رادرفوردیم

رادرفوردیم (Rf)

عنصری در جدول تناوبی با عدد اتمی ۱۰۴
عدد اتمی104
عدد جرمی267
عدد جرمی253
گروه4
تناوب7
بلوکd
پروتون104 p+
نوترون149 n0
الکترون104 e-
Animated مدل بور of Rf (رادرفوردیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۱۵۷ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
Crystal Radius
شعاع واندروالسی
density
۲۳٫۳ g/cm³

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۶٫۰۱ eV/particle
ionization energy of Rf (رادرفوردیم)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
مدل بور: Rf (رادرفوردیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Rf (رادرفوردیم)
آرایش اتمی[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced مدل بور of Rf (رادرفوردیم)
Orbital Diagram of Rf (رادرفوردیم)
عدد اکسایش4
الکترونگاتیوی
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
بی رنگ
appearance
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی ()
ثابت شبکه
Lattice Angles
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۱۲ ± ۱۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی3F2
گروه فضایی ()

ایزوتوپ‌های رادرفوردیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار16
Natural Isotopes0

253Rf

عدد جرمی253
عدد جرمی149
جرم اتمی نسبی
۲۵۳٫۱۰۰۵۲۸ ± ۰٫۰۰۰۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳ ± ۵ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

عدد جرمی254
عدد جرمی150
جرم اتمی نسبی
۲۵۴٫۱۰۰۰۵۵ ± ۰٫۰۰۰۳۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۹ ± ۱ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

عدد جرمی255
عدد جرمی151
جرم اتمی نسبی
۲۵۵٫۱۰۱۲۶۷ ± ۰٫۰۰۰۱۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۳ ± ۰٫۰۵ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

عدد جرمی256
عدد جرمی152
جرم اتمی نسبی
۲۵۶٫۱۰۱۱۵۱۴۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۶ ± ۰٫۰۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

عدد جرمی257
عدد جرمی153
جرم اتمی نسبی
۲۵۷٫۱۰۲۹۱۶۷۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۶۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵ ± ۰٫۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

عدد جرمی258
عدد جرمی154
جرم اتمی نسبی
۲۵۸٫۱۰۳۴۲۹۸۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۲۸۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۵ ± ۰٫۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

عدد جرمی259
عدد جرمی155
جرم اتمی نسبی
۲۵۹٫۱۰۵۶۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۷۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۳ ± ۰٫۲۶ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

عدد جرمی260
عدد جرمی156
جرم اتمی نسبی
۲۶۰٫۱۰۶۴۴ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱ ± ۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

عدد جرمی261
عدد جرمی157
جرم اتمی نسبی
۲۶۱٫۱۰۸۷۶۹۵۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۷۰۴۹۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱ ± ۰٫۲ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

عدد جرمی262
عدد جرمی158
جرم اتمی نسبی
۲۶۲٫۱۰۹۹۲۳ ± ۰٫۰۰۰۲۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵۰ ± ۱۰۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

عدد جرمی263
عدد جرمی159
جرم اتمی نسبی
۲۶۳٫۱۱۲۴۶۱ ± ۰٫۰۰۰۱۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱ ± ۳ m
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2003
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

عدد جرمی264
عدد جرمی160
جرم اتمی نسبی
۲۶۴٫۱۱۳۸۷۶ ± ۰٫۰۰۰۳۸۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

265Rf

عدد جرمی265
عدد جرمی161
جرم اتمی نسبی
۲۶۵٫۱۱۶۶۸۳ ± ۰٫۰۰۰۳۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶ ± ۰٫۶ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

عدد جرمی266
عدد جرمی162
جرم اتمی نسبی
۲۶۶٫۱۱۸۲۳۶ ± ۰٫۰۰۰۴۴۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

عدد جرمی267
عدد جرمی163
جرم اتمی نسبی
۲۶۷٫۱۲۱۷۸۷ ± ۰٫۰۰۰۶۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵ ± ۱٫۵ h
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2004
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

عدد جرمی268
عدد جرمی164
جرم اتمی نسبی
۲۶۸٫۱۲۳۹۶۸ ± ۰٫۰۰۰۷۱۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

تاریخ

کاشفA. Ghiorso, et al
مکان کشفUnited States
تاریخ کشف1969
ریشه‌شناسیNamed in honor of Ernest Rutherford
pronunciationruth-er-FORD-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰ %
natural abundance (خورشید)
۰ %
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants