ரெனியம்

ரெனியம் (Re)

Re என்ற குறியீட்டையும் அணு எண் 75 உடைய வேதித்தனிமம்
Atomic Number75
Atomic Weight186.207
திணிவெண்187
Group7
Period6
Blockd
நேர்மின்னி75 p+
நொதுமி112 n0
எதிர்மின்னி75 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Re (ரெனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
131 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
216 pm
அடர்த்தி
20.8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ரெனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
7.83352 eV/particle
ionization energy of Re (ரெனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
704 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
774 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 13, 2
போர் அணு மாதிரி: Re (ரெனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Re (ரெனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Re (ரெனியம்)
Orbital Diagram of Re (ரெனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9
Electrophilicity Index
1.0369041726708592 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5,863.15 K
Melting Point
3,458.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancesilvery-grayish
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000062 1/K
molar heat capacity
25.48 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.137 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
5.6 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000018 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
1.7 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000000456 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000849 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0000959
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
7 MPa
அமுங்குமை
370 GPa
shear modulus
178 GPa
யங்கின் மட்டு
463 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.3
ஒலியின் விரைவு
4,700 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
90
Neutron Mass Absorption
0.016
குவாண்டம் எண்6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

திணிவெண்159
neutron number84
relative atomic mass
158.984106 ± 0.000327 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2006
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

திணிவெண்160
neutron number85
relative atomic mass
159.98188 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
611 ± 7 us
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

திணிவெண்161
neutron number86
relative atomic mass
160.977624313 ± 0.00016093 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
440 ± 1 us
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

திணிவெண்162
neutron number87
relative atomic mass
161.975896 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
107 ± 13 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

திணிவெண்163
neutron number88
relative atomic mass
162.972085434 ± 0.000019897 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
390 ± 70 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

திணிவெண்164
neutron number89
relative atomic mass
163.970507122 ± 0.000058566 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
719 ± 89 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

திணிவெண்165
neutron number90
relative atomic mass
164.967085831 ± 0.000025328 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.6 ± 0.6 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

திணிவெண்166
neutron number91
relative atomic mass
165.965821216 ± 0.000094731 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.25 ± 0.21 s
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

திணிவெண்167
neutron number92
relative atomic mass
166.962604 ± 0.000043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.4 ± 0.4 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

திணிவெண்168
neutron number93
relative atomic mass
167.961572607 ± 0.000033087 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.4 ± 0.1 s
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

திணிவெண்169
neutron number94
relative atomic mass
168.958765979 ± 0.000012204 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.1 ± 0.5 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

திணிவெண்170
neutron number95
relative atomic mass
169.958234844 ± 0.000012267 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

திணிவெண்171
neutron number96
relative atomic mass
170.955716 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.2 ± 0.4 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

திணிவெண்172
neutron number97
relative atomic mass
171.955376165 ± 0.000038183 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
55 ± 5 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

திணிவெண்173
neutron number98
relative atomic mass
172.953243 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.3 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

திணிவெண்174
neutron number99
relative atomic mass
173.953115 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 0.04 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

திணிவெண்175
neutron number100
relative atomic mass
174.951381 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.89 ± 0.05 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

திணிவெண்176
neutron number101
relative atomic mass
175.951623 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.3 ± 0.3 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

திணிவெண்177
neutron number102
relative atomic mass
176.950328 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14 ± 1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

திணிவெண்178
neutron number103
relative atomic mass
177.950989 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.2 ± 0.2 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

திணிவெண்179
neutron number104
relative atomic mass
178.949989686 ± 0.00002645 Da
g-factor
1.12 ± 0.16
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.5 ± 0.1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

திணிவெண்180
neutron number105
relative atomic mass
179.950791568 ± 0.000022965 Da
g-factor
1.6 ± 0.2
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.46 ± 0.03 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

திணிவெண்181
neutron number106
relative atomic mass
180.950061507 ± 0.000013471 Da
g-factor
1.276 ± 0.028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.9 ± 0.7 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

திணிவெண்182
neutron number107
relative atomic mass
181.95121156 ± 0.000109483 Da
g-factor
0.40571428571429 ± 0.0085714285714286
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
64.2 ± 0.5 h
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

திணிவெண்183
neutron number108
relative atomic mass
182.950821306 ± 0.000008625 Da
g-factor
1.2632 ± 0.006
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70 ± 1.4 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

184Re

திணிவெண்184
neutron number109
relative atomic mass
183.952528073 ± 0.00000459 Da
g-factor
0.84333333333333 ± 0.016666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35.4 ± 0.7 d
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

திணிவெண்185
neutron number110
relative atomic mass
184.95295832 ± 0.000000879 Da
g-factor
natural abundance
37.4 ± 0.05
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
2.07 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

186Re

திணிவெண்186
neutron number111
relative atomic mass
185.954989172 ± 0.00000088 Da
g-factor
1.734 ± 0.003
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.7185 ± 0.0005 d
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

திணிவெண்187
neutron number112
relative atomic mass
186.955752217 ± 0.000000791 Da
g-factor
natural abundance
62.6 ± 0.05
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
41.6 ± 0.02 Gy
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.94 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

திணிவெண்188
neutron number113
relative atomic mass
187.958113658 ± 0.000000792 Da
g-factor
1.783 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.005 ± 0.003 h
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

189Re

திணிவெண்189
neutron number114
relative atomic mass
188.959227764 ± 0.000008793 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.3 ± 0.4 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Re

திணிவெண்190
neutron number115
relative atomic mass
189.961800064 ± 0.000005227 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3 ± 0.2 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

191Re

திணிவெண்191
neutron number116
relative atomic mass
190.963123322 ± 0.000011019 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.8 ± 0.5 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

192Re

திணிவெண்192
neutron number117
relative atomic mass
191.966088 ± 0.000076 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.4 ± 0.5 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

193Re

திணிவெண்193
neutron number118
relative atomic mass
192.967545 ± 0.000042 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

194Re

திணிவெண்194
neutron number119
relative atomic mass
193.970735 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5 ± 1 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Re

திணிவெண்195
neutron number120
relative atomic mass
194.97256 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6 ± 1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Re

திணிவெண்196
neutron number121
relative atomic mass
195.975996 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 1.5 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity

decay modeintensity
β (β decay)

197Re

திணிவெண்197
neutron number122
relative atomic mass
196.978153 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

198Re

திணிவெண்198
neutron number123
relative atomic mass
197.98176 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

திணிவெண்199
neutron number124
relative atomic mass
198.984187 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Walter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1925
சொற்பிறப்பியல்Latin: Rhenus, the Rhine River.
pronunciationREE-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0007 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000004 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000049 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00000001 %
Abundance in Universe
0.00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884