱۹ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

226Ra

عدد جرمی226
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۲۶٫۰۲۵۴۰۸۱۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶ ± ۰٫۰۰۷ ky
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1898
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)

227Ra

عدد جرمی227
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۲۷٫۰۲۹۱۷۶۲۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۸۹ Da
g-factor
‎−۰٫۲۶۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲٫۲ ± ۰٫۵ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۵۳ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

228Ra

عدد جرمی228
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۲۸٫۰۳۱۰۶۸۵۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۷۵ ± ۰٫۰۳ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1907
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

229Ra

عدد جرمی229
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۲۹٫۰۳۴۹۵۶۷۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۵۷۶ Da
g-factor
۰٫۱۹۹۶۸ ± ۰٫۰۰۰۵۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴ ± ۰٫۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۲٫۹۹ ± ۰٫۱۲
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

230Ra

عدد جرمی230
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۳۰٫۰۳۷۰۵۴۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۰۵۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۳ ± ۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

231Ra

عدد جرمی231
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۳۱٫۰۴۱۰۲۷۰۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۲۰۶ Da
g-factor
‎−۰٫۱۴۲۱۶ ± ۰٫۰۰۰۴۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۴ ± ۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

232Ra

عدد جرمی232
عدد جرمی144
جرم اتمی نسبی
۲۳۲٫۰۴۳۴۷۵۲۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۲۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴ ± ۰٫۳ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

233Ra

عدد جرمی233
عدد جرمی145
جرم اتمی نسبی
۲۳۳٫۰۴۷۵۹۴۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۲۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

234Ra

عدد جرمی234
عدد جرمی146
جرم اتمی نسبی
۲۳۴٫۰۵۰۳۸۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰ ± ۱۰ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

235Ra

عدد جرمی235
عدد جرمی147
جرم اتمی نسبی
۲۳۵٫۰۵۴۸۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Radium226

تاریخ

کاشفPierre and Marie Curie
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1898
ریشه‌شناسیLatin: radius (ray).
pronunciationRAY-di-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۰۰۰۹ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۹ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ %
natural abundance (شهاب‌وار)
natural abundance (خورشید)
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants