رنیم

رنیم (Re)

75 مین عنصر جدول تناوبی دارای بالاترین نقطه ذوب در عناصر که در جدول تناوبی با نشانه Re (نشانه شیمیایی) آن را نشان میدهند.
عدد اتمی75
عدد جرمی186.207
عدد جرمی187
گروه7
تناوب6
بلوکd
پروتون75 p+
نوترون112 n0
الکترون75 e-
Animated مدل بور of Re (رنیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۸٫۸۵ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۱ pm
Metallic Radius
۱۲۸ pm
شعاع یونی
۶۳ pm
Crystal Radius
۷۷ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۶ pm
density
۲۰٫۸ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: رنیم020406080100120140160180200220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۱۵ eV/particle
ionization energy
۷٫۸۳۳۵۲ eV/particle
ionization energy of Re (رنیم)
آنتالپی تبخیر
۷۰۴ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۳۴ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۷۷۴ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 13, 2
مدل بور: Re (رنیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Re (رنیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced مدل بور of Re (رنیم)
Orbital Diagram of Re (رنیم)
عدد اکسایش-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
الکترونگاتیوی
1.9
Electrophilicity Index
۱٫۰۳۶۹۰۴۱۷۲۶۷۰۸۵۹۲ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۵٬۸۶۳٫۱۵ K
نقطه ذوب
۳٬۴۵۸٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancesilvery-grayish
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۴۸ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۶۲ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۴۸ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۳۷ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۵٫۶ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۸ m Ω
ابررسانایی
۱٫۷ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۶ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۹۵۹
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۲٫۷۶ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۷ MPa
مدول حجمی
۳۷۰ GPa
مدول برشی
۱۷۸ GPa
مدول یانگ
۴۶۳ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳
سرعت صوت
۴٬۷۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۶۲ ± ۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۹۰
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۱۶
عدد کوانتومی6S5/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های رنیوم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

عدد جرمی159
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۵۸٫۹۸۴۱۰۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2006
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

عدد جرمی160
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۵۹٫۹۸۱۸۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱۱ ± ۷ us
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

عدد جرمی161
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۶۰٫۹۷۷۶۲۴۳۱۳ ± ۰٫۰۰۰۱۶۰۹۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴۰ ± ۱ us
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

عدد جرمی162
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۶۱٫۹۷۵۸۹۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۷ ± ۱۳ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

عدد جرمی163
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۶۲٫۹۷۲۰۸۵۴۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۸۹۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹۰ ± ۷۰ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

عدد جرمی164
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۶۳٫۹۷۰۵۰۷۱۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۵۸۵۶۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۱۹ ± ۸۹ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

عدد جرمی165
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۶۴٫۹۶۷۰۸۵۸۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۳۲۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶ ± ۰٫۶ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

عدد جرمی166
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۶۵٫۹۶۵۸۲۱۲۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۹۴۷۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۵ ± ۰٫۲۱ s
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

عدد جرمی167
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۶۶٫۹۶۲۶۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴ ± ۰٫۴ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

عدد جرمی168
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۶۷٫۹۶۱۵۷۲۶۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳۳۰۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۴ ± ۰٫۱ s
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

عدد جرمی169
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۶۸٫۹۵۸۷۶۵۹۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۲۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۱ ± ۰٫۵ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

عدد جرمی170
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۶۹٫۹۵۸۲۳۴۸۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۲۶۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

عدد جرمی171
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۷۰٫۹۵۵۷۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۲ ± ۰٫۴ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

عدد جرمی172
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۷۱٫۹۵۵۳۷۶۱۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳۸۱۸۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵ ± ۵ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

عدد جرمی173
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۲٫۹۵۳۲۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲ ± ۰٫۳ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1986
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

عدد جرمی174
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۷۳٫۹۵۳۱۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴ ± ۰٫۰۴ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

عدد جرمی175
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۷۴٫۹۵۱۳۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۸۹ ± ۰٫۰۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

عدد جرمی176
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۷۵٫۹۵۱۶۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳ ± ۰٫۳ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

عدد جرمی177
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۷۶٫۹۵۰۳۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴ ± ۱ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

عدد جرمی178
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۷۷٫۹۵۰۹۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۲ ± ۰٫۲ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

عدد جرمی179
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۹۴۹۹۸۹۶۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۴۵ Da
g-factor
۱٫۱۲ ± ۰٫۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۵ ± ۰٫۱ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

عدد جرمی180
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۵۰۷۹۱۵۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۹۶۵ Da
g-factor
۱٫۶ ± ۰٫۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۶ ± ۰٫۰۳ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

عدد جرمی181
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۵۰۰۶۱۵۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۴۷۱ Da
g-factor
۱٫۲۷۶ ± ۰٫۰۲۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۹ ± ۰٫۷ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

عدد جرمی182
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۵۱۲۱۱۵۶ ± ۰٫۰۰۰۱۰۹۴۸۳ Da
g-factor
۰٫۴۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۴٫۲ ± ۰٫۵ h
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

عدد جرمی183
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۵۰۸۲۱۳۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۶۲۵ Da
g-factor
۱٫۲۶۳۲ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰ ± ۱٫۴ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

184Re

عدد جرمی184
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۵۲۵۲۸۰۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۵۹ Da
g-factor
۰٫۸۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵٫۴ ± ۰٫۷ d
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

عدد جرمی185
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۵۲۹۵۸۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۷۹ Da
g-factor
natural abundance
۳۷٫۴ ± ۰٫۰۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۲٫۰۷ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1931
پاریته+

186Re

عدد جرمی186
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۵۴۹۸۹۱۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۸ Da
g-factor
۱٫۷۳۴ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷۱۸۵ ± ۰٫۰۰۰۵ d
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

عدد جرمی187
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۵۵۷۵۲۲۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۹۱ Da
g-factor
natural abundance
۶۲٫۶ ± ۰٫۰۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۱٫۶ ± ۰٫۰۲ Gy
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۹۴ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1931
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

عدد جرمی188
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۵۸۱۱۳۶۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۹۲ Da
g-factor
۱٫۷۸۳ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۰۰۵ ± ۰٫۰۰۳ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

189Re

عدد جرمی189
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۵۹۲۲۷۷۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۷۹۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۳ ± ۰٫۴ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

190Re

عدد جرمی190
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۶۱۸۰۰۰۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۲۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳ ± ۰٫۲ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

191Re

عدد جرمی191
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۶۳۱۲۳۳۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۰۱۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۸ ± ۰٫۵ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

192Re

عدد جرمی192
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۶۶۰۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۷۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۴ ± ۰٫۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

193Re

عدد جرمی193
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۶۷۵۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۴۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

194Re

عدد جرمی194
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۷۰۷۳۵ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵ ± ۱ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

195Re

عدد جرمی195
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۷۲۵۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶ ± ۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2008
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

196Re

عدد جرمی196
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۷۵۹۹۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴ ± ۱٫۵ s
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2008
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

197Re

عدد جرمی197
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۷۸۱۵۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

198Re

عدد جرمی198
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۹۸۱۷۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

عدد جرمی199
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۹۸۴۱۸۷ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2012
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
مکان کشفGermany
تاریخ کشف1925
ریشه‌شناسیLatin: Rhenus, the Rhine River.
pronunciationREE-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۷ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۴ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۴۹ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884