ரேடியம்

ரேடியம் (Ra)

chemical element with the atomic number of 88
Atomic Number88
Atomic Weight226
திணிவெண்201
Group2
Period7
Blocks
நேர்மின்னி88 p+
நொதுமி113 n0
எதிர்மின்னி88 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ra (ரேடியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
215 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
201 pm
Metallic Radius
ionic radius
148 pm
Crystal Radius
162 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
283 pm
அடர்த்தி
Atomic Radii Of The Elements: ரேடியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
5.278424 eV/particle
ionization energy of Ra (ரேடியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
113 kJ/mol
enthalpy of fusion
9.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Ra (ரேடியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Ra (ரேடியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ra (ரேடியம்)
Orbital Diagram of Ra (ரேடியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.9
Electrophilicity Index
0.6982685447294388 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
969.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.000001 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
13
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்1S0
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Radium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes0

201Ra

திணிவெண்201
neutron number113
relative atomic mass
201.012814699 ± 0.000021794 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20 ± 30 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

202Ra

திணிவெண்202
neutron number114
relative atomic mass
202.009742305 ± 0.000016122 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.1 ± 1.1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

203Ra

திணிவெண்203
neutron number115
relative atomic mass
203.009233907 ± 0.0000104 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36 ± 13 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Ra

திணிவெண்204
neutron number116
relative atomic mass
204.006506855 ± 0.00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 9 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Ra

திணிவெண்205
neutron number117
relative atomic mass
205.006230692 ± 0.000024446 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
220 ± 50 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ra

திணிவெண்206
neutron number118
relative atomic mass
206.003827842 ± 0.000019332 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
240 ± 20 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ra

திணிவெண்207
neutron number119
relative atomic mass
207.00377242 ± 0.000062572 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.38 ± 0.18 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Ra

திணிவெண்208
neutron number120
relative atomic mass
208.001855012 ± 0.000009686 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.11 ± 0.045 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ra

திணிவெண்209
neutron number121
relative atomic mass
209.001994902 ± 0.000006169 Da
g-factor
0.3444 ± 0.0052
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.71 ± 0.08 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ra

திணிவெண்210
neutron number122
relative atomic mass
210.000475406 ± 0.000009868 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4 ± 0.1 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ra

திணிவெண்211
neutron number123
relative atomic mass
211.000893049 ± 0.000005331 Da
g-factor
0.3496 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.6 ± 1.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ra

திணிவெண்212
neutron number124
relative atomic mass
211.999786619 ± 0.000011007 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13 ± 0.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ra

திணிவெண்213
neutron number125
relative atomic mass
213.000370971 ± 0.00001054 Da
g-factor
1.22 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.73 ± 0.05 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

திணிவெண்214
neutron number126
relative atomic mass
214.00009956 ± 0.000005636 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.437 ± 0.016 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

திணிவெண்215
neutron number127
relative atomic mass
215.002718208 ± 0.00000773 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.669 ± 0.009 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Ra

திணிவெண்216
neutron number128
relative atomic mass
216.003533534 ± 0.000008592 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
172 ± 7 ns
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

திணிவெண்217
neutron number129
relative atomic mass
217.006322676 ± 0.000007564 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.95 ± 0.12 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Ra

திணிவெண்218
neutron number130
relative atomic mass
218.007134297 ± 0.000010528 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.91 ± 0.14 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ra

திணிவெண்219
neutron number131
relative atomic mass
219.010084715 ± 0.000007315 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9 ± 2 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Ra

திணிவெண்220
neutron number132
relative atomic mass
220.011027542 ± 0.000008153 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.1 ± 1.2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

221Ra

திணிவெண்221
neutron number133
relative atomic mass
221.013917293 ± 0.00000497 Da
g-factor
-0.0716 ± 0.00068
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25 ± 4 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.92 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

திணிவெண்222
neutron number134
relative atomic mass
222.015373371 ± 0.000004781 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.6 ± 0.4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

திணிவெண்223
neutron number135
relative atomic mass
223.018500648 ± 0.000002243 Da
g-factor
0.17946666666667 ± 0.00053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.4352 ± 0.001 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.22 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1905
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

திணிவெண்224
neutron number136
relative atomic mass
224.020210361 ± 0.000001944 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.6316 ± 0.0014 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1902
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

திணிவெண்225
neutron number137
relative atomic mass
225.023610502 ± 0.000002786 Da
g-factor
-1.46 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.82 ± 0.19 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Ra

திணிவெண்226
neutron number138
relative atomic mass
226.025408186 ± 0.000002068 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.6 ± 0.007 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1898
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)

227Ra

திணிவெண்227
neutron number139
relative atomic mass
227.029176205 ± 0.000002089 Da
g-factor
-0.26733333333333 ± 0.00073333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.2 ± 0.5 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.53 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Ra

திணிவெண்228
neutron number140
relative atomic mass
228.031068574 ± 0.000002141 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.75 ± 0.03 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1907
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ra

திணிவெண்229
neutron number141
relative atomic mass
229.034956703 ± 0.000016576 Da
g-factor
0.19968 ± 0.00056
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4 ± 0.2 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.99 ± 0.12
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ra

திணிவெண்230
neutron number142
relative atomic mass
230.037054776 ± 0.000011053 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
93 ± 2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

231Ra

திணிவெண்231
neutron number143
relative atomic mass
231.041027085 ± 0.000012206 Da
g-factor
-0.14216 ± 0.00044
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
104 ± 1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ra

திணிவெண்232
neutron number144
relative atomic mass
232.043475267 ± 0.000009823 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4 ± 0.3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ra

திணிவெண்233
neutron number145
relative atomic mass
233.04759457 ± 0.000009235 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30 ± 5 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ra

திணிவெண்234
neutron number146
relative atomic mass
234.0503821 ± 0.000009 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30 ± 10 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

235Ra

திணிவெண்235
neutron number147
relative atomic mass
235.05489 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Radium226

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Pierre and Marie Curie
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1898
சொற்பிறப்பியல்Latin: radius (ray).
pronunciationRAY-di-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0000009 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000000000089 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.0000000000001 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants